National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 70 Results for subject:"Cultural Revolution (China : 1966-1976)"
Sort by:
 
 
Ba wu chan jie ji wen hua da ge ming jin xing dao di
把無產階級文化大革命進行到底
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1967
香港 : 香港三聯書店, 1967
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong wai xue zhe tan wen ge / Xiong Jingming, Song Yongyi, Yu Guoliang zhu bian
中外學者談文革 / 熊景明、宋永毅、余國良主編
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2018
香港 : 中文大學出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Bei da fu zhong lao san jie / [Bei da fu zhong xiao you hui]
北大附中老三届 / [北大附中校友会]
[S.l. : s.n.], 2008
 
 
Wen ge de qi yuan : gong you zhi qi shi lu / Su Fuzhong zhu
文革的起源 : 公有制啟示錄 / 蘇福忠著
by Su, Fuzhong, 1950-
蘇福忠, 1950-
Taibei Shi : Du li zuo jia, 2015 nian 8 yue
台北市 : 獨立作家, 2015年8月
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongnanhai wen ge nei mu : Jiang Qing shou ren mi shu qin li shi lu / Yan Changgui zhu
中南海文革內幕 : 江青首任秘書親歷實錄 / 閻長貴著
by Yan, Changgui, 1937-
閻長貴, 1937-
Xianggang : Da shan wen hua chu ban she you xian gong si, er ling yi si [2014]
香港 : 大山文化出版社有限公司, 二〇一四 [2014]
BookBook [text, volume]
 
 
Huo zai Mao Zedong tong zhi xia / zuo zhe Jiu Gao
活在毛澤東統治下 / 作者九皐
by Jiu, Gao
九皐
Xianggang : Zi luo lan shu ju you xian gong si, 2005
香港 : 紫羅蘭書局有限公司, 2005
 
 
You yi zhong ji yi : wo zai hong se shi nian / Wang Xuan zhu
有一種記憶 : 我在紅色十年 / 王宣著
by Wang, Xuan
王宣
Taibei Shi : Xin rui wen chuang, 2017 , ©2017
台北市 : 新銳文創, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Wu chan jie ji wen hua da ge ming de quan mian sheng li wan sui : re lie huan hu quan guo (chu Taiwan sheng wai) ge sheng, shi, zi zhi qu ge ming wei yuan hui quan bu cheng li
无产阶级文化大革命的全面胜利万岁 : 热烈欢呼全国(除台湾省外)各省, 市, 自治区革命委員会全部成立
Beijing : Ren min chu ban she, 1968
北京 : 人民出版社, 1968
BookBook [text, volume]
 
 
Wu chan jie ji wen hua da ge ming wen jian xuan bian / Zhongguo ren min jie fang jun Guangdong Sheng jun qu "Zhua ge ming, cu sheng chan" san ji gan bu hui yi...
无产阶级文化大革命文件选编 / 中国人民解放軍广东省軍区"抓革命, 促生產"三級干部会議广州市代表团编
[Guangzhou] : Zhongguo ren min jie fang jun Guangdong Sheng jun qu "Zhua ge ming, cu sheng chan" san ji gan bu hui yi Guangzhou Shi dai biao tuan, 1967
[广州] : 中国人民解放軍广东省軍区"抓革命, 促生產"三級干部会議广州市代表团, 1967
BookBook [text, volume]
 
 
Chūgoku Bunka Daikakumei to kokusai shakai : 50-nengo no seisatsu to tenbō / Yō Kaiei hen
中国文化大革命と国際社会 : 50年後の省察と展望 / 楊海英編
Shizuoka-shi : Shizuoka Daigaku Jinbun Shakai Kagakubu : Shizuoka Daigaku Jinbun Shakai Kagakubu Ajia Kenkyū Sentā, 2016
静岡市 : 静岡大学人文社会科学部 : 静岡大学人文社会科学部・アジア研究センター, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Yi ge hei wu lei de wen ge zi shu : ku nan, bu qu yu qiu suo / Lu Shuning zhu
一個黑五類的文革自述 : 苦難,不屈與求索 / 盧叔寧著
by Lu, Shuning
盧叔寧
Taibei Shi : Niang chu ban, 2014 , ©2014
台北市 : 釀出版, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Jue huo bu xi : wen ge min jian si xiang yan jiu bi ji / Qian Liqun
爝火不息 : 文革民間思想研究筆記 / 錢理群
by Qian, Liqun, 1939-
錢理群, 1939-
Hong Kong : Oxford University Press, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Wen ge wu shi nian ji / zong bian ji Qian Yongxiang
文革五十年祭 / 總編輯錢永祥
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2016
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Lei yu ji / [bian ji Xin hua yue bao zi liao shi]
涙雨集 / [编辑新华月报资料室]
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Fa xing xin hua shu dian, 1979
北京 : 生活・读书・新知三联书店 : 发行新华书店, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Wen ge ji yi = The memory of Cultural Revolution / Luo Ying
文革記憶 = The memory of Cultural Revolution / 駱英
by Luo, Ying, 1956-
駱英, 1956-
Taibei Shi : Er yu wen hua shi ye you xian gong si, 2014
臺北市 : 二魚文化事業有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Wo shi xiao xiao lao bai xing : Chen Boda yu 'wen ge' / Yuhan Xixifusi bian zhuan = I am just a civilian : Chen Boda and the cultural revolution / John Sisyphus
我是小小老百姓 : 陳伯達與「文革」 / 約翰・西西弗斯編撰 = I am just a civilian : Chen Boda and the cultural revolution / John Sisyphus
by Sisyphus, John
Xinbei Shi : Xixifusi wen hua chu ban, 2016 , ©2016
新北市 : 西西弗斯文化出版, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong yang "wen ge" de yi zhi bi : Wang Li yu "wen ge" / Yuehan Xixifusi bian zhuan = Communist Party's wordsmith : Wang Li and the Cultural Revolution...
中央「文革」的一支筆 : 王力與「文革」 / 約翰・西西弗斯編撰 = Communist Party's wordsmith : Wang Li and the Cultural Revolution / John Sisyphus
by Sisyphus, John
Xinbei Shi : Xixifusi wen hua chu ban, 2016 , ©2016
新北市 : 西西弗斯文化出版, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Wen ge wu shi nian : Mao Zedong yi chan he dang dai Zhongguo / Song Yongyi zhu bian = China and the Maoist legacy : the 50th anniversary of the Cultural Revolution / Yongyi...
文革五十年 : 毛澤東遺產和當代中國 / 宋永毅主編 = China and the Maoist legacy : the 50th anniversary of the Cultural Revolution / Yongyi Song, editor-in-chief
Deer Park, NY : Ming jing chu ban she, 2016
Deer Park, NY : 明鏡出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Mao Zedong san lun yu wen ge za tan / Qi Mai
毛澤東散論與文革雜談 / 啟麥
by Qi, Mai
啟麥
Taibei Shi : Bo ke si chu ban she, 2017
台北市 : 博客思出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Furontia to kokusai shakai no Chūgoku Bunka Daikakumei : ima nao Chūgoku to sekai o jubaku suru 50-nen mae no rekishi / Yang, Haiyingi hen
フロンティアと国際社会の中国文化大革命 : いまなお中国と世界を呪縛する50年前の歴史 / 楊海英編
Fukuoka-shi : Shūkōsha, Heisei 28 [2016] , ©2016
福岡市 : 集広舎, 平成28 [2016]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.