National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 5608 Results for subject:Diaries.
Sort by:
 
 
Fu Bingchang ri ji. Minguo san shi wu nian (1946) / Fu Qihua, Zhang Li jiao zhu = The diary of Foo Ping-sheung, 1946 / annotated by Yee Wah Foo and Li Chang
傅秉常日記. 民國三十五年 (1946) / 傅錡華, 張力校註 = The diary of Foo Ping-sheung, 1946 / annotated by Yee Wah Foo and Li Chang
by Fu, Bingchang, 1895-1965
傅秉常, 1895-1965
Taibei Shi Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Zhonghua Minguo 105 nian [2016]
臺北市 中央研究院近代史研究所, 中華民國 105年 [2016]
BookBook [text, volume]
 
 
Fu Bingchang ri ji. Minguo san shi liu nian (1947) / Fu Qihua, Zhang Li jiao zhu = The diary of Foo Ping-sheung, 1947 / annotated by Yee Wah Foo and Li Chang
傅秉常日記. 民國三十六年 (1947) / 傅錡華, 張力校註 = The diary of Foo Ping-sheung, 1947 / annotated by Yee Wah Foo and Li Chang
by Fu, Bingchang, 1895-1965
傅秉常, 1895-1965
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Zhonghua Minguo 107 nian [2018]
臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 中華民國 107年 [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
Huang Tirun ri ji (1933-1939) / Huang Tirun zhu
黄體潤日記(1933-1939) / 黄體潤著
by Huang, Tirun
黄体润
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2018
北京市 : 國家圖書館出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Lin Jun ri ji / Wenzhou Shi tu shu guan bian ; Shen Hongbao zheng li
林骏日记 / 温州市图书馆编 ; 沈洪保整理
by Lin, Jun, 1863-1909
林骏, 1863-1909
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2018
北京市 : 中华书局, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Zhang Boju niu peng za ji / Rong Hongjun bian zhu
張伯駒牛棚雜記 / 榮宏君編註
by Zhang, Boju
張伯駒
Xianggang : Zhonghua shu ju, 2018
香港 : 中華書局, 2018
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Yan Xiu ri ji : 1876-1894 / Yan Xiu yuan zhu ; Chen Xin zheng li
嚴修日記 : 1876-1894 / 嚴修原著 ; 陳鑫整理
by Yan, Xiu, 1860-1929
嚴修, 1860-1929
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2015
天津市 : 天津古籍出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Liu Shaokuan ri ji / Wenzhou Shi tu shu guan bian ; Fang Puren, Chen Shengjiang zheng li
劉紹寬日記 / 温州市图书馆编 ; 方浦仁, 陈盛奖整理
Uniform title: Houzhuang ri ji
厚庄日記
by Liu, Shaokuan, 1867-1942
刘绍宽, 1867-1942
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2018
北京市 : 中华书局, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Li Rui ri ji : 1946-1979 / Li Rui zhu ; Li Nanyang bian
李锐日记 : 1946-1979 / 李锐著 ; 李南央编
by Li, Rui, 1917-
李锐, 1917-
Fort Worth, Texas : Xi liu chu ban she, 2008
Fort Worth, Texas : 溪流出版社, 2008
BookBook [text, volume]
 
 
Wang Tao ri ji / Zhonghua shu ju bian ji bu bian ; Tang Zhijun, Chen Zhengqing jiao ding
王韬日记 / 中华书局编辑部编 ; 汤志钧, 陈正青校订
by Wang, Tao, 1828-1897
王韬, 1828-1897
Beijing : Zhonghua shu ju, 2015
北京 : 中华书局, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Chuan ying lou ri ji, 1948-1949 / Bao Gongyi (Tianxiao) zhu ; Sun Huimin, Lin Meili xiao zhu
釧影樓日記, 1948-1949 / 包公毅(天笑)著 ; 孫慧敏, 林美莉校註
by Bao, Tianxiao
包天笑
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 107 [2018]
臺北 : 中央研究院近代史研究所, 民國107 [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
Xiao Jun ri ji bu yi
蕭軍日記補遺
by Xiao, Jun, 1908-1988
蕭軍, 1908-1988
Hong Kong : Oxford University Press (China) Limited, 2014 , © 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Xiao Jun dongbei ri ji : 1946-1950 / Xiao Jun [zhu]
蕭軍東北日記 : 1946-1950 / 蕭軍[著]
by Xiao, Jun, 1908-1988
蕭軍, 1908-1988
Hong Kong : OXFORD University press (China) Limited, 2014 , © 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Chen Ling nü shi ri ji : 1924 nian / Chen Ling zhu ; Xu Xueji bian zhu = Diary of Chen Ling, 1924 / author: Chen Ling ; editor: Hsu Hsueh-chi
陳岺女士日記 : 一九二四年 / 陳岺著 ; 許雪姬編註 = Diary of Chen Ling, 1924 / author: Chen Ling ; editor: Hsu Hsueh-chi
by Chen, Ling, 1875-1939
陳岺, 1875-1939
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan Taiwan shi yan jiu suo, Minguo 106 [2017]
臺北市 : 中央研究院臺灣史研究所, 民國106 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Xu Guangyao ri ji / Xu Guangyao zhu
徐光耀日记 / 徐光耀著
by Xu, Guangyao, 1925-
徐光耀, 1925-
Shijiazhuang : Hebei jiao yu chu ban she, 2015
石家庄 : 河北教育出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Dian di zai xin tou / Jiang Jingguo zhu
點滴在心頭 / 蔣經國著
by Chiang, Ching-kuo, 1910-1988
蔣經國, 1910-1988
Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 65 [1976]
臺北市 : 黎明文化事業股份有限公司, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Zheng Zhenduo ri ji / Zheng Zhenduo zhu ; Chen Fukang zheng li
郑振铎日记 / 郑振铎著 ; 陳福康整理
by Zheng, Zhenduo, 1898-1958
郑振铎, 1898-1958
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2018
北京 : 商务印书馆, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Fu Bingchang ri ji : Minguo san shi san nian (1944) / Fu Qihua, Zhang Li xiao zhu = The diary of Foo Ping-sheung,1944 / annotated by Yee Wah Foo and Li Chang
傅秉常日記 : 民國三十三年 (1944) / 傅錡華, 張力校註 = The diary of Foo Ping-sheung, 1944 / annotated by Yee Wah Foo and Li Chang
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 103 [2014]
臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國103 [2014]
BookBook [text, volume]
 
 
Fu Bingchang ri ji. Minguo san shi san nian (1945) / Fu Qihua, Zhang Li jiao zhu = The diary of Foo Ping-sheung, 1945 / annotated by Yee Wah Foo and Li Chang
傅秉常日記. 民國三十四年 (1945) / 傅錡華, 張力校註 = The diary of Foo Ping-sheung. 1945 / annotated by Yee Wah Foo and Li Chang
by Fu, Bingchang, 1895-1965
傅秉常, 1895-1965
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Zhonghua Minguo 103 nian [2014]
臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 中華民國 103年 [2014]
BookBook [text, volume]
 
 
Shi Jiuyun ri ji / Shi Jiuyun zhu ; Hong Jiulai zheng li
史久芸日记 / 史久芸著 ; 洪九来整理
by Shi, Jiuyun
史久芸
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2018
北京 : 商务印书馆, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Nagasaki keiei kiroku / [henshūsha Ōtsuka Takematsu]
長崎警衛記錄 / [編輯者大塚武松]
by Inoue, Gonʾichirō, active 1845-1854
井上權一郎, active 1845-1854
Tōkyō : Nihon Shiseki Kyōkai, Shōwa 7 [1932]
東京 : 日本史籍協會, 昭和 7 [1932]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.