National Library of Australia

Showing 1 - 15 of 15 Results for subject:"Debts, Public -- China -- History."
Sort by:
 
 
Zhongguo gong zhai shi liao / Yiming ji
中國公債史料 / 佚名輯
Taibei Xian Yonghe Shi : Wen hai chu ban she, Minguo 76 [1987]
台北縣永和市 : 文海出版社, 民國76 [1987]
 
 
Minguo wai zhai dang an shi liao / Cai zheng ke xue yan jiu suo, Zhongguo di er li shi dang an guan bian
民国外债档案史料 / 财政科学研究所, 中国第二历史档案馆编
Beijing : Dang an chu ban she, 1989-1992
北京 : 档案出版社, 1989-1992
 
 
Zhongguo ge ming gen ju di zhai quan wen wu ji / Cai zheng bu cai zheng ke xue yan jiu suo, Guo zhai jin rong si he bian ; bian zhe Feng Tianfu
中国革命根据地债劵文物集 / 财政部财政科学研究所, 国债金融司合编 ; 编者冯田夫
Beijing : Zhongguo dang an chu ban she, 1999
北京 : 中国档案出版社, 1999
 
 
Zui e de zhan zheng zhi zhai : kang zhan shi qi Ri wei gong zhai yan jiu / Dai Jianbing, Wang Xiaolan zhu
罪恶的战争之债 : 抗战时期日伪公债研究 / 戴建兵, 王晓岚著
by Dai, Jianbing, 1963-
戴建兵, 1963-
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2005
北京市 : 社会科学文献出版社, 2005
 
 
Cong xi jie shang kuan dao ai guo gong zhai : xi shuo zao qi Zhongguo dui nei gong zhai, 1894-1949 / Dai Xuewen
從息借商款到愛國公債 : 細說早期中國對内公債, 1894-1949 / 戴學文
by Dai, Xuewen, 1962-
戴學文, 1962-
Taibei Shi : Nan zhou chu ban, 2017
臺北市 : 南周出版, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Wan Qing wai zhai shi yan jiu / Ma Linghe zhu
晚清外债史硏究 / 马陵合著
by Ma, Linghe
马陵合
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2005
上海市 : 復旦大学出版社, 2005
 
 
Cong Taiwan hai fang jie kuan dao ai guo gong zhai : li shu zao qi Zhongguo dui wai gong zhai, 1874-1949 / Dai Xuewen
從台灣海防借款到愛國公債 : 歷數早期中國對外公債, 1874-1949 / 戴學文
by Dai, Xuewen, 1962-
戴學文, 1962-
Taibei Shi : Nan zhou chu ban, 2017
臺北市 : 南周出版, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Nanjing guo min zheng fu nei zhai wen ti yan jiu, 1927-1937 : yi nei zhai zheng ce ji yun zuo ji xiao wei zhong xin / Jiang Liangqin zhu
南京国民政府內债问题研究, 1927-1937 : 以內债政策及运作绩效为中心 / 姜良芹著
by Jiang, Liangqin
姜良芹
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2003
南京市 : 南京大学出版社, 2003
 
 
Zhongguo wai zhai shi / Ma Jinhua zhu
中国外债史 / 马金华著
by Ma, Jinhua
马金华
Beijing Shi : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2005
北京市 : 中国财政经济出版社, 2005
 
 
Min chu nei wai zhai hui bian / Bian ji zhe Xue hai chu ban she bian ji bu
民初內外債彙編 / 編輯者學海出版社編輯部
Uniform title: Da zong tong zi
大總統咨
Taibei Shi : Xue hai chu ban she, Minguo 60 [1971]
台北市 : 學海出版社, 民國60 [1971]
 
 
Jin dai Zhongguo guo nei gong zhai yan jiu (1840-1926) / Pan Guoqi zhu
近代中国国内公债硏究(1840-1926) / 潘国旗著
by Pan, Guoqi, 1961-
潘国旗, 1961-
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2007
北京 : 经济科学出版社, 2007
 
 
Xin Zhongguo wai zhai yu Zhongguo te se de she hui zhu yi / zhu bian Xu Yi ; fu zhu bian Pan Guoqi
新中国外债与中国特色的社会主义 / 主编许毅 ; 副主编潘国旗
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2005
北京 : 经济科学出版社, 2005
 
 
Minguo shi qi jing ji jian she gong zhai yan jiu (1927-1937) / Sun Di zhu
民国时期经济建设公债研究 (1927-1937) / 孙迪著
by Sun, Di, 1986-
孙迪, 1986-
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2015
上海 : 上海社会科学院出版社, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xin Zhongguo wai zhai yu Zhongguo te se de she hui zhu yi / zhu bian Xu Yi ; fu zhu bian Pan Guoqi, Zhang Kan, Shen Xuefeng
新中国外债与中国特色的社会主义 / 主编许毅 ; 副主编潘国旗, 张侃, 申学锋
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2006
北京 : 经济科学出版社, 2006
 
 
Guo min zheng fu 1927-1949 nian de guo nei gong zhai yan jiu / Pan Guoqi zhu
国民政府 1927-1949年的国内公债硏究 / 潘国琪著
by Pan, Guoqi, 1961-
潘国琪, 1961-
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2003
北京 : 经济科学出版社, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.