National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 8286 Results for subject:Democracy.
Sort by:
 
 
Deng Xiaoping zheng zhi min zhu hua si xiang yan jiu / zhu bian Cui Peiting, Sun Daiyao
邓小平政治民主化思想硏究 / 主编崔佩亭, 孙代尧
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 1997
北京 : 中共中央党校出版社, 1997
 
 
Mao Zedong de min zhu guan / Jiang Guohai zhu
毛泽东的民主观 / 蒋国海著
by Jiang, Guohai
蒋国海
Changsha Shi : Hunan shi fan da xue chu ban she, 2003
长沙市 : 湖南师范大学出版社, 2003
 
 
Xing dong de qun zhong : Mao Zedong de min zhu guan / Li Jianhua, Cheng Long zhu
行动的群众 : 毛泽东的民主观 / 李建华, 程龙著
by Li, Jianhua
李建华
Xi'an shi : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 1993
西安市 : 陕西师范大学出版社, 1993
 
 
Liang Qichao de min quan yu jun xian si xiang / Sun Huiwen
梁啓超的民權與君憲思想/ 孫會文
by Sun, Huiwen
孫會文
Taibei : Guo li Taiwan da xue wen xue yuan, Minguo 55 [1966]
臺北 : 國立臺灣大學文學院, 民國55 [1966]
 
 
Min meng zong bu zai Hu huo dong ji shi : min meng li shi wen xian / Min meng Shanghai Shi wei yuan hui bian
民盟总部在沪活动纪实 : 民盟历史文献 / 民盟上海市委员会编
Beijing : Qun yan chu ban she, 2011
北京 : 群言出版社, 2011
 
 
Min zhu zai liu wang zhong zhuan xing : er ling yi yi nian san yue Dalai Lama sheng ming "tui xiu" yu "zheng jiao fen li" de xin Galunchiba, Zang Han dui hua...
民主在流亡中轉型 : 二〇一一年三月達賴喇嘛聲明「退休」與「政教分離」的新噶倫赤巴、藏漢對話和在台流亡藏人 / 蘇嘉宏著
by Su, Jiahong, 1963-
蘇嘉宏, 1963-
Taibei Shi : Shang ding shu wei chu ban you xian gong si, 2012
台北市 : 商鼎數位出版有限公司, 2012
 
 
Quezon City, Philippines : Ateneo Center for Asian Studies, c2010
 
 
Minjujuŭi wa kyŏngje chŏngchʻaek : kyŏngje chŏngchʻaengnon e taehan saeroun chŏpkŭn / Yi Yŏng-sŏn chŏ
민주주의와경제정책 : 경제정책론에대한새로운접근 / 이영선저
by Yi, Yŏng-sŏn, 1947-
이영선, 1947-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Pagyŏngsa, 1996
서울特別市 : 博英社, 1996
 
 
Lun Yan'an de min zhu mo shi : hua yu mo shi he ti zhi de bi jiao yan jiu / Rong Jingben, Luo Yanming, Ye Daomeng zhu
论延安的民主模式 : 话语模式和体制的比较研究 / 荣敬本, 罗燕明, 叶道猛著
by Rong, Jingben
荣敬本
Xi'an : Xi bei da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2004
西安 : 西北大学出版社 : 新华书店经销, 2004
 
 
Cheng zhang de min zhu / Hu Fo, Li Hongxi zhu bian
成長的民主 / 胡佛, 李鴻禧主編
Taibei Shi : Zhongguo lun tan she : Zong jing xiao Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 中國論壇社 : 總經銷聯經出版事業公司, 民國69 [1980]
 
 
Thahān kap kānmư̄ang nai ʻUsākhanē : sư̄ksā prīapthīap nai karanī khō̜ng Thai Phamā ʻindōnēsīa læ Filippin / Chānwit Kasetsiri,...
ทหารกับการเมืองในอุษาคเนย์ : คึกษาเปรียบเทียบในกรณีของไทย พม่า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ
Krung Thēp : Mūnlanithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2550 [2007]
 
 
Čha raksǎ sathāban Phra Mahākasat hai mankhong dai yāng rai / Prasœ̄t Sapsunthō̜n
จะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงได้อย่างไร / ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร
by Prasœ̄t Sapsunthō̜n, 1913-
ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร
Krung Thēp : Lōk sīkhāo, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : โลกสีขาว, 2549
 
 
by Hogan, James, 1898-
Dublin : Cork University Press ; London : Longmans, Green & Co., 1938
 
 
by Welch, Stephen
New York : Palgrave Macmillan, 2013
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.