National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 13721 Results for subject:Death.
Sort by:
 
 
Phra patitčhasamupabāttham / [Phra Sāttsanasōphont, plǣ čhāk phāsā makhot]
พระปฏิจจะสมุปบาทธรรม / [พระสาศนโสภณ, แปลจากภาษามคธ]
by Sā, Supreme Patriarch, 1813-1899
สา, Supreme Patriarch, 1813-1899
[Krung Thēp] : ʻAmmāt ʻĒk Phra Banhānthanthakit, 2462 [1919]
[กรุงเทพฯ] : อำมาตย์เอก พระบรรหารทัณฑกิจ, ๒๔๖๒
 
 
Rūam botkhatsan khō̜ng Dangtrin
รวมบทคัดสรรของ ดังตฤณ
by Dangtrin
ดังตฤณ
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Khun Chūsī Thachaphong], 2553 [2010]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวคุณชูศรี ธชพงศ์], ๒๕๕๓
 
 
Klo̜n phā pai nai lōk kwāng / dōi Phon Trī Dēt Tunlawatthana
กลอนพาไปในโลกกว้าง / โดย พลตรีเดช ตุลวรรธนะ
by Dēt Tunlawatthana
เดช ตุลวรรธนะ
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāng Phānit Tunlawatthana, 2529 i.e. 1986]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนางผานิต ตุลวรรธนะ, ๒๕๒๙]
 
 
Nangsư̄ phet nai hin / [Krommamư̄n Wiwitwanprīchā]
หนังสือเพ็ชรในหิน / [กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา]
by Wiwitwanprīchā, Prince, 1860-1932
วิวิธวรรณปรีชา, Prince, 1860-1932
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi Phin Sukhawanit], 2467 [1924]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายพิณ ศุขะวณิช], ๒๔๖๗
 
 
Khārom thēsaphǣt khamchan. lēm 2 / khō̜ng Nāi Narāphibān
คารมเทศะแพทย์คำฉันท์. เล่ม ๒ / ของนายนราภิบาล
by Nāi Nāraphibān
นายนราภิบาล
Phra Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Phirōtchana, 2480 [1937]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวพิโรจนะ, ๒๔๘๐
BookBook [text, volume]
 
 
Sakuntalā / Phrabāt Somdet Phra Rāmāthibō̜dī Sīsinthō̜n Mahāwachirāwut Phra Mongkutklao Čhaophǣndin Sayām song phrarātchaniphon
ศกุนตลา / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม ทรงพระราชนิพนธ์
by Vajiravudh, King of Siam, 1881-1925
Krung Thēp : Nāng Sitthiphayākō̜n, 2508 [1965] , Krung Thēp : Krom Sinalpākō̜n, Tulākhom 2508 [October 1965]
กรุงเทพฯ : นางสิทธิพยากรณ์, ๒๕๐๘ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ตุลาคม ๒๕๐๘
BookBook [text, volume]
 
 
Botkhwām thamma
บทความธรรมะ
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phō̜.Tō̜.Chō̜. Phao Wičhāranakō̜n], 2529 [1986]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว พล.ต.จ. เภา วิจารณกรณ์], ๒๕๒๙
 
 
Thīphưng hǣng chīwit / dōi Khunying Rabīap Sunthō̜nlikhit (Rabīap Pōtranan)
ที่พึ่งแห่งชีวิต / โดยคุณหญิงระเบียบ สุนทรลิขิต (ระเบียบ โปตระนันทน์)
by Rabīap Sunthō̜nlikhit
ระเบียบ สุนทรลิขิต
[Krung Thēp : Khunying Rabīap Sunthō̜nlikhit, 2515 [1972]
[กรุงเทพฯ : คุณหญิงระเบียบ สุนทรลิขิต], ๒๕๑๕
 
 
Tamrā ʻāhān khai / khō̜ng Sāipanyā Samākhom
ตำราอาหารไข่ / ของ สายปัญญาสมาคม
[Bangkok] : Khrō̜pkhrūa Phamō̜nrasūt, 2493 [1950]
[Bangkok] : ครอบครัว ภมรสูต, ๒๔๙๓ [1950]
BookBook [text, volume]
 
 
Thāng sāi klāng / dōi Phikkhu Panyānanthamunī
ทางสายกลาง / โดยปัญญานันทภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Pan), 1911-2007
พระเทพวิสุทธิเมธี (ปั่น), 1911-2007
Nonthaburī [Thailand] : Wat Chonlaprathān Rangsarit, 2528 [1985]
นนทบุรี [Thailand] : วัดชลประทานรังสฤษฏ์, ๒๕๒๘ [1985]
BookBook [still image, volume]
 
 
Thamma nai thāna latthi kānmư̄'ang / Phutthathāt Phikkhu
ธรรมะในฐานะลัทธิการเมือง / พุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phō̜.Tō̜.Chō̜. Phao Wičhāranakō̜n], 2529 [1986]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว พล.ต.จ. เภา วิจารณกรณ์], ๒๕๒๙
 
 
Ramlưk thưng nō̜ng khon dī Dō̜.Chō̜. Sưksit Sīkham (Nui), 4 Kumphāphan 2553 na mēn Wat Bān Dō̜n Klāng Čhangwat ʻUbon Rātchathānī
รำลึกถึงน้องคนดี ด.ช. ศึกษิต ศรีคำ (หนุ่ย), ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ เมรุวัดบ้านดอนกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
[ʻUbon Rātchathānī : Khrō̜pkhrūa Dō̜.Chō̜. Sưksit Sīkham, 2553 i.e. 2010]
[อุบลราชธานี : ครอบครัว ด.ช. ศึกษิต ศรีคำ, ๒๕๕๓ i.e. 2010]
 
 
ʻAnusō̜n thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Čharœ̄ncihit Prathommabūn, Wančhan thī 6 Mithunāyon 2559 na mēn Wat...
อนุสรณ์ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นางเจริญจิตต์ ประถมบูรณ์ วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Prathommabūn, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวประถมบูรณ์, ๒๕๕๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Mō̜ranānutsati ʻanusō̜n Khunmǣ ʻAtcharā Maitrīwēt
มรณานุสสติอนุสรณ์
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Maitrīwēt, 2550 [2007] , Krung Thēp : Samnakphim DīʻEmČhī, Singhākhom 2550 [August 2007]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวไมตรีเวช, ๒๕๕๐ , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี, สิงหาคม ๒๕๕๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n Suthon Nopsuwanwong
อนุสรณ์ สุธน นพสุวรรณวงศ์
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nopsuwanwong, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวนพสุวรรณวงศ์, ๒๕๕๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̧n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Thānphūying Tun Kōsanwit Pō̧.Chō̧., Pō̧.Mō̧., Thō̧.Čhō̧.Wō̧., Phō̧.Pō̧.Rọ̧.4
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงผศพ ท่านผู้หญิงตุ่น โกศัลวิตร ป.ช. ป.ม. ท.จ.ว., ภ.ป.ร.4
[Krung Thēp] : Khrō̧pkhrūa Thānphūying Tun Kōsanwit, 2549 [2006]
[กรุงเทพฯ] : ครอบครัวท่านผู้หญิงตุ่น โกศัลวิตร, 2549
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĒk Kamon Thappharangsī Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Tō̜ Čhō̜. na mēn lūang...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกกมล ทัพพะรังสี ม.ป.ช.ม.ว.ม., ต.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Thappharangsī, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : ครอบครัว พลเอกกมล ทัพพะรังสี, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nāng Chāttrakānkōson (Sukhon Limpichāt) ʻanusō̧n ngān sop, 19 Kumphāphan 2552
นางชาติตระการโกศล (สุคนธ์ ลิมปิชาติ) อนุสรณ์งานศพ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
[Bangkok : Khrō̧pkhrūa Nāng Chāttrakānkōson (Sukhon Limpichāt), 2552 i.e. 2009]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นางชาติตระการโกศล (สุคนธ์ ลิมปิชาติ), ๒๕๕๒]
 
 
Phutthachaimongkhon 8 / khō̜ng Khun Praphannētiwut lǣ Nāi Kham Sātsanadilok plǣ
พุทธชัยมงคล ๘ / ขุนประพันธ์เนติวุฒิ และ นายคำ ศาสนดิลก แปล
by Praphannētiwut, Khun
ประพันธ์เนติวุฒิ, ขุน
Krung Thēp : Nāi ʻAmphan Chaichalœ̄msak, 2505 [1962] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, 2505 [1962]
กรุงเทพฯ : นายอำพัน ชัยเฉลิมศักดิ์, ๒๕๐๕ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Mahā chāt / phrarātchaniphon nai Ratchakān thī 4
มหาชาติ / พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔
Uniform title: Tipiṭaka. Suttapiṭaka. Khuddakanikāya. Jātaka. Vessantarajātaka. Thai. Selections
[Phra Nakhō̜n : Mō̜m Čhao Phakphisutthi : Rōngphim Sōphonphiphatthanākō̜n], 2479 [1936]
[พระนคร : ม.จ. ภักตรพิสุทธิ์ ชยางกูร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร], ๒๔๗๙
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.