National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 26 Results for subject:"Dai, Zhen, 1724-1777."
Sort by:
 
 
Dai Dongyuan si xiang xi lun / Liu Jinxian zhu
戴東原思想析論 / 劉錦賢著
by Liu, Jinxian
劉錦賢
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2009
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2009
 
 
Dai Dongyuan (Zhen) xian sheng nian pu, Duan Yucai bian
戴東原(震)先生年譜, 段玉裁編
by Duan, Yucai, 1735-1815
段玉裁, 1735-1815
[Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國61 i.e. 1972]
 
 
Dai Zhen / Zhang Liwen zhu
戴震/ 張立文著
by Zhang, Liwen
張立文
Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1991
臺北市: 東大圖書公司: 總經銷三民書局, 1991
 
 
Dai Zhen wen ji [12 juan, bu lu, fu lu] Zhao Yuxin dian jiao
戴震文集 [12卷, 補錄, 附錄] 趙玉新點校
Uniform title: Works
by Dai, Zhen, 1724-1777
戴震, 1724-1777
Xianggang, Zhonghua shu ju [1974]
香港, 中華書局 [1974]
 
 
Dai Dongyuan si xiang yan jiu / Liu Zhaoren zhuan
戴東原思想研究 / 劉昭仁撰
by Liu, Zhaoren
劉昭仁
[Taibei? : s.n.], Minguo 63 [1974]
[臺北? : s.n.], 民國63 [1974]
 
 
Dai Dongyuan de zhe xue / [zuo zhe Hu Shi]
戴東原的哲學 / [作者胡適]
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Dai Dongyuan xian sheng nian pu / [Duan Yucai bian ; Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian]
戴東原先生年譜 / 段玉裁編 ; 存萃學社編集 ; 周康燮主編]
by Duan, Yucai, 1735-1815
段玉裁, 1735-1815
[Xianggang : Chong wen shu dian, 1971]
[香港 : 崇文書店, 1971]
 
 
Dai Dongyuan xue ji / Bao Guoshun zhuan
戴東原學記 / 鮑國順撰
by Bao, Guoshun
鮑國順
Minguo 67 [1978]
民國67 [1978]
 
 
by Lodén, Torbjörn, 1947-
Stockholm : University of Stockholm, Center for Pacific Asia Studies, [1987]
 
 
Dai Dongyuan jing dian quan shi de si xiang shi tan suo / Zheng Jixiong zhu
戴東原經典詮釋的思想史探索 / 鄭吉雄著
by Zheng, Jixiong, 1960-
鄭吉雄, 1960-
Taibei Shi : Guo li tai wan da xue chu ban zhong xin, 2008
臺北市 : 國立臺灣大學出版中心, 2008
 
 
Dai Zhen zhe xue xin tan / Zhou Zhaomao zhu
戴震哲学新探 / 周兆茂著
by Zhou, Zhaomao
周兆茂
Hefei Shi : Anhui ren min chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1997
合肥市 : 安徽人民出版社 : 经销新华书店, 1997
 
 
Dai Dongyuan de zhe xue
戴東原的哲學
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Shanghai, Shang wu yin shu guan, Minguo 16 [1927]
上海, 商務印書館, 民國16 [1927]
 
 
Dai Dongyuan zhi sheng yun xue / zhu zuo zhe Hong Gu
戴東原之聲韻學 / 著作者洪固
by Hong, Gu
洪固
Taibei : Wen jin chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺北 : 文津出版社, 民國67[1978]
 
 
Dai Zhen yan jiu / Bao Guoshun zhu
戴震研究 / 鮑國順著
by Bao, Guoshun
鮑國順
Taibei shi : Guo li bian yi guan, Minguo 86 [1997]
臺北市 : 國立編譯館, 民國86 [1997]
 
 
Dai Zhen / Qi Longwei, Hua Qiang zhu
戴震 / 祁龙威, 华强著
by Qi, Longwei
祁龙威
[Nanjing Shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu Sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[Nanjingshi] : 江苏古籍出版社 : 江苏省新華書店发行, 1984
 
 
Dai xue xiao ji : Dai Zhen de sheng ping yu xue shu si xiang / Liu Zhaoren zhu
戴學小記 : 戴震的生平與學術思想 / 劉昭仁著
by Liu, Zhaoren
劉昭仁
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2009
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2009
 
 
Dai Zhen de zhe xue : wei wu zhu yi yu dao de jia zhi / Murase Hiroya chu ; Wang Shouhua ... [et al.] yi
戴震的哲学 : 唯物主义与道徳价值 / 村瀬裕也著 ; 王守华 ... [et al.] 译
Uniform title: Dai Shin nuo tetsugaku. Chinese
戴震の哲学. Chinese
by Murase, Hiroya, 1937-
村瀬裕也, 1937-
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1996
济南 : 山东人民出版社 : 新华书店经销, 1996
 
 
by Hu, Minghui
Seattle : University of Washington Press, [2015]
BookBook [text, volume]
 
 
Dai Zhen : sheng ping yu zuo pin kao lun / Cai Jinfang zhu
戴震 : 生平与作品考论 / 蔡锦芳著
by Cai, Jinfang, 1965-
蔡锦芳, 1965-
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2006
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.