National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 136 Results for subject:"Deng, Xiaoping, 1904-1997."
Sort by:
 
 
Deng Xiaoping zhu zuo shi zen yang bian ji chu ban de / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi ke yan guan li bu bian
邓小平著作是怎样编辑出版的 / 中共中央文献研究室科研管理部编
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2010
北京 : 中央文献出版社, 2010
 
 
Deng Xiaoping de shi zai hua [electronic resource] / zhu bian Tao Yongxiang, Wang Chaoxiang
邓小平的实在话 [electronic resource] / 主编陶永祥, 王朝祥
Beijing : Hua wen chu ban she, 2006
北京 : 华文出版社, 2006
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wei da li shi zhuan zhe shi qi de guang hui lun zhu : xue xi "Deng Xiaoping wen xuan" ti hui xuan bian / [Hubei ren min chu ban she bian ji chu ban]
伟大历史转折时期的光辉论著 : 学习《邓小平文选》体会选编 / [湖北人民出版社编辑出版]
[Wuhan Shi] : Hubei ren min chu ban she : Hubei Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 湖北省新華書店发行, 1983
 
 
Deng Xiaoping da zhan lüe = DengXiaoping dazhanlue / Jun shi ke xue yuan zhan zheng li lun he zhan lüe yan jiu bu ; zhu bian Yao Youzhi, Huang Yingxu
鄧小平大战略 = DengXiaoping dazhanlue / 军事科学院战争理论和战略研究部 ; 主编姚有志, 黄迎旭
Beijing Shi : Jie fang jun chu ban she, 2009
北京市 : 解放军出版社, 2009
 
 
Deng Xiaoping yan zhong de ying xiong men : Deng Xiaoping qin zhi dao ci, ti ci ji suo ji ying xiong ji shi / Mu Chenglin, Cheng Julin, Yang Hai bian zhu
邓小平眼中的英雄们 : 邓小平亲致悼词, 题词及所记英雄纪实 / 穆成林, 程举林, 杨海编著
by Mu, Chenglin
穆成林
Guangzhou : Guangzhou ren min chu ban she, 2005
广州 : 广东人民出版社, 2005
 
 
 
 
Deng Xiaoping zhuo yue zhi hui / Liu Qianglun, Wang Taili bian zhu
邓小平卓越智慧 / 刘强伦,汪太理编著
by Liu Qianglun
刘强伦
Beijing : Hong qi chu ban she, 2009
北京 : 红旗出版社, 2009
 
 
Deng Xiaoping da ci dian [electronic resource] / Pan Qi zhu bian
邓小平大辞典 [electronic resource] / 潘琦主编
Beijing : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1998
北京 : 广西人民出版社 : 广西新华书店发行, 1998
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Deng Xiaoping yu wai guo shou nao ji ji zhe hui tan lu / ["Deng Xiaoping yu wai guo shou nao ji ji zhe hui tan lu" bian ji zu zhu]
邓小平与外囯首脑及记者会谈录 / [《邓小平与外囯首脑及记者会谈录》编辑组著
Beijing : Tai hai chu ban she, 2011
北京 : 台海出版社, 2011
 
 
Deng Xiaoping zhuan / Balaqi Daineishi zhu ; Kan Sijing, Ji Ye yi
鄧小平傳 / 拉奇・代內什著 ; 闞思靜, 季葉譯
Uniform title: Teng Hsiao-ping. Chinese
by Baracs, Dʹenes
Xianggang : Nan Yue chu ban she, 1988
香港 : 南粤出版社, 1988
 
 
Bai nian Xiaoping : kou shu li shi : bai wei qin li zhe jiang shu bai nian Xiaoping / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi, Zhong yang dian shi tai "Bai nian...
百年小平 : 口述历史 : 百位亲历者讲述百年小平 / 中共中央文献研究室, 中央电视台《百年小平》摄制组
Beijing Shi : Xin shi jie chu ban she, 2004
北京市 : 新世界出版社, 2004
 
 
Deng Xiaoping / Balaqi Daineishi zhu ; Kan Sijing, Ji Ye yi
邓小平 = Deng Xiaoping / 拉奇・代內什著 ; 阚思静, 季叶译
Uniform title: Teng Hsiao-ping. Chinese
by Baracs, Dénes
Beijing : Jie fang jun chu ban she, 1988
北京 : 解放军出版社, 1988
 
 
Deng Xiaoping jun shi li lun yu dang dai Zhongguo jun ren / zhu bian Zhou Wen, Ren Zhenjie ; fu zhu bian Lu Yongjun ... [et al.]
邓小平军事理论与当代中国军人 / 主编周文, 任振杰 ; 副主编卢拥军 ... [et al.]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2004
北京 : 中国大百科全书出版社, 2004
 
 
Deng Xiaoping zheng hai zou yi hui = Political profile of Deng Xiao-ping / [zuo zhe Luo Shixian]
鄧小平政海走一回 = Political profile of Deng Xiao-ping / [作者羅石賢]
by Luo, Shixian
羅石賢
Taibei Shi : Fen yun shi dai chu ban gu fen you xian gong si, 1995
台北市 : 風雲時代出版股份有限公司, 1995
 
 
Deng Xiaoping yin xiang / Ding Xiaoping, Fang Jiankang bian xuan jiao zhu
邓小平印象 / 丁晓平, 方健康编选校注
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2004
北京 : 中央文献出版社, 2004
 
 
by Pantsov, Alexander, 1955-
New York, NY : Oxford University Press, [2015]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Deng Xiaoping zhuan / Han shanbi yuan zhu ; Yiteng Jie suo yi ; Tang Jianyu, Li Ming yi
鄧小平傳 / 寒山碧原著 ; 伊藤潔縮譯 ; 唐建宇, 李明譯
by Han, Shanbi, 1938-
寒山碧, 1938-
Xianggang : Dong xi wen hua shi ye chu ban gong si, 1993
香港 : 東西文化事業出版公司, 1993
 
 
Wo de fu qin Deng Xiaoping / Maomao zhu
我的父亲邓小平 / 毛毛著
by Maomao, 1950-
毛毛, 1950-
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 1993-
北京 : 中央文献出版社, 1993-
 
 
Zhongguo te se yu Zhongguo mo shi : Deng Xiaoping she hui zhu yi te se guan yan jiu / Liu Jianwu zhu
中国特色与中国模式 : 邓小平社会主义特色观研究 / 刘建武著
by Liu, Jianwu
刘建武
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2006
北京 : 人民出版社, 2006
 
 
Deng Xiaoping li lun qian yan wen ti yan jiu / Zhao Zhikui zhu
邓小平理论前沿问题研究 / 赵智奎著
by Zhao, Zhikui
赵智奎
Qingdao Shi : Qingdao chu ban she, 2004
青岛市 : 青岛出版社, 2004
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.