National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 52 Results for subject:"Dalai lamas -- Biography."
Sort by:
 
 
Uniform title: Ta-lai la-ma chuan. English. 1991
by Ya, Han-chang
Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by China International Book Trading Corporation, 1991
 
 
Dalai Lama zhuan / Ya Hanzhang zhu
达赖喇嘛传 / 牙含章著
by Ya, Hanzhang
牙含章
Beijing : Hua wen chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2000
北京 : 华文出版社 : 新华书店经销, 2000
 
 
Li bei Dalai lama / Su Faxiang zhu bian
历辈达赖喇嘛 / 苏发祥主编
Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she, 2009
西宁市 : 青海人民出版社, 2009
 
 
Ci bei ru hai : Dalai la ma shou chen ji nian zhuan ji = An Ocean of Compassion : the platinum commemorative volume on the 75th birthday of his holiness the Dalai lama / Xue yu...
慈悲如海 : 達賴喇嘛壽辰紀念專輯 = An Ocean of Compassion : the platinum commemorative volume on the 75th birthday of his holiness the Dalai lama / 雪域智庫编译
Taibei Shi : Xue yu chu ban she, Minguo 102 nian [2013] , ©2012
臺北市 : 雪域出版社, 民国102年[2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xizang fo jiao si zhong : Dalai Lama zhuan, Banchan E er de ni zhuan, Xizang Da hu bi le han kao, Xizang sheng ji kao / Xizang she hui ke xue yuan Xizang xue Han wen wen xian...
西藏佛教四種 : 逹賴喇嘛傳, 班禪額尔德尼傳, 西藏大呼畢勒罕考, 西藏聖蹟考 / 西藏社會科学院西藏学漢文文獻编辑室 ; [原著張伯楨 ; 主编陈家璡]
by Zhang, Bozhen
張伯楨
[Zhengzhou shi] : Henan sheng Zhongzhou gu ji chu ban she, [1987?]
[郑州市] : 河南省中州古籍出版社, [1987?]
 
 
Uniform title: Dalai Lamas. English
Chicago, IL : Serindia Publications, 2005
 
 
Li bei Dalai Lama Banchan e'erdeni nian pu = Chronicle of the genealogy of the Dalai Lama and Bainqen Erdini / zhu bian Danzhu'angben
历辈达赖喇嘛与班禅额尓德尼年谱 = Chronicle of the genealogy of the Dalai Lama and Bainqen Erdini / 主编丹珠昂奔
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1998
北京 : 中央民族大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1998
 
 
Dalai Lama xin zhuan : ren, seng lü, he shen mi zhu yi zhe / Mayanke Xihaya (Mayank Chhaya) zhu ; Zhuang Anqi yi
達賴喇嘛新傳 : 人, 僧侶, 和神祕主義者 / 馬顏克・西哈亞 (Mayank Chhaya) 著 ; 莊安祺譯
Uniform title: Dalai Lama. Chinese
by Chhaya, Mayank
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司 2007
 
 
Dalai Lama zhuan / Ya Hanzhang bian zhu
达赖喇嘛传 / 牙含章编著
by Ya, Hanzhang
牙含章
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1984
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1984
 
 
Yi shi Dalai Lama zhuan / Shen Weirong zhu
一世達賴喇嘛傳 / 沈衛榮著
by Shen Weirong, 1962-
沈衛榮, 1962-
Taibei Shi : Dangshan chu ban she, Minguo 85 [1996]
台北市 : 唐山出版社, 民國85 [1996]
 
 
Dalai Lama zi zhuan / Dalai Lama chu ; [yi zhe Kang Ding]
達賴喇嘛自傳 / Dalai Lama 著 ; [譯者康鼎]
Uniform title: Freedom in exile. Chinese
by Bstan-'dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 79 [1990]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國79 [1990]
 
 
Uniform title: Seigneur du lotus blanc. English
by Levenson, Claude B
London : Unwin Hyman, 1988
 
 
 
Cangyangjiacuo ji qi qing ge yan jiu zi liao hui bian / Huang Hao, Wu Biyun bian ; ["Xizang yan jiu" bian ji bu bian ji]
仓央嘉措及其情歌硏究资料汇编 / 黃颢, 吴碧云编 ; [《西藏硏究》编辑部编辑]
Lasa : Xizang ren min chu ban she ; [Chengdu] : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
拉萨 : 西藏人民出版社 ; [成都] : 四川省新华书店发行, 1982
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.