National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 32 Results for subject:"Constitutions -- Thailand -- Encyclopedias."
Sort by:
 
 
Kānthō̜tthō̜n ʻōk čhāk tamnǣng / ʻUdom Ratthaʻamarit
การถอดถอนออกจากตำแหน่ง / อุดม รัฐอมฤต
by ʻUdom Ratthaʻamarit
อุดม รัฐอมฤต
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Kotmāi prakō̜p ratthathammanūn / Phaibūn Warāhaphaithūn
กฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ / ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
by Phaibūn Warāhaphaithūn
ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Kānmīsūanrūam thāng kānmư̄ang khō̜ng prachāchon / Suntharīyā Mư̄anphawong
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน / สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
by Suntharīyā Mư̄anphawong
สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Khana kammakān pō̜ngkan læ prāpprām kānthutčharit hǣng chāt (Pō̜.Pō̜.Chō̜.) / Wichā Mahākhun
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) / วิชา มหาคุณ
by Wichā Mahākhun
วิชา มหาคุณ
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Sān ratthathammanūn / Phaibūn Warāhaphaithūn
ศาลรัฐธรรมนูญ / ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
by Phaibūn Warāhaphaithūn
ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Kāndamnœ̄n khadī ʻāyā kap phū damrong tamnǣng thāng kānmư̄ang / Surasak Likkhasitwatthanakun
การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
by Surasak Likkhasitwatthanakun
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Kānčhattham læ kǣkhai phœ̄mtœ̄m ratthathammanūn / Thitiphan Chư̄abunchai
การจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ / ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย
by Thitiphan Chư̄abunchai
ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Sān pokkhrō̜ng / Kānčhanārat Līwirōt
ศาลปกครอง / กาญจนรัตน์ ลีวิโรจน์
by Kānčhanārat Līwirōt
กาญจนรัตน์ ลีวิโรจน์
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Phramahākasat / Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
พระมหากษัตริย์ / ธงทอง จันทรางศุ
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Kāntrā kotmāi / Kānčhanārat Līwirōt
การตรากฏหมาย / กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
by Kānčhanārat Līwirōt
กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Sān yuttitham læ sān thahān / Kamonchai Rattanasakāowong
ศาลยุติธรรมและศาลทหาร / กมลชัย รัตนสกาววงศ์
by Kamonchai Rattanasakāowong
กมลชัย รัตนสกาววงศ์
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Kāntrūatsō̜p ʻongkō̜n nai krabūankān yuttitham / Witsanu Khrư̄angām
การตรวจสอบองค์กรในกระบวนการยุติธรรม / วิษณุ เครืองาม
by Witsanu Khrư̄angam
วิษณุ เครืองาม
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Khana kammakān sitthi manutsayachon hǣng chāt / Nopphanithi Suriya
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / นพนิธิ สุริยะ
by Nopphanithi Suriya
นพนิธิ สุริยะ
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Phak kānmư̄ang / Sučhit Bunbongkān
พรรคการเมือง / สุจิต บุญบงการ
by Sučhit Bunbongkān
สุจิต บุญบงการ
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Kunnatham læ čhariyatham khō̜ng phū damrong tamnǣng thāng kānmư̄ang læ čhaonāthī khō̜ng rat / Sučhit Bunbongkān
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ / สุจิต บุญบงการ
by Sučhit Bunbongkān
สุจิต บุญบงการ
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Khana kammakān trūatngœ̄n phǣndin (Khō̜.Tō̜.Ngō̜.) / Bančhœ̄t Singkhanēti
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) / บรรเจิด สิงคะเนติ
by Bančhœ̄t Singkhanēti
บรรเจิด สิงคะเนติ
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Čhēttanārom ratthathammanūn / Somkhit Lœ̄tphaithūn
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ / สมคิด เลิศไพฑููรย์
by Somkhit Lœ̄tphaithūn
สมคิด เลิศไพฑูรย์
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
ʻOngkō̜n ʻaiyakān / Kittiphong Kittayārak
องค์กรอัยการ / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
by Kittiphong Kittayārak
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Kānpokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin / Wutthisān Tanchai
การปกครองส่วนท้องถิ่น / วุฒิสาร ตันไชย
by Wutthisān Tanchai
วุฒิสาร ตันไชย
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Khana ratthamontrī læ nāyok ratthamontrī / Witsanu Khrư̄angam
คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี / วิษณุ เครืองาม
by Witsanu Khrư̄angam
วิษณุ เครืองาม
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.