National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 78 Results for subject:"Constitutional history -- China."
Sort by:
 
 
Min zhu xian zheng = The Democratic constitutionalist
民主憲政 = The Democratic constitutionalist
Taibei Shi : Min zhu xian zheng za zhi sha
臺北市 : 民主憲政雜誌社
 
 
Zhonghua Minguo zhi xian shi : zheng zhi xie shang hui yi xian fa cao an / yuan zhu Lei Zhen ; zhu bian Xue Huayuan
中華民國制憲史 : 政治協商會議憲法草案 / 原著雷震 ; 主編薛化元
by Lei, Zhen, 1897-1979
雷震, 1897-1979
[Taibei] : Zi you si xiang xue shu ji jin hui, Minguo 99 [2010]
[台北] : 自由思想學術基金會, 民國99 [2010]
 
 
Gongheguo xian zheng li cheng / Wen Zhengbang deng zhu
共和国宪政历程 / 文政邦等著
[Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
[郑州市] : 河南人民出版社 : 新华书店经销, 1994
 
 
Zhonghua Minguo xian fa shi / bian zuan zhe Wu Zongci
中華民國憲法史 / 吳宗慈編纂
by Wu, Zongci, 1879-
吳宗慈, 1879-
Taibei : Tai lian guo feng chu ban she, Minguo 62 [1973]
台北 : 台聯國風出版社, 民國62 [1973]
 
 
Shi bai de yi chan : Zhonghua shou jie guo hui zhi xian 1913-1923 = Shi bai de yi chan / Yan Quan zhu
失败的遗产 : 中华首届国会制宪1913-1923 = Shi bai de yi chan / 严泉著
by Yan, Quan, 1973-
严泉, 1973-
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2007
桂林 : 广西师范大学出版社, 2007
 
 
Xian fa gai nian zai Zhongguo de qi yuan / Wang Dezhi zhu
宪法概念在中国的起源 / 王德志著
by Wang, Dezhi
王德志
Jinan : Shandong ren min chu ban she, 2005
济南 : 山东人民出版社, 2005
 
 
Xian zheng lun cong / Zhang Youyu zhu
宪政论丛 / 张友渔著
by Zhang, Youyu, 1899-
张友渔, 1899-
[Peking] : Qun zhong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 群众出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo xian fa shi / Xu Chongde zhu
中华人民共和国宪法史 / 许崇德著
by Xu, Chongde
许崇德
Fuzhou Shi : Fujian ren min chu ban she, 2003
福州市 : 福建人民出版社, 2003
 
 
Er shi shi ji zhi Zhongguo xian zheng = 20th century's constitutionalism of China / Zhang Xueren, Chen Ningsheng zhu bian
二十世纪之中国宪政 = 20th century's constitutionalism of China / 张学仁, 陈宁生主编
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 2002
武昌 : 武汉大学出版社, 2002
 
 
Zhongguo xian dai xian zheng yun dong shi / Wang Yongxiang zhu
中囯现代宪政运动史 / 王永祥著
by Wang, Yongxiang
王永祥
Beijing : Ren min chu ban she, 1996
北京 : 人民出版社, 1996
 
 
Zhonghua Minguo xian fa shi / Wu Zongci bian [xie]
中華民國憲法史 / 吳宗慈編[寫]
by Wu, Zongci, 1879-
吳宗慈, 1879-
Taibei Xian Yonghe Shi : Wen hai chu ban she, Minguo 77 [1988]
臺北縣永和市 : 文海出版社, 民國77 [1988]
 
 
Zhongguo xian fa shi = The history of the Chinese Constitution / Zhang Jinfan zhu
中国宪法史 = The history of the Chinese Constitution / 张晋藩著
by Zhang, Jinfan
张晋藩
Beijing : Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016
北京 : 中国法制出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo fa zhi da shi ji, 1949-1990 / zhu bian Qian Hui, Bi Jianlin
中华人民共和国法制大事记, 1949-1990 / 主编钱辉, 毕建林
Changchun Shi : Jilin ren min chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1992
長春市 : 吉林人民出版社, 1992
 
 
Zhonghua Minguo zhi xian shi : zhi xian de li shi gui ji (1912-1945) / yuan zhu Lei Zhen ; zhu bian Xue Huayuan ; zhi xing bian ji Ren Yude, Yang Xiujing ; ce hua Gong yi xin...
中華民國制憲史 : 制憲的歷史軌跡 (1912-1945) / 原著雷震 ; 主編薛化元 ; 執行編輯任育德, 楊秀菁 ; 策劃公益信託雷震民主人權基金
by Lei, Zhen, 1897-1979
雷震, 1897-1979
Taibei Xian Banqiao Shi : Cai tuan fa ren Zi you si xiang xue shu ji jin hui : Dao xiang chu ban she yin xing, Minguo 99 [2010]
台北縣板橋市 : 財團法人自由思想學術基金會 : 稻鄉出版社印行, 民國99 [2010]
 
 
Zhonghua Minguo zhi xian shi : zhi xian guo min da hui / yuan zhu Lei Zhen ; zhu bian Xue Huayuan ; zhi xing bian ji Ren Yude, Yang Xiujing ; ce hua Gong yi xin tuo Lei Zhen min...
中華民國制憲史 : 制憲國民大會 / 原著雷震 ; 主編薛化元 ; 執行編輯任育德, 楊秀菁 ; 策劃公益信託雷震民主人權基金
by Lei, Zhen, 1897-1979
雷震, 1897-1979
Xinbei Shi : Zi you si xiang xue shu ji jin hui : Dao xiang chu ban she yin xing, Minguo 100 [2011]
新北市 : 自由思想學術基金會 : 稻鄉出版社印行, 民國100 [2011]
 
 
Pi lao de yan se / Jing Chen zhu
疲勞的顏色 / 景辰著
by Jing, Chen
景辰
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2014
桂林 : 广西师范大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Che xia fa tong de jia mian ju / [bian zhe Lin Zhuoshui ... et al.]
扯下法統的假面具 / [編者林濁水 ... et al.]
Taibei shi : You Hong, [1984?]
台北市 : 尤宏, [1984?]
 
 
Zhonghua Minguo xing xian sa nian / Qing zhu Zhonghua Minguo xing xian san shi nian ji nian da hui chou bei wei yuan hui bian yin ; [bian ji zhe Xing xian san shi nian ji nian...
中華民國行憲卅年 / 慶祝中華民國行憲三十年紀念大會籌備委員會編印 ; [編輯者行憲三十年紀念專刊編輯委員會 ; 主編劉心皇]
[Taipei] : Zhonghua Minguo xing xian san shi nian ji nian da hui chou bei wei yuan hui, Minguo 66 [1977]
[Taipei] : 中華民國行憲三十年紀念大會籌備委員會, 民國66 [1977]
 
 
Zhen jia gong he : Zhongguo xian zheng shi yan de tai qian mu hou / Zhu Zongzhen zhu
真假共和 : 中国宪政实验的台前幕后 / 朱宗震著
by Zhu, Zongzhen, 1941-
朱宗震, 1941-
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2008-
太原市 : 山西人民出版社, 2008-
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.