National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 77 Results for subject:"Couplets, Chinese."
Sort by:
 
 
Ji gu shi lian
集古詩聯
Taibei : Xue hai chu ban she, Minguo 64 [1975]
台北 : 學海出版社, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Gu jin ying lian shi qu / Huang Rongzhang bian
古今楹联拾趣 / 黄荣章编
by Huang, Rongzhang
黄荣章
Guangzhou : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
广州 : 花城出版社 : 广东省新華書店发行, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Ying yong dui lian da quan / [bian zhu zhe Zhou Datong]
應用對聯大全 / [編著者周大同]
by Zhou, Datong
周大同
Tainan : Da fu shu ju, Minguo 68 [1979]
台南 : 大孚書局, 民國68 [1979]
 
 
Sheng shi xin chun lian [electronic resource] / Liang Shi bian zhu
盛世新春联 [electronic resource] / 梁石编著
by Liang, Shi
梁石
Beijing : Nong cun du wu chu ban she, 2004
北京 : 农村读物出版社, 2004
BookBook, OnlineOnline
 
 
Chun lian xuan / Si Hua bian
春联选 / 斯华编
[Beijing] : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
[Beijing] : 新华出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Zhongguo gu jin shi yong dui lian da quan / Liang Shi, Meng Qingzhi, Wang Airen bian zhu
中国古今实用對联大全 / 梁石, 孟庆志, 王艾仁编著
by Liang, Shi
梁石
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中国文联出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Xin chun lian / Shang Wenhua bian
新春联 / 尚文化编
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新華書店发行, 1981
 
 
Gu jin lian yu hui xuan : chu ji / Hu Junfu bian
古今聯語彙選 : 初集 / 胡君復編
by Hu, Junfu
胡君復
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1919
上海 : 商務印書館, 1919
 
 
Dang dai bai jia ying lian ji cui / Shang Wenhua, Gong Bao'an bian
当代百家楹联集萃 / 尚文化, 宮宝安编
Shenyang : Liaoning da xue chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
沈阳 : 辽宁大学出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1988
 
 
Feng ya da cheng / Ou Wenzai zuan
風雅大成 / 歐文在纂
by Ou, Wenzai
歐文在
[China : s.n., Between 1875-1908]
 
 
Chunyu Fen qian ming lian xin ji / [zuo zhe Chunyu Fen]
淳于汾嵌名联新集 / [作者淳于汾]
by Chunyu, Fen, 1929-
淳于汾, 1929-
Singapore : Re dai chu ban she : Fa xing You lian shu ju, 2006
Singapore : 热带出版社 : 发行友联书局, 2006
 
 
Dui lian xin shang / Gu Pingdan, Zeng Baoquan
对联欣賞 / 顾平旦, 曾保泉
by Gu, Pingdan
顾平旦
[Beijing] : Wen hua yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
[北京] : 文化藝術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Lian hai xue yong liu hen [electronic resource] / Zhang Feng zhu
联海学泳留痕 [electronic resource] / 张锋著
by Zhang, Feng
张锋
Beijing : Hua wen chu ban she, 2004
北京 : 华文出版社, 2004
BookBook, OnlineOnline
 
 
Gu jin zui jia dui lian da quan / zhu bian Li Mou, Ma Jie, Chen Shunchang ; bian wei Li Mou ... [et al.]
古今最佳对联大全 / 主編李谋, 马杰, 陈顺昌 ; 编委李谋 ... [et al.]
Beijing : Zhongguo jing ji chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 中国经济出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Ying lian lan sheng / Wang Jiaxiang, Dong Chunqi bian
楹联揽胜 / 王嘉翔, 董春起编
[Peking] : Beijing di er wai guo yu xue yuan Han yu bu, 1985
[Peking] : 北京第二外国语学院汉语部, 1985
 
 
Xin chun dui lian
新春對聯
[S.l. : s.n., 19--]
 
 
Fei lei ying lian bao ku : xin shi he yong / [bian ji zhe Jiang Ren'an]
分類楹聯寳庫: 新式合用/ [编辑者江忍庵]
Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she ; [Peking] : Xin hau shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
郑州市 : 中州古籍出版社 ; [Peking] : 新华书店总店北京发行所发行, 1989
 
 
Zong tong fu bian lian bei ke / He Suning, Chen Ningjun, Xin Chen bian zhu
总统府匾联碑刻 / 何苏宁, 陈宁骏, 欣辰编著
by He, Suning
何苏宁
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she, 2014
南京 : 东南大学出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Gu jin ying lian shi qu / Huang Rongzhang bian
古今楹联拾趣 / 黄荣编
by Huang, Rongzhang
黄荣
Guangzhou : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
广州 : 花城出版社 : 广东省新華書店发行, 1982
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.