National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 160453 Results for subject:Development.
Sort by:
 
 
Wu zhong shui li shu / Shan E zhuan
吳中水利書 / 單鍔撰
by Shan, E, 1031-1110
單鍔, 1031-1110
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Beijing shui li [electronic resource]
北京水利 [electronic resource]
Uniform title: Beijing shui li (Online)
北京水利(Online)
Beijing : Beijing shui li xue hui, 1994-2005
北京 : 北京水利学会, 1994-2005
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Henan shui li yu nan shui bei diao [electronic resource] = Henan water resources and south-to-north water diversion
河南水利与南水北调 [electronic resource] = Henan water resources and south-to-north water diversion
Uniform title: Henan shui li yu nan shui bei diao (Online)
河南水利与南水北调(Online)
Zhengzhou : Henan Sheng shui li ting, 2007-
郑州 : 河南省水利厅, 2007-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Jiangsu shui li ke ji [electronic resource]
江苏水利科技 [electronic resource]
Uniform title: Jiangsu shui li ke ji (Online)
江苏水利科技(Online)
Nanjing : Jiangsu Sheng shui li xue hui, 1980-1997
南京 : 江苏省水利学会, 1980-1997
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Beijing shui wu [electronic resource] = Beijing water
北京水务 [electronic resource] = Beijing water
Uniform title: Beijing shui wu (Online)
北京水务(Online)
Beijing : Beijing shui li xue hui, 2006-
北京 : 北京水利学会, 2006-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Jiangsu shui li [electronic resource] = Jiangsu water resources
江苏水利 [electronic resource] = Jiangsu water resources
Uniform title: Jiangsu shui li (Online)
江苏水利(Online)
Nanjing : Jiangsu Sheng shui li xue hui, 1997-
南京 : 江苏省水利学会, 1997-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Beijing shui li ke ji [electronic resource]
北京水利科技 [electronic resource]
Uniform title: Beijing shui li ke ji (Online)
北京水利科技(Online)
Beijing : Beijing shui li xue hui, 1976-1994
北京 : 北京水利学会, 1976-1994
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Shanghai shui wu [electronic resource] = Shanghai water
上海水务 [electronic resource] = Shanghai water
Uniform title: Shanghai shui wu (Online)
上海水务(Online)
Shanghai : Shanghai Shi shui li xue hui, 1984-
上海 : 上海市水利学会, 1984-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Fujian neng yuan kai fa yu jie yue [electronic resource] = Fujian energy development and concervation
福建能源开发与节约 [electronic resource] = Fujian energy development and concervation
Uniform title: Fujian neng yuan kai fa yu jie yue (Online)
福建能源开发与节约(Online)
Fuzhou : Fujian Sheng neng yuan yan jiu hui, 1982-2004
福州 : 福建省能源研究会, 1982-2004
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
He hai ke ji jin zhan [electronic resource] = Advances in science and technology of Hohai university
河海科技进展 [electronic resource] = Advances in science and technology of Hohai university
Uniform title: He hai ke ji jin zhan (Online)
河海科技进展(Online)
Nanjing : He hai da xue, 1991-1992
南京 : 河海大学, 1991-1992
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Henan shui li [electronic resource] = Henan water resources
河南水利 [electronic resource] = Henan water resources
Uniform title: Henan shui li (Online)
河南水利(Online)
Zhengzhou : Henan Sheng shui li ting, 1956-2006
郑州 : 河南省水利厅, 1956-2006
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Gao bie xiang tu she hui [electronic resource] : Guangdong nong cun fa zhan 30 nian / Zhou Daming deng
告别乡土社会 [electronic resource] : 广东农村发展30年 / 周大鸣等
Guangzhou Shi : Guangdong ren min chu ban she, 2008
广州市 : 广东人民出版社, 2008
BookBook, OnlineOnline
 
 
Da du shi jiao qu zhu qu de zu zhi yu fa zhan : yi Shanghai wei li / zhu zhe Lu Weimin
大都市郊区住区的组织与发展 : 以上海为例 / 著者卢为民
by Lu, Weimin
卢为民
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she, 2002
南京 : 东南大学出版社, 2002
 
 
Po jie "zi yuan zu zhou" de Nei Menggu mo shi yan jiu [electronic resource] / Qi Yijun zhu
破解"资源诅咒"的内蒙古模式研究 [electronic resource] / 齐义军著
by Qi, Yijun
齐义军
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2012
北京 : 中央民族大学出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Ming ri Zhongguo : zou xiang cheng xiang yi ti hua / Wang Jingxin ... [deng] zhu
明日中国 : 走向城乡一体化 / 王景新 ... [等]著
Beijing Shi : Zhongguo jing ji chu ban she, 2005
北京市 : 中国经济出版社, 2005
 
 
Yunnan Sheng jing ji fa zhan yan jiu [electronic resource] / Zhao Xingbi
云南省经济发展研究 [electronic resource] / 赵兴碧
by Zhao, Xingbi
赵兴碧
Kunming : Yunnan da xue chu ban she, 2009
昆明 : 云南大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Beijing she qu yan jiu bao gao / Beijing Shi zhe xue she hui ke xue gui hua ban gong shi, Beijing she qu yan jiu ji di
北京社区研究报告 / 北京市哲学社会科学规划办公室, 北京社区研究基地
Beijing Shi : Tong xin chu ban she, 2006
北京市 : 同心出版社, 2006
 
 
Zhejiang shan qu cun luo jing ji she hui bian qian yan jiu / Che Yubin zhu
浙江山区村落经济社会变迁研究 / 车裕斌著
by Che, Yubin, 1965-
车裕斌, 1965-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2007
北京 : 中国社会科学出版社, 2007
 
 
Hunan cheng zhen hua jian kang fa zhan yan jiu [electronic resource] / Fang Xiangxin zhu bian
湖南城镇化健康发展研究 [electronic resource] / 方向新主编
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2007
北京 : 中央文献出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo xin shi qi nong cun de bian ge. Tianjin juan / Zhong gong Tianjin shi wei Dang shi yan jiu shi ; Zhong gong Tianjin shi wei Nong cun gong zuo wei yuan hui bian ; Li...
中囯新时期农村的变革. 天津卷 / 中共天津市委党史硏究室 ; 中共天津市委农村工作委员会编 ; 李文芳 ; 陈向东主编
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1999
北京市 : 中共党史出版社 : 新华书店经销, 1999
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.