National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 81033 Results for subject:Criticism.
Sort by:
 
 
Han fu yan jiu / Zhang Qingzhong zhu
漢賦研究 / 張淸鍾著
by Zhang, Qingzhong, 1939-
張淸鍾, 1939-
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 64 [1975]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Xi Xi yan jiu zi liao / Wang Jiaqi [and 5 others] bian
西西研究資料 / 王家琪 [and 5 others] 編
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2018
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo de xiang sheng / Xue Baokun zhu ; Fang Cheng cha tu
中国的相声 / 薛宝琨著 ; 方成插图
by Xue, Baokun
薛宝琨
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1985
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Xian bian shuang ji / Chen Lingxi
弦边双楫 / 陈灵犀
by Chen, Lingxi
陈灵犀
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1982
上海 : 上海文艺出版社, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Yu er tong xiao wan gu chou / Wang Baozhen
與爾同銷萬古愁 / 王保珍
by Wang, Baozhen, 1933-
王保珍
Taibei : Chang'an chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺北 : 長安出版社, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Qu xue / Zhang Zhengti, Zhang Tingting zhu
曲學 / 張正體, 張婷婷著
by Zhang, Zhengti
張正體
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 63 [1974]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Song si liu wen yan jiu / Jiang Jusong zhu
宋四六文研究 / 江菊松著
by Jiang, Jusong
江菊松
Taibei : Hua zheng shu ju, Minguo 66 [1977]
臺北 : 華正書局, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Lü Xun dan chen bai nian ji nian ji / Lü Xun bo wu guan Lü Xun yan jiu shi bian
魯迅诞辰百年纪念集 / 魯迅 博物馆魯迅研究室编
Changsha : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
長沙 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Qijun de shi jie / Yindi bian
琦君的世界 / 隱地編
Taibei Shi : Er ya chu ban she, Minguo 69 [1980]
台北市 : 爾雅出版社, 民國 69 [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Si kan Jin Yong xiao shuo / Ni Kuang zhu
四看金庸小說 / 倪匡著
by Ni, Kuang
倪匡
Taibei Shi : Yuan jing chu ban shi ye gong si, Minguo 72 [1983]
台北市 : 遠景出版事業公司, 民國72 [1983]
BookBook [text, volume]
 
 
Wičhān ngān kawī khō̜ng Čhit Phūmisak lǣ khō̜khīan ư̄n ư̄n / dōi Thawīp Wō̜radilok
วิจารณ์งานกวีของจิตร ภูมิศักดิ์และข้อเขียนอื่นๆ / โดย ทวีป วรดิลก
by Thawīp Wō̜radilok
ทวีป วรดิลก
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Dō̜k Kǣo, 2523 [1980]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ดอกแก้ว, ๒๕๒๓ [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Li Jing Li Yu ci / Zhan Antai bian zhu
李璟李煜词 / 詹安泰编注
by Zhan, Antai
詹安泰
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1958
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1958
BookBook [text, volume]
 
 
Ben se Gu Long : Gu Long xiao shuo yuan mao tan jiu / Cheng Weijun zhu
本色古龍 : 古龍小說原貌探究 / 程維鈞著
by Cheng, Weijun, 1974-
程維鈞, 1974-
Taibei Shi : Feng yun shi dai chu ban gu fen you xian gong si, 2017 , ©2017
台北市 : 風雲時代出版股份有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhang Ailing xue = Eileen Chang reconsidered / Gao Quanzhi zhu
张爱玲学 = Eileen Chang reconsidered / 高全之著
by Gao, Quanzhi
高全之
Guilin Shi : Li jiang chu ban she, 2015 , ©2015
桂林市 : 漓江出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Huang shi bu qian jia ji zhu Du Gongbu shi shi [microform] / Du Fu zhuan ; Huang Xi, Huang He tong zhu
黃氏補千家集註杜工部詩史 [microform] : 4-7, 13-15, 20-23卷 / 杜甫撰 ; 黃希, 黃鶴同註
by Du, Fu, 712-770
杜甫, 712-770
[China] : [publisher not identified], Song Jiading ren wu [1222]
[China] : [publisher not identified], 宋嘉定壬午 [1222]
MicroformMicroform, BookBook [text, microfilm reel]
 
 
Li Changji shi ji [microform] : [4 juan]
李長吉詩集 [microform] : [4卷]
by Li, He, 790-816
李賀, 790-816
[China] : [publisher not identified], [1488-1505]
MicroformMicroform, BookBook [text, microfilm reel]
 
 
Du Du xin jie / (Qing) Pu Qilong zhu
讀杜心解 / [浦起龍著]
by Pu, Qilong, approximately 1679-approximately 1762
浦起龍, approximately 1679-approximately 1762
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1961
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1961
BookBook [text, volume]
 
 
Tian Han : ji nian Tian Han tong zhi dan sheng ba shi wu zhou nian / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
田汉 : 纪念田汉同志誕生八十五周年 / 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料硏究委员会编
Beijing : Wen shi zi liao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 文史资料出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Zeng Mengpu de wen xue lü cheng / Li, Peide zhu ; Chen Mengjian yi
曾孟樸的文學旅程 / 李培德著 ; 陳孟健譯
by Li, Peter, 1935-
李培德, 1935-
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 66 [1977]
臺北市 : 傳記文學出版社, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Yu Qian shi xuan / Lin Han xuan zhu
于谦诗选 / 林寒选注
by Yu, Qian, 1398-1457
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1982
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.