National Library of Australia

Our reading rooms will be closed on Monday 30 May. Check our opening hours before your visit.
Showing 1 - 20 of 7218 Results for subject:Discipline.
Sort by:
 
 
Wei fan dang de ji lü bai li shi jie / Zhong gong Beijing Shi guo jia an quan ju ji lü jian cha wei yuan hui
违反党的纪律百例释解 / 中共北京市国家安全局纪律检查委员会
[Beijing : Zhong gong Beijing Shi guo jia an quan ju ji lü jian cha wei yuan hui], 2003
[北京 : 中共北京市国家安全局纪律检查委员会], 2003
BookBook [text, volume]
 
 
Ji lü shen cha yi nan an li jie xi / Qi Yingwu zhu
纪律审查疑难案例解析 / 齐英武著
by Qi, Yingwu
齐英武
Beijing : Zhongguo fang zheng chu ban she, 2017
北京 : 中国方正出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Di san qi zheng dang zhong yao wen jian yu zi liao / Zhong gong zhong yang zheng dang gong zuo zhi dao wei yuan hui ban gong shi bian
第三期整党重要文件与资料 / 中共中央整党工作指导委员会办公室编
Beijing : Ren min chu ban she, 1988
北京 : 人民出版社, 1988
BookBook [text, volume]
 
 
Dang de ji lü he dang yuan di ji lü xing xiu yang / Hou Yong zhu
党的紀律和党員的紀律性修养 / 侯永著
by Hou, Yong
侯永
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1966
北京 : 中国青年出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1966
 
 
Wei da, guang rong, zheng que de gong chan dang ren / Qin Chuan zuo
偉大・光榮・正確的共産黨人 / 秦川作
by Qin, Chuan, 1938-
秦川, 1938-
Xia'an : Xibei ren min chu ban she, 1951
西安 : 西北人民出版社, 1951
 
 
Qian xu jin shen, ji xu ge ming
謙虛謹慎, 继續革命
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1971
香港 : 香港三聯書店, 1971
 
 
Zen yang gao hao ji ti xue xi / Zou Shumin zhu
怎樣搞好集体學習 / 鄒樹民著
by Zou, Shumin
鄒樹民
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1951
北京 : 生活・讀書・新知三聯書店, 1951
 
 
Zheng feng wen xian : ding zheng ben / Jie fang she bian
整風文獻 : 訂正本 / 解放社編
[Hong Kong : s.n., 1981?]
 
 
Gai ge guan jian shi qi de gong chan dang yuan / Wu Hanfei deng bian xie
改革关键时期的共产党员 / 吴瀚飞等编写
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国展望出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Tan tan ge ming zhe de li chang wen ti / Du Yuekai zhu
談談革命者的立場問題 / 杜越凱著
by Du, Yuekai
杜越凱
[Shanghai] : Shanghai ren min chu ban she, 1958
[上海] : 上海人民出版社, 1958
 
 
Tan dang feng jian she / Hu Jinghao, Sun Jianchun, Wu Yunjun
谈党风建设 / 胡敬豪, 孙剑纯, 吴云俊
by Hu, Jinghao
胡敬豪
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she : Jiangxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
南昌 : 江西人民出版社 : 江西省新華書店发行, 1984
 
 
Dang nei si xiang dou zheng de yi yi he fang shi [microform]
党內思想斗爭的意义和方式 [microform]
by Zhang, Gong
張弓
Beijing : Tong su du wu chu ban she, 1958
北京 : 通俗讀物出版社, 1958
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Dang de ji lü jian cha gong zuo shou ce / Zhong gong Heilongjiang sheng ji lü jian cha wei yuan hui bian ; Xie Yong zhu bian
党的纪律检查工作手册 / 中共黑龙江省纪律检查委员会编 ; 谢勇主编
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中国展望出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Zheng dang xue xi zi liao
整党学习资料
Beijing : Beijing shi you xue yuan ge ming wei yuan hui, 1969
北京 : 北京石油学院革命委员会, 1969
 
 
Lun gong chan dang de qun zhong lu xian / Zhang Ruxin zhu
論共产党的群众路綫 / 張如心著
by Zhang, Ruxin
張如心
Beijing : Ren min chu ban she, 1957
北京 : 人民出版社, 1957
 
 
Wei zheng lian jie wen ti jiang hua / "Wei zheng lian jie wen ti jiang hua" bian xie zu
为政廉洁问题讲話 / "为政廉洁问题讲話" 编写组
[Peking?] : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 1989
[Peking?] : 中共中央党校出版社, 1989
 
 
Zhongguo gong chan dang ji lü jian cha gong zuo quan shu / Wei Mingduo zhu bian
中国共产党纪律检查工作全书 / 魏明铎主编
Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
石家庄市 : 河北人民出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Zhongguo gong chan dang xun shi zhi du jian she yan jiu / Hu Bing zhu
中国共产党巡视制度建设研究 / 胡冰著
by Hu, Bing
胡冰
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she, 2009
北京 : 中国社会出版社, 2009
 
 
Min zhu yu jian du : wo men shi ye de zhi zhu / Wang Yuru, Yu Xiancheng zhu
民主与监督 : 我们事业的支柱 / 王玉如, 于贤成著
by Wang, Yuru
王玉如
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1994
上海 : 上海人民出版社, 1994
 
 
Xin shi qi ji jian gong zuo jiang zuo / "Xin shi qi ji jian gong zuo jiang zuo" bian ji zu
新时期纪检工作讲座 / 《新时期纪检工作讲座》编辑组
Beijing : Beijing ri bao chu ban she : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, 1985-<1988 >
北京 : 北京日报出版社 : 北京市新华书店发行, 1985-<1988 >
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.