National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 586 Results for subject:"Da xue"
Sort by:
 
 
Shenzhen da xue gai ge tan suo zhi lu / zhu bian Tang Cairu ; fu zhu bian Zhang Zhongchun
深圳大学改革探索之路 / 主编唐才儒 ; 副主编张仲春
[Shanghai] : Tong ji da xue chu ban she, 1988
[Shanghai] : 同济大学出版社, 1988
 
 
Lian da sui yue yu bian jiang ren wen / Nan kai da xue xiao shi yan jiu shi bian
联大岁月与边疆人文 / 南开大学校史研究室 编
Tianjin : Nan kai da xue chu ban she, 2004
天津 : 南开大学出版社, 2004
 
 
Zhan dou zai Bei da de gong chan dang ren : 1920.10--1949.2 Bei da de xia dang gai kuang / Wang Xiaoting, Huang Wenyi zhu bian
战斗在北大的共产党人 : 1920.10--1949.2 北大地下党槪况 / 王效挺, 黄文一主编
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Da xue hui han
大學彙函
[Taibei?] : Zhongguo zi xue ming zhu ji cheng bian yin ji jin hui, [1978?]
[台北?] : 中國子學名著集成編印基金會, [1978?]
 
 
Taehak (chŏn)
大學 (全)
[S.l.] : Kwangdong Sŏguk, Yung-hŭi 3 [1910]
[S.l.] : 光東書局, 隆熙 3 [1910]
 
 
Da xue zhang ju / Zhu Xi zhu
大學章句 / 朱熹注
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
Shanghai : Guang yi shu ju, Qing Xuantong 1 [1909]
上海 : 廣益書局, 清宣統1[1909]
 
 
Da xue shen yi : 3 juan / Zuo Qinmin zhuan
大學申義 : 三卷 / 左欽敏撰
by Zuo, Qinmin
左欽敏
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Sŏn-Yŏng taejo taehak = The great learning / translated by James S. Gale
鮮英對照大學 = The great learning / translated by James S. Gale
Kyŏngsŏng : Chosŏn Yaso Kyosŏhoe, Taejŏng 13 [1924]
京城 : 朝鮮耶蘇敎書會, 大正 13 [1924]
 
 
Da xue gu jin ben tong kao / Liu Siyuan zhuan
大學古今本通考 / 劉斯原撰
by Liu, Siyuan
劉斯原
[Taibei] : Zhongguo zi xue ming zhu ji cheng bian yin ji jin hui, Minguo 66 [1977]
[台北] : 中國子學名著集成編印基金會, 民国 66 [1977]
 
 
Da xue fa wei ; Da xue ben zhi / Li Liwu zhu. Da xue gu ben pang zhu / Wang Shouren zhu. Da xue zheng wen / Mao Qiling gao. Da xue bian ye / Li Gong gao
大學發微;大學本旨 / 黎立武著.大學古本旁注/王守仁注.大學證文/毛奇齡稿.大學辨業/李塨稿
by Li, Liwu, 1276-1343
黎立武, 1276-1343
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: : 中華書局, 1991
 
 
Da xue shu yi / [Jin Lüxiang zhuan]
大學疏義/ [金履祥撰]
by Jin, Lüxiang, 1232-1303
金履祥, 1232-1303
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Da xue chan wei / Liu Yuesheng zhu
大學闡微 / 柳嶽生著
by Liu, Yuesheng, fl. 1957-
柳嶽生, fl. 1957-
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 67 [1978]
台北 : 台灣學生書局, 民國67 [1978]
 
 
Da xue wei zhu : yi juan / Zhong Yingyang zhuan
大學緯注 : 一卷 / 鍾穎陽撰
by Zhong, Yingyang
鍾穎陽
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Da xue yan yi / Zhen Dexiu zhuan
大學衍義 / 真德秀撰
by Zhen, Dexiu, 1178-1235
真德秀, 1178-1235
[Taibei?] : Zhongguo zi xue ming zhu ji cheng bian yin ji jin hui, Minguo 66 [1977]
[台北?] : 中國子學名著集成編印基金會, 民国 66 [1977]
 
 
Da xue yi zhen / [Hu Wei zhuan]
大學翼真/ [胡渭撰]
by Hu, Wei, 1633-1714
胡渭, 1633-1714
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Da xue jin zhu jin yi / Song Tianzheng zhu yi ; Yang Lianggong jiao ding ; Wang Yunwu zhu bian
大學今註今譯 / 宋天正註譯 ; 楊亮功校訂 ; 王雲五主編
by Song, Tianzheng
宋天正
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 66 [1977]
臺北市 : 臺灣商務印書館 , 民國66 [1977]
 
 
Uniform title: Wuhan da xue xue bao. Zhe xue she hui ke xue ban (2004)
Wuhan : Wuhan da xue qi kan she, 2004-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Jing shen de mei li / zuo zhe Liang Shuming, Fei Xiaotong, Bingxin deng
精神的魅力 / [作者梁漱溟, 費孝通, 冰心等]
Taibei shi : Xin xue shi wen jiao chu ban zhong xin, 1988
台北市 : 新學識文教出版中心, 1988
 
 
Yan'an da xue gai kuang / Yan'an da xue bian
延安大學概况 / 延安大學編.
Yan'an : Yan'an da xue, 1944
延安 : 延安大學, 1944
 
 
Guo li Henan da xue
國立北京大學
Taibei Shi : Nanjing chu ban you xian gong si, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 南京出版有限公司, 民國70 [1981]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.