National Library of Australia

Showing 1 - 11 of 11 Results for subject:"Debts, External -- China -- History."
Sort by:
 
 
Guo min zheng fu wai zhai yu guan liao zi ben / gu wen Jin Pusen, Kong Yongsong ; zhu bian Xu Yi ; fu zhu bian Pan Guoqi
国民政府外债与官僚资本 / 顾问金普森, 孔永松 ; 主编许毅 ; 副主编潘国旗
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2004
北京 : 经济科学出版社, 2004
 
 
Zhongguo qing dai wai zhai shi zi liao, 1853-1911 / Zhongguo ren min yin hang zong hang can shi shi
中国清代外债史资料, 1853-1911 / 中国人民银行总行参事室
Beijing : Zhongguo jin rong chu ban she, 1991
北京 : 中国金融出版社, 1991
 
 
Bei yang wai zhai yu xin hai ge ming de cheng bai / zhu bian Xu Yi ; fu zhu bian Wang Xiaoguang, Shen Xuefeng, Zhang Kan
北洋外债与辛亥革命的成败 / 主编许毅 ; 副主编王晓光, 申学锋, 张侃
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2006
北京 : 经济科学出版社, 2006
 
 
Nanjing guo min zheng fu wai zhai yu guan liao zi ben / zhu bian Xu Yi ; fu zhu bian Pan Guoqi, Zhang Kan, Shen Xuefeng
南京国民政府外债与官僚资本 / 主编许毅 ; 副主编潘国旗, 张侃, 申学锋
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2006
北京 : 经济科学出版社, 2006
 
 
Zhongguo wai zhai shi / Ma Jinhua zhu
中国外债史 / 马金华著
by Ma, Jinhua
马金华
Beijing Shi : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2005
北京市 : 中国财政经济出版社, 2005
 
 
Bei yang wai zhai yu xin hai ge ming de cheng bai / zhu bian Xu Yi ; fu zhu bian Wang Xiaoguang
北洋外债与辛亥革命的成败 / 主编许毅 ; 副主编王晓光
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2003
北京 : 经济科学出版社, 2003
 
 
Min chu nei wai zhai hui bian / Bian ji zhe Xue hai chu ban she bian ji bu
民初內外債彙編 / 編輯者學海出版社編輯部
Uniform title: Da zong tong zi
大總統咨
Taibei Shi : Xue hai chu ban she, Minguo 60 [1971]
台北市 : 學海出版社, 民國60 [1971]
 
 
Cong bai nian qu ru dao min zu fu xing. Qing dai wai zhai yu yang wu yun dong / gu wen Jin Pusen, Kong Yongsong ; zhu bian Xu Yi ; fu zhu bian Wang Xiaoguang
从百年屈辱到民族复兴. 清代外债与洋务运动 / 顾问金普森, 孔永松 ; 主编许毅 ; 副主编王晓光
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2002
北京 : 经济科学出版社, 2002
 
 
Xin Zhongguo wai zhai yu Zhongguo te se de she hui zhu yi / zhu bian Xu Yi ; fu zhu bian Pan Guoqi
新中国外债与中国特色的社会主义 / 主编许毅 ; 副主编潘国旗
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2005
北京 : 经济科学出版社, 2005
 
 
Qing dai wai zhai yu yang wu yun dong / zhu bian Xu Yi ; fu zhu bian Wang Xiaoguang, Shen Xuefeng, Zhang Kan
清代外债与洋务运动 / 主编许毅 ; 副主编王晓光, 申学锋, 张侃
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2006
北京 : 经济科学出版社, 2006
 
 
Xin Zhongguo wai zhai yu Zhongguo te se de she hui zhu yi / zhu bian Xu Yi ; fu zhu bian Pan Guoqi, Zhang Kan, Shen Xuefeng
新中国外债与中国特色的社会主义 / 主编许毅 ; 副主编潘国旗, 张侃, 申学锋
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2006
北京 : 经济科学出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.