National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 17850 Results for subject:Ecology.
Sort by:
 
 
Horon Bairu chihō bokuya shokusei chōsa hōkoku / Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Chōsabu hen
呼倫貝爾地方牧野植生調查報告 / 南滿洲鐵道株式会社調查部編
Huhehaote Shi : Nei Menggu da xue chu ban she, 2012
呼和浩特市 : 內蒙古大學出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Ming Qing liang Hu ping yuan de huan jing bian qian yu she hui ying dui / Yin Lingling zhu
明清两湖平原的环境变迁与社会应对 / 尹玲玲著
by Yin, Lingling
尹玲玲
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2008
上海 : 上海人民出版社, 2008
 
 
Yun Gui gao yuan de tu di li yong yu sheng tai bian qian (1659-1912) / Yang Weibing zhu
云贵高原的土地利用与生态变迁(1659-1912) / 杨伟兵著
by Yang, Weibing
杨伟兵
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2008
上海 : 上海人民出版社, 2008
 
 
Nong cun cheng zhen hua yu sheng tai an quan / Yang Jiadong, Qin Xingfang, Shan Yihu zhu
农村城镇化与生态安全 / 杨家栋, 秦兴方, 单宜虎著
by Yang, Jiadong
杨家栋
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2005
北京市 : 社会科学文献出版社, 2005
 
 
Jing ji kai fa yu huan jing bian qian yan jiu : Song Yuan Ming Qing shi qi de Jiang Han ping yuan / Yang Guo, Chen Xi zhu
经济开发与环境变迁研究 : 宋元明清时期的江汉平原 / 杨果, 陈曦著
by Yang, Guo
杨果
Wuhan : Wuhan da xue chu ban she, 2008
武汉 : 武汉大学出版社, 2008
 
 
Beijing sen lin zhan (2000-2006) / Sang Weiguo, Su Hongxin, Bai Fan zhu bian
北京森林站 (2000-2006) / 桑卫国, 苏宏新, 白帆主编
Beijing Shi : Zhongguo nong ye chu ban she, 2010
北京市 : 中国农业出版社, 2010
 
 
Huhehaote Shi tu di li yong jing guan sheng tai xi tong gong neng yan jiu [electronic resource] = Huhehaote Shi tudi liyong jingguan shengtai xitong gongneng yanjiu / Hao...
呼和浩特市土地利用景观生态系统功能研究 [electronic resource] = Huhehaote Shi tudi liyong jingguan shengtai xitong gongneng yanjiu / 郝润梅, 赵明著
by Hao, Runmei
郝润梅
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2012
北京 : 中央民族大学出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Alashan sheng tai huan jing de e hua yu she hui wen hua de bian qian / Liu Kuili, Gao Bingzhong zhu bian ; Ma Qiang ... [et al.] zhu
阿拉善生态环境的恶化与社会文化的变迁 / 刘魁立, 高丙中主编 ; 马强 ... [et al.]著
Beijing Shi : Xue yuan chu ban she, 2007
北京市 : 學苑出版社, 2007
 
 
Ningxia Hui zu she qu ren di guan xi yan jiu = Research of man-land relationship in Hui community of Ningxia / Chen Zhongxiang, Sha Aixia, Ma Hailong zhu
宁夏回族社区人地关系研究 = Research of man-land relationship in Hui community of Ningxia / 陈忠祥, 沙爱霞, 马海龙著
by Chen, Zhongxiang
陈忠祥
Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she, 2007
银川市 : 宁夏人民出版社, 2007
 
 
 
 
Chang Jiang San Xia sheng tai yu huan jing di tu ji / Zhongguo ke xue yuan Sanxia gong cheng sheng tai yu huan jing ke yan xiang mu zu
长江三峡生态与环境影响地图集 / 中国科学院三峡工程生态与环境科硏项目组
by Zhongguo ke xue yuan. San Xia gong cheng sheng tai yu huan jing ke yan xiang mu zu
中国科学院. 三峡工程生态与环境科硏项目组
Beijing : Ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Oxford : Pergamon Press, 1977-1985
 
 
Mư̄ang kin khon : thalǣngkān wādūai rư̄ang nakharāphiwat, kānphatthanā mư̄ang læ sukkhaphāwa mư̄ang khō̜ng Thai / Phit Phongsawat. Khana...
เมืองกินคน : แถลงการณ์ว่าด้วยเรื่องนคราภิวัฒน์, การพัฒนาเมือง และสุขภาวะเมืองของไทย / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
by Phit Phongsawat
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
Nonthaburī : Sūn Sưksā Mahā Nakhō̜n læ Mư̄ang, Mahāwitthayālai Rangsit, 2560 [2017]
นนทบุรี : ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Saengtʻaehak iran muŏt inʾga? / M. Kkwijeng chŏ ; Yi Pyŏng-jo yŏk
生態學이란무엇인가? / M. 뀌[jeng] 著 ; 李炳勛譯
Uniform title: Qu'est-ce que l'écologie? Korean
by Cuisin, Michel
Sŏul : Chŏnpʻa Kwahaksa, 1975
서울 : 電波科學社, 1975
 
 
Sŏul-si : Nara Sarang, 1994
서울시 : 나라사랑, 1994
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.