National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 612 Results for subject:"Consumer behavior."
Sort by:
 
 
Sobija haengdong yŏnʾgu / Pak Chae-ho pʻyŏnjŏ
소비자행동연구/ 박재호편저
by Pak, Chae-ho, 1946-
박재호, 1946-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Tʻamgudang, 1984
서울特别市: 探求堂, 1984
 
 
Jing ying zhong de xin li xue / Wang Yanlin, Wang Yanru zhu
经营中的心理学 / 王彦林, 王彦儒著
by Wang, Yanlin
王彦林
[Peking] : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
[Peking] : 中国青年出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Xiao fei zhe xing wei shu liang yan jiu : yi Zhongguo cheng zhen ju min wei li / Sun Feng zhu
消費者行为数量硏究 : 以中囯城镇居民为例 / 孙凤著
by Sun, Feng, 1964-
孙凤, 1964-
Shanghai : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Shanghai ren min chu ban she, 2002
上海 : 生活・讀書・新知三联书店 : 上海人民出版社, 2002
 
 
Duo zhong xing tai de Zhongguo cheng shi xiao fei zhe = The categories of city consumers in China / Huang Jinghua, Yang Xuerui, Lü Mingjie zhu
多种形态的中囯城市消费者 = The categories of city consumers in China / 黃京华, 杨雪睿, 吕明杰著
by Huang, Jinghua
黃京华
Beijing : Zhongguo qing gong ye chu ban she, 2004
北京 : 中囯轻工业出版社, 2004
 
 
Sit phūbō̜riphōk sitthi phonlamư̄ang 2547 -2548 : consumer report / ʻUbonrat Siriyuwasak, bannāthikān
สิทธิผู้บริโภค สิทธิพลเมือง 2547 -2548 : consumer report / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, บรรณาธิการ
Krung Thēp : Khrongkan khumkhrong phu boriphok dan sukkhaphap Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
 
 
 
 
Yŏsŏng ŭn wae syopʻing ŭl hanŭnʻga = Why women shop / Sŭtella Minahan, Maikʻŭl Pebŏraendŭ cho ; Kim Chi-ae yŏk
여성 은 왜 쇼핑 을 하는가 = Why women shop / 스텔라 미나한, 마이클 베버랜드 저 ; 김 지애 역
Uniform title: Why women shop. Korean
by Minahan, Stella
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Ŏmun Haksa, 2007
서울 특별시 : 어문학사, 2007
 
 
Jiu shu yu xiao fei : dang dai Zhongguo ri chang sheng huo zhong de xiao fei zhu yi : xiao fei zhu yi, yi zhong xin xing de quan li zhi pei? / Chen Xin zhu
救赎与消费 : 当代中国日常生活中的消费主义 : 消费主义, 一种新型的权力支配? / 陈昕著
by Chen, Xin, 1958-
陈昕, 1958-
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2003
南京 : 江苏人民出版社, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.