National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 5 of 5 Results for subject:"Cooking, Chinese -- Dictionaries -- Chinese."
Sort by:
 
 
Zhongguo yin shi da ci dian / zhu bian Lin Zhengqiu ; fu zhu bian Xu Hairong
中囯飮食大辭典 / 主编林正秋 ; 副主编徐海荣
Hangzhou shi : Zhejiang da xue chu ban she, 1991
杭州市 : 浙江大学出版社 , 1991
 
 
Zhongguo peng ren ci dian / zhu bian Xiao Fan
中國烹飪辭典 / 主编萧帆
[Peking] : Zhongguo shang ye chu ban she ; [Shanghai] : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1992
[Peking] : 中国商业出版社 ; [Shanghai] : 新华书店上海发行所经销, 1992
 
 
Yin shi wen hua ci dian / zhu bian Zhang Zheyong, Chen Jinlin, Gu Bingquan
饮食文化辞典 / 主编张哲永, 陈金林,顾炳权
Changsha shi : Hunan chu ban she, 1993
长沙市 : 湖南出版社, 1993
 
 
Zhongguo peng ren bai ke quan shu / ["Zhongguo peng ren bai ke quan shu" bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian]
中国烹饪百科全书 / [《中国烹饪百科全书》编辑委員会, 中国大百科全书出版社编辑部编]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1992
北京 : 中国大百科全书出版社, 1992
 
 
Jian ming Zhong can can yin Han Ying shuang jie ci dian / zhu bian Feng Yuan
简明中餐餐饮汉英双解辞典 / 主编冯源
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2009
北京市 : 北京大學出版社, 2009
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.