National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 194 Results for subject:"Democracy -- Thailand."
Sort by:
 
 
Thahān kap kānmư̄ang nai ʻUsākhanē : sư̄ksā prīapthīap nai karanī khō̜ng Thai Phamā ʻindōnēsīa læ Filippin / Chānwit Kasetsiri,...
ทหารกับการเมืองในอุษาคเนย์ : คึกษาเปรียบเทียบในกรณีของไทย พม่า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ
Krung Thēp : Mūnlanithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2550 [2007]
 
 
Čha raksǎ sathāban Phra Mahākasat hai mankhong dai yāng rai / Prasœ̄t Sapsunthō̜n
จะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงได้อย่างไร / ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร
by Prasœ̄t Sapsunthō̜n, 1913-
ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร
Krung Thēp : Lōk sīkhāo, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : โลกสีขาว, 2549
 
 
by Yut Saeng`uthai
Krung Thep : Samnakphim Winyuchon, 2535 [1992]
 
 
Botbāt khō̜ng Nāi Kulāp Sāipradit kap withī prachāthippatai / Praphatsō̜n Sēwikun
บทบาทของ นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ กับวิถีประชาธิปไตย / นายประภัสสร เสวิกุล
by Praphatsō̜n Sēwikun
ประภัสสร เสวิกุล
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2549 [2006]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549
 
 
ʻAnākhot prachāthippatai Thai = The future of Thai democracy / Surachāt Bamrungsuk
อนาคตประชาธิปไตยไทย = The future of Thai democracy / สุรชาติ บำรุงสุข
by Surachāt Bamrungsuk
สุรชาติ บำรุงสุข
Krung thēp-- : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551
 
 
Botbāt thāng prawattisāt khō̧ng ratthathammanūn nai rabop prachāthipatai Thai = the role of constitutions in Thai politics / Thanēt ʻĀphō̧nsuwan
บทบาททางประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญในระบบ ประชาธิปไตยไทย = the role of constitutions in Thai politics / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
by Thanet Arpornsuwan
Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhōmmasāt læ Manutsayasāt, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550
 
 
Prachāthipatai : bannānukrom læ sāra sangkhēp / Suphāphan Bunsaʻāt [and three others]
ประชาธิปไตย : บรรณานุกรม และสาระสังเขป / ผู้จัดทำ สุภาพันธ์ บุญสะอาด [and three others]
by Suphāphan Bunsaʻāt
สุภาพันธ์ บุญสะอาด
Krung Thēp : Hō̜samut hǣng Chāt, 2516 [1973]
กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ, ๒๕๑๖ [1973]
BookBook [text, volume]
 
 
Krung Thep : Samnakngan Palat Samnak Nayok Ratthamontri ; Sathaban Wichai lae Phatthana, Mahawitthayalai Khon Kaen ; Sathaban Nayobaisuksa, 2536 [1993]
 
 
by Anek Laothamatas
Krung Thep : Samnakphim Mitimai, 2543 [2000]
 
 
by Suphot Dantrakun
Krung Thep : Samnakphim Sukkhaphap Chai, 2543 [2000]
 
 
by Anek Laothamatas
Krung Thep : Khana Kammakan Damnoen Ngan Chalong 100 pi chatakan Nai Pridi Phanomyong Ratthaburut `Awuso : Sathaban Pridi Phanomyong, 2544 [2001]
 
 
by Prīchā Hongkrailœ̄t
Krung Thēp Mahā Nakhō̧n : Phanǣk Wichā Kānpokkhrō̧ng, Khana Ratthasāt, Čhulālongkō̧nmahāwitthayālai, [2516 i.e. 1973]
 
 
Naklư̄aktang mư̄ʻāchīp = Political marketing strategist / dōi Mānit Rattanasuwan
นักเลือกตั้งมืออาชีพ = Political marketing strategist / โดย มานิต รัตนสุวรรณ
by Mānit Rattanasuwan
มานิต รัตนสุวรรณ
Pathum Thānī : Social Marketing Academy of Thailand, 2551 [2008]
ปทุมธานี : Social Marketing Academy of Thailand, 2551
 
 
ʻOngkō̜n chumchon kap kānpatirūp sangkhom lǣ kānmư̄ang/ Chatchawān Thō̜ngdīlœ̄t
องค์กรชุมชน กับการปฏิรูปสังคมและการเมือง / ชัชวาลย์ ทองดีเลีศ
by Chatchawān Thō̜ngdīlœ̄t
ชัชวาลย์ ทองดีเลีศ
Krung Thēp : Witthayālai Kānčhatkān thāng sangkhom, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยจัดการทางสังคม, 2549
 
 
by Tanet Charoenmung
Bangkok : Urban Developement Institute Foundation (UDIF), 2006
 
 
Kanmuang : prachathipatai phua prachathipatai yuk mai / Thirachai Thanaset
การเมือง : ประชาธิปไตยเพื่อประชาธิปไตยยุคใหม่ / ธีระชัย ธนาเศรษฐ
by Thirachai Thanaset
Krung Thep : Samnakphim Thirakit, 2539 [1996]
 
 
Prathēt Thai bon sēnthāng prachāthipatai : bot sēnthāng panhā læ thāngʻō̧k / Sēksan Prasœ̄tkun
ประเทศไทยบนเส้นทางประชาธิปไตย : บทสำรวจปัญหาและทางออก / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
by Sēksan Prasœ̄tkun
Krung Thēp : Mūnnithi 14 Tulā, 2546 [2003]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.