National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 51923 Results for subject:Culture.
Sort by:
 
 
Huo hong de jin da lai [electronic resource] : "wen ge" zhong xia fang Yanbian nong cun ji shi / Shuai Xueyao
火红的金达莱 [electronic resource] : "文革"中下放延边农村纪事 / 帅雪峣
by Shuai, Xueyao
帅雪峣
Chengdu : Tian di chu ban she, 2002
成都 : 天地出版社, 2002
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shui mu feng yu : Beijing Qing hua da xue wen ge shi / Qi Zhi bian
水木風雨 : 北京清華大學文革史 / 啟之編
Taibei Shi : Du li zuo jia, 2014 nian 3 yue , ©2014
台北市 : 獨立作家, 2014年3月
BookBook [text, volume]
 
 
Da hai hang xing kao duo shou
大海航行靠舵手
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1967
香港 : 香港三聯書店, 1967
 
 
"Si ren bang" Shanghai yu dang fu mie ji / Li Haiwen, Wang Shoujia zhu
"四人帮"上海余党覆灭记 / 李海文, 王守家著
by Li, Haiwen
李海文
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2015
北京 : 中国青年出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo xin fang zhi zhi shi qing nian shang shan xia xiang shi liao ji lu / Jin Guangyao, Jin Dalu zhu bian ; Shanghai Shi zhi shi qing nian li shi wen hua yan jiu hui,...
中国新方志知识青年上山下乡史料辑录 / 金光耀, 金大陆主编 ; 上海市知识青年历史文化研究会, 上海通志馆编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Shanghai shu dian, 2014 nian 12 yue
上海 : 上海人民出版社 : 上海書店, 2014年12月
BookBook [text, volume]
 
 
Asia munhwa chungsim tosi chosŏng : chonghap kyehoek, 2007. 10
아시아 문화 중심 도시 조성 : 종합계획
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Munhwa Kwanʾgwangbu Munhwa Chungsim Tosi Chosŏng Chʻujin Kihoektan, [2007]
서울 특별시 : 문화 관광부 문화 중심 도시 조성 추진 기획단, [2007]
 
 
Pit ŭi munhwa pʻŭrojektʻŭ Asia munhwa chungsim tosi, kaenyŏm kwa chŏnmang kŭrigo chŏllak
빛의문화프로젝트아시아문화중심도시, 개념과전망그리고전략
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Munhwa Kwanʾgwangbu Munhwa Chungsim Tosi Chosŏng Chʻujin Kihoektan, 2005
서울특별시 : 문화관광부문화중심도시조성추진기획단, 2005
 
 
Mao Zedong yu Zhongguo wen hua / Li Pengcheng zhu
毛泽东与中国文化 / 李鵬程著
by Li, Pengcheng
李鵬程
[Beijing] : Ren min chu ban she, 1993
[北京] : 人民出版社, 1993
 
 
Cong bian yuan zou xiang zhong xin : Shenzhen wen hua chan ye fa zhan yan jiu = Cong bianyuan zouxiang zhongxin / Wang Weili zhu
从边缘走向中心 : 深圳文化产业发展研究 = Cong bianyuan zouxiang zhongxin / 王为理著
by Wang, Weili, 1965-
王为理, 1965-
Beijing : Ren min chu ban she, 2007
北京 : 人民出版社, 2007
 
 
Zhou Enlai wen hua wen xuan / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi bian
周恩来文化文选 / 中共中央文献硏究室编
by Zhou, Enlai, 1898-1976
周恩来, 1898-1976
[Peking] : Zhong yang wen xian chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1998
[Peking] : 中央文献出版社 : 经销新华书店, 1998
 
 
Chong tu yu rong he : Mao Zedong de wen hua guan / Lü Mingjun zhu
冲突与融合 : 毛泽东的文化观 / 吕明军著
by Lü, Mingjun
吕明军
Xi'an shi : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 1993
西安市 : 陕西师范大学出版社, 1993
 
 
Jin ri Liaoning Liaoning today. [electronic resource] =
今日辽宁 Liaoning today. [electronic resource] =
Uniform title: Jin ri Liaoning (Online)
今日辽宁(Online)
Shenyang : Zhong gong Liaoning Sheng wei xuan chuan bu, 2000-
沈阳 : 中共辽宁省委宣传部, 2000-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Beijing ji shi Beijing document. [electronic resource] =
北京纪事 Beijing document. [electronic resource] =
Uniform title: Beijing ji shi (Online)
北京纪事(Online)
Beijing : Beijing Shi wen lian, 1994-
北京 : 北京市文联, 1994-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Wen hua Chengdu : ba shen me yang de Chengdu dai ru 2020 nian = Cultural Chengdu : what will Chengdu be like in 2020 / Hua Jian, Hao Kangli zhu
文化成都 : 把什么样的成都带入2020年 = Cultural Chengdu : what will Chengdu be like in 2020 / 花建, 郝康理著
by Hua, Jian, 1953-
花建, 1953-
Beijing : Ren min chu ban she, 2008
北京 : 人民出版社, 2008
 
 
Guangdong wen hua chan ye fa zhan yu dui ce yan jiu = The study of Guangdong cultural industries development and strategies / Jiang Shuzhuo zhu bian
广东文化产业发展与对策研究 = The study of Guangdong cultural industries development and strategies / 蒋述卓主编
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 2005
[广州] : 广东人民出版社 2005
 
 
Mao Zedong yu Zhongguo wen hua / Wang Shubai zhu
毛澤東與中國文化 / 汪澍白著
by Wang, Shubai
汪澍白
Xianggang : Zhong hua shu ju, 1993
香港 : 中華書局, 1993
 
 
Jilin Sheng fei wu zhi wen hua yi chan ming lu tu dian / Lin Jun zhu bian
吉林省非物质文化遗产名录图典 / 林君主编
Changchun Shi : Jilin da xue chu ban she, 2011
长春市 : 吉林大学出版社, 2011
 
 
Beijing mei li : Beijing wen hua yu bei jing jing shen xin lun = Soul of Beijing / Wang Dong, Wang Fang zhu
北京魅力 : 北京文化与北京精神新论 = Soul of Beijing / 王东, 王放著
by Wang, Dong
王东
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2008
北京市 : 北京大学出版社, 2008
 
 
by Li, Zonggui
李宗桂
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she, 2012
广州市 : 花城出版社, 2012
 
 
Shen Wangshu shu shou du wen hua yu wen hua chan ye de ao yun jun bei
沈望舒述首都文化与文化产业的奥运准备
by Shen, Wangshu
沈望舒
Beijing : Zhongguo shu dian, 2006
北京 : 中国书店, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.