National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 57 Results for subject:"Education -- China -- History -- 1912-1949."
Sort by:
 
 
Lei Peihong jiao yu lun zhu xuan / zhu bian Chen Yousong ; fu zhu bian Ma Qinghe ; bian wei Huang Xulang, Lei Jian
雷沛鸿教育论著选 / 主编陈友松 ; 副主编马清和 ; 编委黄旭朗, 雷坚
by Lei, Peihong, 1888-1967
雷沛鸿, 1888-1967
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she, 1992
[Peking] : 人民教育出版社, 1992
 
 
Zhongguo xian dai jiao yu shi / Li Guilin zhu
中国现代教育史 / 李桂林著
by Li, Guilin, 1924-
李桂林, 1924-
Changchun Shi : Jilin jiaoyu chu ban she : Fa xing Jilin sheng xin hua shu dian, 1990
长春市 : 吉林教育出版社 : 发行吉林省新华书店, 1990
 
 
Di 2 ci Zhongguo jiao yu nian jian / Jiao yu nian jian bian zuan wei yuan hui bian
第二次中國教育年鑑 / 教育年鑑編纂委員會編
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1986]
[臺北縣永和市] : 文海出版社, [1986]
 
 
Zhongguo ge ming gen ju di jiao yu shi / Dong Chuncai zhu bian ; Zhang Tengxiao, Huangfu Shuyu fu zhu bian
中国革命根据地敎育史 / 董纯才主编 ; 张騰霄, 皇甫束玉副主编
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, <1991- >
北京 : 敎育科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, <1991- >
 
 
Dong dang zhuan xing zhong de Minguo jiao yu / Shen Xiaoyun zhu bian
动荡转型中的民国教育 / 申晓云主编
[Zhengzhou] : Henan ren min chu ban she, 1994
[郑州] : 河南人民出版社, 1994
 
 
Yu Qingtang jiao yu lun zhu xuan / Mao Zhongying, Tang Xiaochun bian
俞庆棠教育论著选 / 茅仲英, 唐孝纯编
by Yu, Qingtang, 1897-1949
俞庆棠, 1897-1949
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1992
[Peking] : 人民教育出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1992
 
 
Zhongguo ge ming gen ju di jiao yu ji shi : 1927.8-1949.9 / Huangfu Shuyu, Song Jian'ge, Gong Shoujing bian
中国革命根据地教育纪事 : 1927.8-1949.9 / 皇甫束玉, 宋荐戈, 龚守靜编
by Huangfu, Shuyu
皇甫束玉
[Peking] : Jiao yu ke xue chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1989
[Peking] : 教育科学出版社 : 发行新华书店北京发行所, 1989
 
 
Zhongguo xian dai jiao yu da shi ji : 1919-1949 / Zhong yang jiao yu ke xue yan jiu suo bian
中国现代教育大事记 : 1919-1949 / 中央教育科学研究所编
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1988
北京 : 教育科学出版社 : 发行新华书店北京发行所, 1988
 
 
Liao Shicheng jiao yu lun zhu xuan / Tang Caibo zhu bian ; Liang Shuj, Lü Dafu zhu bian
廖世承教育论著选 / 汤才伯主编 ; 梁树基, 吕达副主编
by Liao, Shicheng, 1892-1970
廖世承, 1892-1970
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1992
[Peking] : 人民教育出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1992
 
 
Zhongguo jin dai jiao yu shi liao hui bian. Minguo juan / [Ze ren bian ji Wen Qi]
中国近代教育史料汇编. 民国卷 / [責任編輯文启]
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心, 2006
 
 
Zhongguo xian dai jiao yu wen xuan / Hua dong shi fan da xue jiao yu xi bian ; [Zheng Dengyun deng bian]
中国现代教育文选 / 华东师范大学教育系编 ; [郑登云等编]
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo fa xing, 1989
[Peking]: 人民教育出版社 : 新华书店总店科技发行所发行, 1989
 
 
Tao Xingzhi jiao yu lun zhu xuan / Dong Baoliang zhu bian ; Yu Benfa, Zhou Hongyu xuan bian
陶行知教育论著选 / 董宝良主編 ; 喻夲伐, 周洪宇选编
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1991
[Peking] : 人民教育出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1991
 
 
Xin yi Zhongguo jiao yu zhi du yan ge shi / Guo Bingwen zhu ; Shen Yude yi ; Li Shuping jiao zhu
新譯中國教育制度沿革史 / 郭秉文著 ; 沈聿德譯 ; 李淑萍校注
by Kuo, Ping Wen, 1880-1969
郭秉文, 1880-1969
Taoyuan Shi : Guo li zhong yang da xue chu ban zhong xin, 2017
桃園市 : 國立中央大學出版中心, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Kang zhan shi nian lai Zhongguo jiao yu zong jian tao / Zhuang Zexuan deng zhuan
抗戰十年來中國敎育總檢討 / 莊澤宣等撰
Xianggang : Long men shu dian, 1966
香港 : 龍門書店, 1966
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Wen jiao shi ye juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 文敎事业卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2004
福州 : 福建敎育出版社, 2004
 
 
Huang Yanpei jiao yu wen xuan / Zhonghua zhi ye jiao yu she bian
黄炎培教育文选/ 中华职业教育社编
by Huang, Yanpei, 1878-1965
黄炎培, 1878-1965
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海教育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Sheng huo jiao yu
生活敎育
[Shanghai] : Shanghai shu dian, 1981
[Shanghai] : 上海書店, 1981
 
 
Ren min jiao yu jia Tao Xingzhi / Anhui sheng Tao Xingzhi jiao yu si xiang yan jiu hui bian
人民教育家陶行知 / 安徽省陶行知教育思想硏究会编
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1984
上海 : 上海教育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1984
 
 
Lei Peihong wen ji / zhu bian Wei Shanmei ; fu zhu bian Ma Qinghe ; bian wei Ma Chaofa, Lei Pu, Lei Jian
雷沛鸿文集 / 主编韦善美 ; 副主编马清和 ; 编委马朝发, 雷普, 雷坚
Uniform title: Works. Selections. 1989
by Lei, Peihong, 1888-1967
雷沛鸿, 1888-1967
Nanning Shi : Guangxi jiao yu chu ban she, 1989-1990
南宁市 : 广西教育出版社, 1989-1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.