National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 27595 Results for subject:Dictionaries
Sort by:
 
 
Min Tai wen hua da ci dian / Fujian Sheng Yan Huang wen hua yan jiu hui bian
闽台文化大辭典 / 福建省炎黄文化研究会编
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2018
北京 : 商務印書館, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Hebei jin xian dai li shi ren wu ci dian / Zheng xie Hebei Sheng wei yuan hui xue wei hui, Hebei Sheng she hui ke xue yuan, Zhong gong Hebei Sheng wei dang shi yan jiu shi,...
河北近现代历史人物辞典 / 政协河北省委员会学委会, 河北省社会科学院, 中共河北省委党史研究室, 河北省地方志编纂委员会
Xianggang : Ya Zhou chu ban she, 1992
香港 : 亚洲出版社, 1992
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai da ci dian = Shanghai dacidian / Wang Ronghua zhu bian
上海大辞典 = Shanghai dacidian / 王荣华主编
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2007
上海 : 上海辞书出版社, 2007
 
 
Hunan ge ming shi ci dian / Hunan ge ming shi ci dian bian ji wei yuan hui bian ; [zhu bian Zhao Peiyi, Wang Zhongjie]
湖南革命史词典 / 湖南革命史词典编辑委员会编 ; [主编赵培义, 王中杰]
Changsha Shi : Hunan shi fan da xue chu ban she, 1992
长沙市 : 湖南师范大学出版社, 1992
 
 
Qingyang da ci dian = Qingyang dacidian / Guo Wenkui zhu bian
庆阳大辞典 = Qingyang dacidian / 郭文奎主编
Lanzhou : Gansu wen hua chu ban she, 2014
兰州 : 甘肃文化出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Tianjin da ci dian = Tianjin dacidian / Lai Xinxia, Guo Fengqi zhu bian
天津大辞典 = Tianjin dacidian / 来新夏, 郭凤岐主编
Tianjin Shi : Tianjin she hui ke xue yuan chu ban she, 2001
天津市 : 天津社会科学院出版社, 2001
 
 
Anhui li shi ming ren ci dian = Anhui lishi mingren cidian / "Anhui li shi ming ren ci dian" bian ji wei yuan hui bian
安徽历史名人词典 = Anhui lishi mingren cidian / 《安徽历史名人词典》编辑委员会编
Hefei : Anhui jiao yu chu ban she, 2008
合肥 : 安徽教育出版社, 2008
 
 
Kōbe ikoku bunka monoshiri jiten / Kure Kōmei hen
こうべ異国文化ものしり事典 / 呉宏明編
Kōbe-shi : Kōbe Shinbun Sōgō Shuppan Sentā, 2006
神戶市 : 神戶新聞総合出版センター, 2006
 
 
Henan ming sheng gu ji ci dian [electronic resource] / Shi Xiaosheng, Hou Qin zhu bian
河南名胜古迹辞典 [electronic resource] / 石小生, 侯琴主编
Zhengzhou Shi : Henan ren min chu ban she, 1988
郑州市 : 河南人民出版社, 1988
BookBook, OnlineOnline
 
 
Guangdong li shi ren wu ci dian / Guan Lin zhu bian ; Deng Guangli, Xiong Fulin fu zhu bian
广东历史人物辞典 / 管林主编 ; 邓光礼, 熊福林副主编
Guangzhou Shi : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she, 2001
广州市 : 广东高等教育出版社, 2001
 
 
Zhejiang gu jin ren wu da ci dian / zong zhu bian Shan Jinheng ; zhu bian Wang Gennian ... [et al.]
浙江古今人物大辞典 / 总主编单锦珩 ; 主编汪根年 ... [et al.]
Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1998
南昌市 : 江西人民出版社 : 新华书店経销, 1998
 
 
Henan li dai ming ren ci dian [electronic resource] / Wang Tianxing, Wang Xingya, Wang Zongyu zhu bian
河南历代名人辞典 [electronic resource] / 王天兴, 王兴亚, 王宗虞主编
Zhengzhou : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1991
郑州 : 中州古籍出版社, 1991
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhejiang Minguo ren wu da ci dian / zhu bian Lin Lüjian ; fu zhu bian Lu Dunji, Zhang Xueji, Xiang Yihua, Tao Shuimu
浙江民国人物大辞典 / 主编林吕建 ; 副主编卢敦基, 张学继, 项义华, 陶水木
Hangzhou Shi : Zhejiang da xue chu ban she, 2013
杭州市 : 浙江大学出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Okinawa minzoku jiten / Watanabe Yoshio ... [et al.] hen
沖縄民俗辞典 / 渡邊欣雄 ... [et al.] 編
Tōkyō : Yoshikawa Kōbunkan, 2008
東京 : 吉川弘文館, 2008
 
 
Okinawa kurashi no daihyakka : kankon sōsai, nenchū gyōji , funshī / kanshū Sakima Reishin ; hen Naha Shuppansha
沖縄・暮らしの大百科 : 冠婚葬祭, 年中行事, 風水 / 監修崎間麗進 ; 編那覇出版社
Okinawa-ken Haebaru-chō : Naha Shuppansha, Heisei 16 [2004]
沖縄県南風原町 : 那覇出版社 平成16 [2004]
 
 
Shanghai ming ren ming shi ming wu da guan = Shanghai mingren mingshi mingwu / zhu bian Xiong Yuezhi ; fu shu bian Zheng Zu'an ... [et al.]
上海名人名事名物大观 = Shanghai mingren mingshi mingwu / 主编熊月之 ; 副主编郑祖安 ... [et al.]
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2005
上海 : 上海人民出版社, 2005
 
 
Zu zhi ren shi gong zuo ci dian / zhu bian Sun Qingxiang ; fu zhu bian Guo Jiasen, Liu Yugong
组织人事工作辞典/ 主编孙庆祥;副主编国家森,刘玉功
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
济南: 山东人民出版社: 山东省新华书店发行, 1990
 
 
Guangdong wen zheng zuo zhe kao / [Wu Daorong zuan
廣東文徵作者考 / [吳道鎔纂
by Wu, Daorong, 1853-1936
吳道鎔, 1853-1936
n.p. : n.p., 1941]
China : s.n.], 光緖7 [1881]
 
 
Ningbo fang yan zi yu hui jie = An anglo-Chinese vocabulary of the Ningbo dialect / (Mei) Mulixun (William T. Morrison) bian zhu ; Zhu Yin'er, Yao Ximing, Yang Wenbo jiao zhu
宁波方言字语汇解 = An anglo-Chinese vocabulary of the Ningbo dialect / (美) 睦礼逊 (William T. Morrison) 编著 ; 朱音尔, 姚喜明, 杨文波校注
Uniform title: Anglo-Chinese vocabulary of the Ningbo dialect. Chinese
by Morrison, W. T. (William Thomas), 1835-1869
Shanghai Shi Shanghai da xue chu ban she, 2016
上海市 上海大学出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo gong chan dang chuang jian shi ci dian / Ni Xingxiang zhu bian
中国共产党创建史辞典 / 倪兴祥主编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2006
上海 : 上海人民出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.