National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 756 Results for subject:"Dialectical materialism."
Sort by:
 
 
Dai Zhen de zhe xue : wei wu zhu yi yu dao de jia zhi / Murase Hiroya chu ; Wang Shouhua ... [et al.] yi
戴震的哲学 : 唯物主义与道徳价值 / 村瀬裕也著 ; 王守华 ... [et al.] 译
Uniform title: Dai Shin nuo tetsugaku. Chinese
戴震の哲学. Chinese
by Murase, Hiroya, 1937-
村瀬裕也, 1937-
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1996
济南 : 山东人民出版社 : 新华书店经销, 1996
 
 
Guo nei wai she hui zhu yi bian zheng fa yan jiu zi liao xuan bian / Zhang Wenru, Chen Zhannan deng bian
国内外社會主义辩证法硏究資料选编 / 张文儒, 陈战难等编
[Peking] : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
[Peking] : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Bian zheng wei wu zhu yi fang fa lun / "Bian zheng wei wu zhu yi fang fa lun" bian xie zu
辩证唯物主义方法论 / 《辩证唯物主义方法论》编写组
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 解放军出版社 : 新华书店经销, 1989
BookBook [text, volume]
 
 
Bian zheng wei wu zhu yi yuan li / Xiao Qian, Li Xiulin, Wang Yongxiang zhu bian
辩证唯物主义原理 / 肖前, 李秀林, 汪永祥主编
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1981
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Wei wu bian zheng fa da gang / Li Da zhu bian
唯物辩证法大纲 / 李达主编
by Li, Da, 1890-1966
李達, 1890-1966
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1978
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Bian zheng wei wu zhu yi shi jiang / Zhongguo ren min gong an da xue zhe xue jiao yan shi bian
辩证唯物主义十讲 / 中国人民公安大学哲学教硏室编
Beijing : Qun zhong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 群众出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
BookBook [text, volume]
 
 
Guan yu Makesi En'gesi li shi wei wu zhu yi bu fen shu xin de jie shuo / Zhong gong Hebei sheng wei [yuan hui] xuan chuan bu li lun yan jiu shi
关于马克思恩格斯历史唯物主义部分书信的解說 / 中共河北省委[員会]宣传部理论研究室
by Zhong gong Hebei Sheng wei. Xuan chuan bu. Li lun yan jiu shi
中共河北省委. 宣传部. 理论研究室
Shijiazhuang : Hebei ren min chu ban she, 1979
石家庄 : 河北人民出版社, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Lun zhan dou wei wu zhu yi de yi yi / Liening
论战斗唯物主义的意义 / 列宁
Uniform title: O znachenii voinstvui︠u︡shchego materializma. Chinese
by Lenin, Vladimir Ilʹich, 1870-1924
Beijing : Ren min chu ban she, 1974
北京 : 人民出版社, 1974
BookBook [text, volume]
 
 
by Kolʹman, Ė. (Ėrnest), 1892-1979
Basel : Universum-Bücherei, 1937
BookBook [text, volume]
 
 
by Lassy, Ivar
Superior, Wis. : Amerikan Suom. Sos. Kustannusliikkeiden Liiton Kustantama, 1931
BookBook [text, volume]
 
 
Tong su bian zheng wei wu zhu yi / Hu Baochen bian zhu
通俗辩证唯物主义 / 胡宝琛编著
by Hu, Baochen
胡宝琛
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1983
BookBook [text, volume]
 
 
Zhe xue fan chou lun wen ji / "Xue xi yi cong" bian ji bu bian yi
哲学范疇論文集 / "学習譯叢"編輯部編譯
by Xue xi yi cong
学習譯叢
Beijing : Xue xi za zhi she, 1957
北京 : 学習杂志社, 1957
 
 
Bian zheng wei wu zhu yi ren shi lun tan suo : zhen li biao zhun wen ti tao lun ji / Yang Xiguang zhu bian
辩证唯物主义认识论探索 : 真理标准问题讨论集 / 杨西光主编
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 光明日报出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Bian zheng wei wu zhu yi yan jiu / ben shu bian xie zu
辩证唯物主义研究 / 本书编写组
[Peking] : Qiu shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 求实出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
 
 
Leningrad, Izd-vo Leningradskogo universiteta, 1972-
 
 
Bian zheng wei wu zhu yi gang yao / Ai Siqi
辩证唯物主义纲要 / 艾思奇
by Ai, Siqi, 1910-1966
艾思奇, 1910-1966
Beijing : Ren min chu ban she, 1978
北京 : 人民出版社, 1978
 
 
Ren min qun zhong he ge ren zai li shi shang de zuo yong / Zhang Xiangshan zhu
人民羣衆和個人在歷史上的作用 / 張香山著
by Zhang, Xiangshan
張香山
Beijing : Zhongguo jing nian chu ban she, 1954
北京 : 中國青年出版社, 1954
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.