National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 2930 Results for subject:Earthquakes.
Sort by:
 
 
Tangshan di zhen mu lu : 1976 nian 7 yue-1979 nian 12 yue / Hebei sheng di zhen ju bian
唐山地震目录 : 1976年 7月-1979年 12月 / 河北省地震局编
Beijing : Di zhen chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 地震出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Ren ding sheng tian : Tan Ji dong da di zhen / Zhang Yi bian xie
人定勝天 : 談冀東大地震 / 章弋編寫
by Zhang, Yi
章弋
Xianggang : Xianggang yi qun chu ban she, 1976
香港 : 香港益羣出版社, 1976
 
 
Mao zhu xi ge ming lu xian de wei da sheng li : Tangshan Fengnan di zhen kang zhen jiu zai xian jin dan wei he mo fan ren wu dai biao hui yi
毛主席革命路线的伟大胜利 : 唐山丰南地震抗震救灾先进单位和模范人物代表会议
[Beijing] : Ren min chu ban she, [1976]
[北京] : 人民出版社, [1976]
 
 
Quan guo ren min duo qu kang zhen jiu zai ju da sheng li
全国人民夺取抗震救灾巨大胜利
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Xianggang fen dian, 1976
香港 : 生活・讀書・新知三联书店香港分店, 1976
 
 
Da di zhen te ji
大地震特輯
Xianggang : [Feng ge chu ban she, 1976]
香港 : [風格出版社, 1976]
 
 
Wenchuan da di zhen : jing shen yong cun = Wenchuan dadizhen : jingshen yongcun / Xin hua yue bao bian
汶川大地震 : 精神永存 = Wenchuan dadizhen : jingshen yongcun / 新華月報编
Beijing : Ren min chu ban she, 2008
北京 : 人民出版社, 2008
 
 
Sichuan da di zhen zhen xiang / Gong Zheng, Wu Si bian
四川大地震真相 / 宮政, 吴思編
Xianggang : Huan qiu shi ye gong si, 2008
香港 : 環球實業公司, 2008
 
 
Tangshan di zhen kao cha yu yan jiu / Guo jia di zhen ju ke yan chu
唐山地震考察与研究 / 国家地震局科研处
Beijing : Di zhen chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 地震出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Yi jiu qi liu nian Longling di zhen / Chen Lide, Zhao Weicheng deng bian
一九七六年龙陵地震 / 陈立德, 赵维城等编
Beijing : Di zhen chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 地震出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979
 
 
Tangshan lai de bao gao / [Kuang Man ... et al]
唐山来的报告 / [匡满... et al]
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1977
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1977
 
 
"5.12" Wenchuan da di zhen kang zhen jiu zai ji shi / Wang Ningxia, Gao Ming, Wang Shijun, Feng Chun, Liao Fangwei, Zhou Yang Shiqin zhu bian
"5.12"汶川大地震抗震救灾纪实 / 王宁霞, 高明, 王仕军, 冯春, 廖方伟, 周杨诗琴主编
Beijing Shi : Dian zi gong ye chu ban she, 2015
北京市 : 电子工业出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhen han xin ling de Zhongguo sheng yin : "Wenchuan da di zhe" yu lu = China;s voices that touch the soul : the Wenchuan earthquake quotes / Zhongguo dui wai fan yi...
震撼心灵的中国声音 : "汶川大地震" 语录 = China's voices that touch the soul : the Wenchuan earthquake quotes / 中国对外翻译出版公司选编
Beijing Shi : Zhongguo dui wai fan yi chu ban gong si, 2008
北京市 : 中国对外翻译出版公司, 2008
 
 
Da ai Zhongguo [electronic resource] : kang zhen jiu zai zhang xian Zhonghua min zu wen hua yu jing shen / Ye Jianhua
大爱中国 [electronic resource] : 抗震救灾彰显中华民族文化与精神 / 叶建华
by Ye, Jianhua
叶建华
Beijing : Jing ji guan li chu ban she, 2009
北京 : 经济管理出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wenchuan shi ri : Feng huang zhen di xian chang zhi ji / Feng huang wei shi chu ban zhong xin
汶川十日 : 凤凰震地现场直击 / 凤凰卫视出版中心
Changsha Shi : Hu'nan wen yi chu ban she, 2008
长沙市 : 湖南文艺出版社, 2008
 
 
Wu yue de shang yong / Yue lu shu she xuan bian
五月的殇咏 / 岳麓书社选编
Changsha : Yuelu shu she, 2008
长沙 : 岳麓书社, 2008
 
 
Wenchuan! Wenchuan! : Qiang zhen ning ju Zhongguo
汶川! 汶川! : 强震凝聚中国
Beijing : Wai wen chu ban she, 2008
北京 : 外文出版社, 2008
 
 
Jiao shi gan dong Zhongguo / Jiao yu bu shi fan jiao yu si zhi dao ; Zhongguo jiao shi bao bian
敎师感动中国 / 敎育部师范敎育司指导 ; 中国敎师报编
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2008
上海 : 华东师范大学出版社, 2008
 
 
Wenchuan da di zhen yu Sichuan lü you ye chong jian [electronic resource] : Zhong gong Sichuan Sheng wei dang xiao zhong dian zhao biao ke ti / Hu Xiaoyuan
汶川大地震与四川旅游业重建 [electronic resource] : 中共四川省委党校重点招标课题 / 胡晓远
by Hu, Xiaoyuan
胡晓远
Chongqing : Sichuan ren min chu ban she, 2009
重庆 : 四川人民出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Jue zhan Tangjiashan = Juezhan Tangjiashan / Fan Ling zhu bian
决战唐家山 = Juezhan Tangjiashan / 范凌主编
Beijing Shi : Jie fang jun chu ban she, 2008
北京市 : 解放军出版社, 2008
 
 
Shanghai jiu yuan Tangshan da di zhen. Kou shu shi lu juan / Jin Dalu zhu bian
上海救援唐山大地震. 口述实录卷 / 金大陆主编
[Shanghai] : Shanghai wen hua chu ban she, 2016
[上海] : 上海文化出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.