National Library of Australia

Showing 1 - 13 of 13 Results for subject:"Discoveries in geography -- Chinese."
Sort by:
 
 
Zhongguo xian min hai wai da tan xian zhi mi / Ju Deyuan zhu
中国先民海外大探险之谜 / 鞠德源著
by Ju, Deyuan
鞠德源
Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 2003
北京 : 北京图书馆出版社, 2003
 
 
Zhongguo ren fa xian Aozhou : Lun gu dai Zhongguo ren de shi jie guan / Wei Juxian zhu
中國人發現澳洲 : 論古代中國人的世界觀 / 衞聚賢著
by Wei, Juxian, 1898-
衞聚賢, 1898-
Xianggang : Shuo wen she, Minguo 49 [1960]
香港 : 說文社, 民國49 [1960]
 
 
Čhœ̄ng Hœ̄ : sampǭkong læ ʻusākhanē / Sư̄psǣng Phrombun
เจิ้งเหอ : ซำปอกงและอุษาคเนย์ / สืบแสง พรหมบุญ
by Sư̄psǣng Phrombun,, 1941-
สืบแสง พรหมบุญ
Krung Thēp : Matichon, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : มติชน , 2549
 
 
1421 Zhongguo fa xian shi jie / [zuo zhe Gavin Menzies (Mengxisi) zhu ; yi zhe Bao Jiaqing]
1421 中國發現世界 / [作者 Gavin Menzies (孟席斯) 著 ; 譯者鮑家慶]
Uniform title: 1421, the year China discovered the world. Chinese
by Menzies, Gavin
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2011
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司, 2011
 
 
The great voyages of Zheng He = [Zheng He xia Xi Yang] / text by Song Nan Zhang & Hao Yu Zhang ; illustrated by Song Nan Zhang
Great voyages of Zheng He = 鄭和下西洋 / text by Song Nan Zhang ? illustrated by Song Nan Zhang
Uniform title: Great voyages of Zheng He. Chinese & English
by Zhang, Song Nan, 1942-
Union City, CA : Pan Asian Publications, c2005
 
 
1421 Zhongguo fa xian shi jie / Mengxishi (Gavin Menzies) zhu ; Bao Jiaqing yi
1421中國發現世界 / 孟西士 (Gavin Menzies) 著 ; 鮑家慶譯
Uniform title: 1421, the year China discovered the world. Chinese
by Menzies, Gavin
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2003
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司, 2003
 
 
Gu di tu mi ma : 1418 Zhongguo fa xian shi jie de xuan ji / Liu Gang zhu
古地圖密碼 : 1418中國發現世界的玄機 / 劉鋼著
by Liu, Gang
劉鋼
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2010
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2010
 
 
[Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜.Sō̜. Dō̜Rō̜ Sư̄psǣng Phrombun, Rō̜ng ʻAthikānbō̜dī Fāi Yutthasāt...
[ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ. ดร. สืบแสง พรหมบุญ, รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร, มหาวิทยาลัยรังสิต ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร, กรุงเทพมหานคร, 22 กรกฎาคม 2555]
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phō̜.Sō̜. Dō̜Rō̜ Sư̄psǣng Phrombun], 2555 [2012]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวผศ. ดร. สืบแสง พรหมบุญ], 2555
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.