National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 427 Results for subject:"Cooking, Thai."
Sort by:
 
 
Tamrap ʻ̄ahān Čhaophrayā ʻAphaiphūbēt (Chum)
ตำรับอาหารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์)
Pračhīn Burī : Mūnnithi Rōng Phayābān Čhaophayā , Thanwākhom 2552 [December 2009]
ปราจีนบุรี : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, ธันวาคม ๒๕๕๒
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻĀhān wāng / dōi Pradit Thaiyānon
อาหารว่าง / โดย ประดิษฐ์ ไทยานนท์
by Pradit Thaiyānon
ประดิษฐ์ ไทยานนท์
Phra Nakhō̜n : Chōkchai Thēwēt, 2512 [1969]
พระนคร : โชคชัยเทเวศร์, ๒๕๑๒
BookBook [text, volume]
 
 
Kin dūai yān 16
กินด้วยญาณ ๑๖
Nonthaburī : Kingʻasōk, 2517 [1974]
นนทบุรี : กิ่งอโศก, ๒๕๑๗
BookBook [text, volume]
 
 
Khrūa watthanā / khō̜ng Samākhom Sit Wanglang Watthanā
ครัววัฒนา / ของ สมาคมศิษย์วังหลังวัฒนา
by Samākhom Sit Wanglang Watthanā
สมาคมศิษย์วังหลังวัฒนา
Krung Thēp : Rō̜. Phō̜. Songsœ̄m ʻĀchīp, 2512 [1969]
กรุงเทพฯ : ร.พ. ส่งเสริมอาชีพ, ๒๕๑๒
BookBook [text, volume]
 
 
Tamrap ʻāhān thāng T.V. / khō̜ng Mō̜. Lō̜. Tœ̄p Chumsāi
ตำรับอาหารทาง T.V. / ของ ม.ล. เติบ ชุมสาย
by Tœ̄p Chumsāi, M.L
เติบ ชุมสาย, M.L
Krung Thēp : ʻInthrā Sān, 2519 [1976]
กรุงเทพฯ : อินทราสาส์น, ๒๕๑๙
BookBook [text, volume]
 
 
Mǣban ruam lēm sāra pat ʻāhān / Mǣban
แม่บ้านรวมเล่มสารพัดอาหาร / แม่บ้าน
[Thailand] : [Mǣban], [199-?]
[Thailand] : [แม่บ้าน], [199-?]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻĀhān thī wī 600 chanit Thai-Čhīn-farang læ klet khwāmrū mǣbān / dōi Suwannā Sīphen
อาหาร ทีวี ๖๐๐ ชนิด ไทย-จีน-ฝรั่ง และเกร็ดความรู้แม่บ้าน / โดย สุวรรณา ศรีเพ็ญ
by Suwannā Sīphen
สุวรรณา ศรีเพ็ญ
Phra Nakhō̜n : Bannākhān, 2510 [1967]
พระนคร : บรรณาคาร, ๒๕๑๐
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
Tamrap kǣng Thai læ thēt / khō̜ng Saphā Sattrī hǣng Chāt nai Phrabō̜rommarāchinūpatham
ตำรับแกงไทยและเทศ / ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
[Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Saphā Sattrī hǣng Chāt nai Phrabō̜romarāchinūpatham, 2516 [1973]
[กรุงเทพมหานคร] : สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์, ๒๕๑๖
BookBook [text, volume]
 
 
Kāntalāt čhān ʻarō̧i / Nū Tum
การตลาดจานอร่อย / หนูตุ่ม
by Nū Tum
หนูตุ่ม
Krung Thēp : Samnakphim Wongklom, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วงกลม, 2551
 
 
Pandin kin khāo : thī bān mǣ pandin phō̧ tham sūan / Wichuladā Ninmūang
ปั้นดิน กินข้าว : ที่บ้านแม่ปั้นดิน พ่อทำสวน / วิชุลดา นิลม่วง
by Wichuladā Ninmūang
วิชุลดา นิลม่วง
Krung Thēp : Sukkhaphāp Čhai , 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549
 
 
by Sananikone, Keo
Richmond, Vic. : Greenhouse Publications, 1987
 
 
Rư̄ang lao ʻāhān chāo wang = legend of royal Thai cuisine
เรื่องเล่าอาหารชาววัง = the legend of royal Thai cuisine
[Krung Thēp : Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūan Sunanthā, 200?]
[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 200?]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Āhān Thai phāk Tai / Čhariyā Dētkunchō̜n
อาหารไทยภาคใต้ / จริยา เดชกุญชร
by Čhariyā Dētkunchō̜n
จริยา เดชกุญชร
Krung Thēp : Phet Kānrư̄an, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : เพชรการเรือน, 2552
 
 
ʻĀhān khāo wān : tām nai bot Phrarātchaniphon čhāk kāp hē chom khrư̄ang khāo wān
อาหารคาวหวาน : ตามในบทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
Krung Thēp : Samākhom Hō̜ngsamut hµ̄ng Prathēt Thai, 2511 [1968]
กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, ๒๕๑๑
BookBook [text, volume]
 
 
by Srisomboon Bhandhukravi
Los Angeles, Ca. : Vibulchai Bhandhukravi, 1993
 
 
ʻĀhān Thai / Čhanthō̜n Thasānon, Manī Suwannaphō̜ng, Sīsamō̜n Khongphan
อาหารไทย / จันทร ทศานนท์, มณี สุวรรณผ่อง, ศรีสมร คงพันธุ์
by Čhanthō̜n Thasānon
จันทร ทศานนท์
Krung Thēp : Samnakphim Mư̄ang Bōrān, 2524 [1981]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2524
BookBook [text, volume]
 
 
Tamrā kapkhāo Thai-farang 400 chanit / rīaprīang dōi Suwannā Sīphen
ตำรากับข้าว ไทย-ฝรั่ง ๔๐๐ ชนิด / รวบรวมโดย สุวรรณา ศรีเพ็ญ
by Suwannā Sīphen
สุวรรณา ศรีเพ็ญ
Phra Nakhō̜n : Samnakphim Bannākhān, 2510 [1967]
พระนคร : สำนักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๑๐
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.