National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 92 Results for subject:"Du, Fu, 712-770 -- Criticism and interpretation."
Sort by:
 
 
Du Fu shi / [Fu Donghua xuan zhu]
杜甫詩/ [傅東華選註]
by Fu, Donghua, 1895-
傅東華, 1895-
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 57 [1968]
臺北市: 臺灣商務印書館, 民國57 [1968]
 
 
Du lü ping cong / Duhui Momao zhuan. Du shi ou ping / Shen Deqian zhuan
杜律評叢 / 渡會末茂撰.杜詩偶評/沈德潛撰.
by Watarai, Sueshige
渡會末茂, 1675-1733
Jingdu Shi : Zhong wen chu ban she, 1977
京都市 : 中文出版社, 1977
 
 
Du Fu shi / Fu Donghua xuan zhu
杜甫詩 / 傅東華選注
by Fu, Donghua, 1893-1971
傅東華, 1895-1971
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1930
上海 : 商務印書館, 1930
 
 
Du Fu shi xuan xi / Jin Qihua, Chen Meilin
杜甫诗选析/ 金启华,陈美林
by Jin, Qihua
[Nanjing shi] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[南京市]: 江苏人民出版社: 江苏省新華書店发行, 1981
 
 
Du shi bian lan / Wang Shijing bian ji
杜诗便览 / 王士菁编辑
Chengdu : Sichuan wen yi chu ban she : Fa xing Sichuan sheng xin hua shu dian, 1986
成都 : 四川文艺出版社 : 发行四川省新华书店, 1986
 
 
Wang zhuang yuan ji bai jia zhu bian nian Du Ling shi shi / Wang Shipeng ji zhu ; [Du Fu zhuan ; Lu Yin bian nian bing zhu]
王狀元集百家注編年杜陵詩史 / 王十朋集注 ; [杜甫撰 ; 魯訔編年并注]
[Kyoto] : Zhong wen chu ban she, [1977]
[Kyoto] : 中文出版社, [1977]
 
 
Du shi zhu jie shang que / Xu Renfu
杜诗注解商榷 / 徐仁甫
by Xu, Renfu
徐仁甫
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1979
 
 
Cai zi Du shi jie / [Jin Shengtan ping jie ; Zhang Guoguang jiao dian]
才子杜诗解 / [金圣叹评解 ; 张国光校点]
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金圣叹, 1608-1661
[Zhengzhou shi] : Zhongzhou gu ji chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[郑州市] : 中州古籍出版社 : 河南省新華書店发行, 1986
 
 
Du shi bie jie / Deng Shaoji zhu
杜詩别解 / 邓绍基著
by Deng, Shaoji
邓绍基
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Du Fu yan jiu / Xiao Defei zhu
杜甫硏究 / 萧涤非著
by Xiao, Defei
萧涤非
Jinan : Qi lu shu she chu ban fa xing, 1980
济南 : 齐鲁书社出版发行, 1980
 
 
Du Fu shi ge shang xi / Qin Si xuan xi
杜甫诗歌赏析 / 秦似选析
by Qin, Si
秦似
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 1986
南宁市 : 广西人民出版社 , 1986
 
 
Huang shi ji qian jia zhu Du Gongbu shi shi bu yi / Huang He ji zhu ; Cai Mengbi jiao zheng. Ji zhu cao tang Du Gongbu shi wai ji / Cai Mengbi hui jian
黄氏集千家註杜工部詩史補遺 / 黄鶴集註 ; 蔡夢弼校正. 集註草堂杜工部詩外集 / 蔡夢弼會箋
by Huang, He, 13th century
黄鶴, 13th century
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Du Fu shi ji dao du / Liu Kaiyang, Liu Xinsheng
杜甫诗集导读 / 刘开杨, 刘新生
by Liu, Kaiyang
刘开杨
Chengdu : Ba Su shu she, 1988
成都 : 巴蜀书社, 1988
 
 
Du shi jing quan / Du Fu zhu ; Yang Lun jian zhu
杜詩鏡銓 / 杜甫著 ; 楊倫箋註
by Yang, Lun, 1747-1803
楊倫, 1747-1803
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1980
上海 : 上海古籍出版社, 1980
 
 
Du Gongbu cao tang shi jian / Lü Yin bian ci ; Cai Mengbi hui jian
杜工部草堂詩箋 / 魯 [Yin] 編次 ; 蔡夢弼會箋
by Lu, Yin, 1100-1176
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Du Fu gu shi yun du / Ma Chongqi zhu
杜甫古诗韵讀 / 马重奇著
by Ma, Chongqi
马重奇
[Beijing shi] : Zhongguo zhan wang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing shi [i.e. shu] dian fa xing, 1985
[北京市] : 中国展望出版社 : 新华书店北京市[i.e.书]店发行, 1985
 
 
Du shi za shuo xu bian / Cao Mufan zhu
杜诗杂说续编 / 曹慕樊著
by Cao, Mufan
曹慕樊
Chengdu : Ba Shu shu she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
成都 : 巴蜀书社 : 四川省新华书店经销, 1989
 
 
Du shi shuang sheng die yun pu gua lue / Zhou Chun zhuan. Du shi suo zheng / Shi Bing zhuan
杜詩雙聲疊韻譜括略 / 周春撰. 杜詩瑣證 / 史炳撰
by Zhou, Chun, 1729-1815
周春, 1729-1815
Jingdu Shi : Zhong wen chu ban she, 1977
京都市 : 中文出版社, 1977
 
 
Du shi te zhi yuan yuan kao shu / zhu zuo Chen Yaoji
杜詩特質淵源考述 / 著作陳瑤璣
by Chen, Yaoji
陳瑤璣
Taibei shi : Chen Yaoji : Zong jing xiao Hong dao wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 67 [1978]
台北市 : 陳瑤璣 : 總經銷弘道文化事業有限公司, 民國67 [1978]
 
 
Du shi zhu jie shang que xu bian / Xu Renfu
杜诗注解商榷续编 / 徐仁甫
by Xu, Renfu
徐仁甫
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.