National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 736 Results for subject:"Dharma (Buddhism)"
Sort by:
 
 
Sawāng thī klāng čhai / Lūangphō̜ Thīan Čhittasuphō
สว่างที่กลางใจ / หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
by Čhittasuphō, Phikkhu
จิตตสุโภ, ภิกขุ
Krung Thēp : Klum Sưksā læ Patibat Tham, 2526 [1983]-
กรุงเทพฯ : กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม, ๒๕๒๖ [1983]-
BookBook [text, volume]
 
 
Thamma Delivery / Phra Mahā Sompō̜ng Tanputtō
ธรรมะ Delivery / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 
 
Kæn phutthasāt / Phutthathāt ʻInthapanyō
แก่นพุทธศาสน์ / พุทธทาส อินทปัญโญ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื้อม), 1906-1993
Krung Thēp Thamma Sathāphō̜n, 2556 [2013]
กรุงเทพ : ธรรมสถาพร, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Kothomo. : Samnakphim Sukkhaphapchai, 2532 [1989]
 
 
Phra Mahā Sompō̜ng : thamma dēlivœ̄rī : chabap kātun / rư̄ang/phāp, Chainarong Wiriyānon
พระมหาสมปอง : ธรรมะเดลิเวอรี่ : ฉบับการ์ตูน / เรื่อง/ภาพ, ชัยณรงค์ วิริยานนท์
by Chainarong Wiriyānon
ชัยณรงค์ วิริยานนท์
Krung Thēp : ʻÆkchan Frēm Khit, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : แอ็คชั่นเฟรม คิดส์, 2551
 
 
Santi ʻAsōk : sām thotsawat thī thāthāi / Surathīan Čhaktharānon
สันติอโศก : สามทศวรรษที่ท้าทาย / สุรเธียร จักรธรานนท์
by Surathīan Čhaktharānon
สุรเธียร จักรธรานนท์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2550 [2007]
[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มติชน, 2550
 
 
Mai mī wannī pen khrang thī sō̜ng = Time / Wō̜. Wachiramēthī
ไม่มีวันนี้เป็นครั้งที่สอง = Time / ว.วชิรเมธี
by Wō̜. Wachiramēthī
ว.วชิรเมธี
Nonthaburī : Samnakphim Sappāya, 2561 [2018]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์ สัปปายะ, 2561
BookBook [text, volume]
 
 
Sūt yō̜t tham / Sūn Kānkhonkhūa, Vat Phōn Phranao
ສູດຍອດທຳ / ສູນການຄົ້ນຄວ້າວັດໂພນພຣະເນົາ
Viangchan [Laos] : Sun Kankhonkhu'a, Vat Phon Phanao, 1969
 
 
Viangchan [Laos] : Sun Kankhonkhu'a, Vat Phon Phranao, 1970
 
 
Krung Thep ... : Kongthun Wuthitham, [2531? i.e. 1988?]
 
 
Kothomo. : Khana Patibat Tham Suanpa Thammasatcha, 2531 [1988]
 
 
Thamma Delivery : chabap unlimited editon / Phra Mahā Sompō̜ng Tanputtō
ธรรมะ Delivery : ฉบับ unlimited editon / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.