National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 88 Results for subject:"Death -- Religious aspects -- Buddhism."
Sort by:
 
 
Footscray West, Vic. : Buddhist Council of Victoria, 2004
 
 
Tī sanit kap khwāmtāi / Phra ʻĀčhān Mānop ʻUppasamō
ตีสนิทกับความตาย / พระอาจารย์ มานพ อุปสโม
by ʻUppasamō, Phikkhu
อุปสโม, Phikkhu
Krung Thēp : Samnakphim Dī ʻĒm Čhī, 2547 [2004]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ดีเอ็มจี, 2547 [2004]
 
 
Sīadāi - khon tāi mai dai ʻān / Dangtrin
เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน / ดังตฤณ
by Dangtrin
ดังตฤณ
Krung Thēp : Dī ʻEm Čhī, 2547 [2004]
กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2547 [2004]
 
 
San shen po wa fa / Lin Yutang bi lu
三身頗瓦法 / 林鈺堂笔錄
by Lin, Yutang
林鈺堂
El Cerrito, CA : Lin Yutang, Minguo [1988]
El Cerrito, CA : 林鈺堂, 民國77 [1988]
 
 
Dang dai shi jie fo jiao / zhu zhe Cai Mingtian ; Huang Yarui ... [et al.] bian
佛教的死亡教育 / 著者蔡明田 ; 黃亞瑞 ... [et al.] 編
by Cai, Mingtian
蔡明田
Kuching, Malaysia : Ju shi lin chu ban she, 2004
Kuching, Malaysia : 居士林出版社, 2004
 
 
Yim rap khwāmtāi dūai čhai sangop : fưk čhit raksā čhai hai phrō̜m samrap kāndœ̄nthāng khrang sutthāi khō̜ng chīwit / Phra Phaisān Wisālō
ยิ้มรับความตายด้วยใจสงบ : ฝึกจิต รักษาใจ ให้พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิต / พระไพศาล วิสาโล
by Wisālō, Phikkhu
วิสาโล, ภิกขุ
Krung Thēp : Samnakphim Nēchan Buk, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊ค, 2554
 
 
Nư̄a Khwāmtāi čhāk wikrit sū ǒkāt / [Phūkhīan, Phra Phaisān Wisālō]
เหนือความตายจากวิกฤติ สู่โอกาส / [ผู้เขียน, พระไพศาล วิสาโล]
by Wisālō, Phikkhu
วิสาโล, ภิกขุ
Krung Thēp : Khrōngkān phachœ̄n khwāmtāi yāng sangop, Khrư̄akhāi Phuttikā , 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ, เครือข่ายพุทธิกา, ๒๕๕๒
 
 
Thamma tit pik / Wō̜. Wachiramēthī
ธรรมะติดปีก / ว. วชิรเมธี
by Wō̜. Wachiramēthī
ว. วชิรเมธี
Krung Thēp : ʻAmmarin, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์, 2549
 
 
by Walshe, Maurice O'C. (Maurice O'Connell)
Kandy, Sri Lanka : Buddhist Publication Society, 1978
 
 
by Ajahn Chah
Thailand : Bung Wai Forest Monastery, c1985
 
 
Kai qi sheng jing de yuan li : fa xian sheng ming de jia zhi. zhen fo jing. gao wang jing / Lu Shengyan deng zhu
開啟聖境的原力 : 發現生命的價值. 真佛經. 高王經 / 盧勝彥等著
by Lu, Sheng-yen, 1945-
盧勝彥, 1945-
Taoyuan Xian : Da deng wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2005
桃園縣 : 大燈文化事業股份有限公司, 2005
BookBook [text, volume]
 
 
Chi zhong xu zhi / Shiliao fa si bian shu
飭終須知 / 世了法師編述
by Shiliao, Shi
世了, 釋
[Taibei] : Fo jiao chu ban she, Minguo 67 [1978]
[台北] : 佛教出版社, 民國67 [1978]
 
 
Rūam botkhatsan khō̜ng Dangtrin
รวมบทคัดสรรของ ดังตฤณ
by Dangtrin
ดังตฤณ
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Khun Chūsī Thachaphong], 2553 [2010]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวคุณชูศรี ธชพงศ์], ๒๕๕๓
 
 
Ramlưk thưng nō̜ng khon dī Dō̜.Chō̜. Sưksit Sīkham (Nui), 4 Kumphāphan 2553 na mēn Wat Bān Dō̜n Klāng Čhangwat ʻUbon Rātchathānī
รำลึกถึงน้องคนดี ด.ช. ศึกษิต ศรีคำ (หนุ่ย), ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ เมรุวัดบ้านดอนกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
[ʻUbon Rātchathānī : Khrō̜pkhrūa Dō̜.Chō̜. Sưksit Sīkham, 2553 i.e. 2010]
[อุบลราชธานี : ครอบครัว ด.ช. ศึกษิต ศรีคำ, ๒๕๕๓ i.e. 2010]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.