National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 25 Results for subject:"Constitutional history -- Taiwan."
Sort by:
 
 
Xian zheng yao lan / Yang Ji bian. Xing xian shu yao : fu fa gui / Dai Junkuang bian
憲政要覽 / 楊紀編. 行憲述要:附法規/ 戴君曠編
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1981]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1981]
 
 
Zhonghua Minguo xing xian si shi nian / qing zhu Zhonghua Minguo xing xian si shi nian ji nian da hui chou bei wei yuan hui bian yin ; [bian ji zhe Xing xian si shi nian ji nian...
中華民國行憲四十年 / 慶祝中華民國行憲四十年紀念大會籌備委員會編印 ; [編輯者行憲四十年紀念專刋編輯委員會]
[Taibei] : Qing zhu Zhonghua Minguo xing xian si shi nian ji nian da hui chou bei wei yuan hui, Minguo 76 [1987]
[Taipei] : 慶祝中華民國行憲四十年紀念大會籌備委員會, 民國76 [1987]
 
 
Taiwan xian zheng gai ge : xiu xian li lun, zheng zhi guo cheng yu zhi du ying xiang / Zhang Shuzhong, Yao Zhongyuan zhu
臺灣憲政改革 : 修憲理論、政治過程與制度影響 / 張淑中, 姚中原著
by Zhang, Shuzhong
張淑中
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 五南圖書出版股份有限公司, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Zhonghua Minguo xian zheng fa zhan shi liao tu lu / Guo li zhong yang tu shu guan Taiwan fen guan
中華民國憲政發展史料圖錄 / 國立中央圖書館臺灣分館
Taibei : Guo li zhong yang tu shu guan Taiwan fen guan, Minguo 79 [1990]
臺北 : 國立中央圖書館臺灣分館, 民國79 [1990]
 
 
Taiwan yu hou gong guo jia ban zong tong zhi de xian zheng yun zuo / Shen Youzhong
臺灣與後共國家半總統制的憲政運作 / 沈有忠
by Shen, Youzhong
沈有忠
Taibei Shi : Han Lu tu shu chu ban you xian gong si, 2018
臺北市 : 翰蘆圖書出版有限公司, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Che xia fa tong de jia mian ju / [bian zhe Lin Zhuoshui ... et al.]
扯下法統的假面具 / [編者林濁水 ... et al.]
Taibei shi : You Hong, [1984?]
台北市 : 尤宏, [1984?]
 
 
Guo hui shi gai ge de shi hou liao / Yan Wenshuan zhu
國會是改革時候了 / 顏文閂著
by Yan, Wenshuan
顏文閂
Taibei shi : Yuan jing chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺北市: 遠景出版社, 民國67 [1978]
 
 
Zhonghua Minguo xing xian sa nian / Qing zhu Zhonghua Minguo xing xian san shi nian ji nian da hui chou bei wei yuan hui bian yin ; [bian ji zhe Xing xian san shi nian ji nian...
中華民國行憲卅年 / 慶祝中華民國行憲三十年紀念大會籌備委員會編印 ; [編輯者行憲三十年紀念專刊編輯委員會 ; 主編劉心皇]
[Taipei] : Zhonghua Minguo xing xian san shi nian ji nian da hui chou bei wei yuan hui, Minguo 66 [1977]
[Taipei] : 中華民國行憲三十年紀念大會籌備委員會, 民國66 [1977]
 
 
Xian zheng lun tan = The Constitution forum
憲政論壇 = The Constitution forum
[Taibei : Xian zheng lun tan she
[台北 : 憲政論壇社
 
 
Zhonghua Minguo xiu xian shi / Xie Zhengdao zhu
中華民國修憲史 / 謝政道著
by Xie, Zhengdao
謝政道
Taibei : Yang zhi wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2001
臺北 : 揚智文化事業股份有限公司, 2001
 
 
Taiwan guo jia ding wei de li shi yu li lun / bian zhuan xiao zu Chen Yishen ... [et al.]
台灣國家定位的歷史與理論 / 編撰小組陳儀深 ... [et al.]
Taibei Shi : Yushan she chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2004
臺北市 : 玉山社出版事業股份有限公司, 2004
 
 
Li xian, wei xian, hu xian / [bian zhe Lin Zhuoshui ... et al.]
立憲・違憲・護憲 / [編者林濁水 ... et al.]
Taibei Shi : You Hong, [1984?]
臺北市 : 尤宏, [1984?]
 
 
Zhonghua Minguo xiu xian shi / Xie Zhengdao zhu
中華民國修憲史 / 謝政道著
by Xie, Zhengdao
謝政道
Taibei : Yang zhi wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2007
台北 : 揚智文化事業股份有限公司, 2007
 
 
Zhongguo jin bai nian xian zheng da shi nian biao / Jian Shenghuang zhu bian
中國近百年憲政大事年表 / 簡笙簧主編
Xindian Shi : Guo shi guan, Minguo 81 [1992]
新店市 : 國史館, 民國81 [1992]
 
 
Li Denghui de xian fa bian zou qu / Huang Nian zhu
李登輝的憲法變奏曲 / 黄年著
by Huang, Nian
黄年
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, 1998
台北市 : 聯經出版事業公司, 1998
 
 
Wei xian shen cha yu zheng zhi wen ti / Qi Guangyu zhu
違憲審查與政治問題 / 齊光裕著
by Qi, Guangyu
齊光裕
Taibei Shi : Yang zhi wen hua shi ye you xian gong si, 2003
台北市 : 楊智文化事業有限公司, 2003
 
 
Min zhu xian zheng = The Democratic constitutionalist
民主憲政 = The Democratic constitutionalist
Taibei Shi : Min zhu xian zheng za zhi sha
臺北市 : 民主憲政雜誌社
 
 
Zhonghua Minguo xian zheng fa zhi yu dang zheng guan xi / Zeng Jiqun zhu
中華民國憲政法制與黨政關係 / 曾濟羣著
by Zeng, Jiqun, 1937-
曾濟羣, 1937-
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban you xian gong si, Minguo 84 [1995]
台北市 : 五南圖書出版有限公司, 民國84 [1995]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.