National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 742 Results for subject:Diplomacy.
Sort by:
 
 
Xin Zhongguo wai jiao si xiang : cong Mao Zedong dao Deng Xiaoping: Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping wai jiao si xiang bi jiao yan jiu / Ye Zicheng zhu
新中国外交思想 : 从毛泽东到邓小平 : 毛泽东、周恩来、邓小平外交思想比较硏究 / 叶自成著
by Ye, Zicheng
叶自成
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Jing xiao zhe Xin hua shu dian, 2001
北京 : 北京大学出版社 : 经销者新华书店, 2001
 
 
Jiang Jieshi yu zhan shi wai jiao yan jiu (1931-1945) [electronic resource] / Zhang Zuyan zhu
蒋介石与战时外交研究 (1931-1945) [electronic resource] / 张祖著
by Zhang, Zuyan
张祖
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2013
杭州 : 浙江大学出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline
 
 
Mao Zedong wai jiao si xiang yan jiu / zhu bian Pei Jianzhang ; fu zhu bian Yu Wuzhen, Zhang Guangyou, Yao Ying
毛泽东外交思想硏究 / 主编裴坚章 ; 副主编于武真, 张光祐, 姚英
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
北京 : 世界知识出版社 : 新华书店经销, 1994
 
 
Mao Zedong wai jiao feng yuan lu / Gong Li zhu
毛泽东外交风云录/ 宮力著
by Gong, Li, 1952-
宮力, 1952-
Zhengzhou Shi : Zhong yuan nong min chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1996
郑州市: 中原农民出版社 : 河南省新华书店发行, 1996
 
 
Yan jiu Zhou Enlai : wai jiao si xiang yu shi jian / Zhonghua Renmin Gongheguo wai jiao bu wai jiao shi bian ji shi bian ; Pei Jianzhang zhu bian
研究周恩来 : 外交思想与实践 / 中华人民共和国外交部外交史编辑室编 ; 裴坚章主编
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 世界知识出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
by Berridge, Geoff
London : Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf, 1995
 
 
 
by Boyce, P. J
[Canberra] : Australian National University, [196?]
 
 
Zhongguo jiao she shu / Ling Yao bian zhu
中國交涉術/ 凌遥編著
by Ling, Yao
凌遥
Taibei shi : Guo jia chu ban she : fa xing suo Guo jia shu dian, 70 [1981]
臺北市: 國家出版社: 發行所國家書店, 70 [1981]
 
 
by Seib, Philip M., 1949-
Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity Press, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Chatham House, London : [publisher not identified], May 29, 1945
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
by Nicolson, Harold, 1886-1968
London : Oxford university Press, 1939
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.