National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 21 - 40 of 57 Results for subject:"Education -- China -- History -- 1912-1949."
Sort by:
 
 
Lao jie fang qu jiao yu zi liao / Chen Yuanhui, Qu Xingui, Zou Guangwei bian
老解放区教育资料/ 陈元晖,璩鑫圭,邹光威编
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1981-
北京: 教育科学出版社: 新华书店发行, 1981-
 
 
Jian ming Zhongguo jiao yu shi / Wang Bingzhao ... [et al.]
简明中国教育史 / 王炳照 ... [et al.]
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
[Peking] : 北京师范大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Zhongguo xin jiao yu de meng ya yu cheng zhang : 1860-1928 / Su Yunfeng zhu ; Wu Jiaying bian jiao
中國新教育的萌芽與成長 : 1860-1928 / 蘇雲峰著 ; 吳家瑩編校
by Su, Yunfeng
蘇雲峰
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gong si, 2005
台北市 : 五南圖書出版公司, 2005
 
 
Zhonghua Minguo shi jiao yu zhi (chu gao) / [bian yin zhe Guo shi guan Zhonghua Minguo shi jiao yu zhi bian zuan wei yuan hui]
中華民國史教育志 (初稿) / [编印者國史館中華民國史教育志編纂委員會]
Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan, Minguo 79 [1990]
臺北縣新店市 : 國史館, 民國79 [1990]
 
 
Zui jin san shi nian Zhongguo jiao yu shi / Chen Qitian zhu
最近三十年中國敎育史 / 陳啓天著
by Chen, Qitian, 1893-
陳啓天, 1893-
Taibei Shi : Wen xing shu dian, Minguo 51 [1962]
台北市 : 文星書店, 民國51 [1962]
 
 
Zhongguo jiao yu shi gao : gu dai, jin dai bu fen / Yang Shaosong , Zhou Yicheng bian zhu ; Liu Wenxiu xiu ding [i.e. bian xiu]
中国教育史稿 : 古代・近代部分 / 杨少松 , 周毅成编著 ; 刘问岫修订[i.e. 编修]
by Yang, Shaosong
杨少松
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 教育科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Wu Yuzhang jiao yu wen ji
吴玉章教育文集
by Wu, Yuzhang, 1878-1966
吴玉章, 1878-1966
Chengdu : Sichuan jiao yu chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
成都 : 四川教育出版社 : 四川省新华书店经销, 1989
 
 
Cai Yuanpei zhuan / Tang Zhenchang zhu
蔡元培传 / 唐振常著
by Tang, Zhenchang
唐振常
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Yang Xianjiang jiao yu wen ji / Zhong yang jiao yu ke xue yan jiu suo, Xiamen da xue he bian
杨贤江教育文集 / 中央教育科学研究所, 厦门大学合编
by Yang, Xianjiang, 1895-1931
杨贤江, 1895-1931
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 教育科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Tao Xingzhi yi sheng / Anhui sheng Tao Xingzhi jiao yu si xiang yan jiu hui
陶行知一生 / 安徽省陶行知教育思想硏究会
[Changsha shi] : Hunan jiao yu chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[长沙市] : 湖南教育出版社 : 湖南省新華書店发行, 1984
 
 
Zhongguo Minguo jiao yu shi / Feng Kaiwen zhu
中国民国教育史 / 冯开文著
by Feng, Kaiwen
冯开文
Beijing : Ren min chu ban she, 1994
北京 : 人民出版社, 1994
 
 
Zhonghua Minguo kai guo qi shi nian zhi jiao yu / Guo Weifan zhu bian ; Zhonghua Minguo tu shu chu ban shi ye xie hui ce hua
中華民國開國七十年之教育 / 郭為藩主編 ; 中華民國圖書出版事業協會策劃
[Taibei Shi] : Guang wen shu ju, Minguo 70 [1981]
[臺北市] : 廣文書局, 民國70 [1981]
 
 
Jiao yu shi yan jiu [electronic resource] : guan nian, shi ye yu fang fa : Zhongguo jiao yu xue hui jiao yu shi fen hui di shi yi jie xue shu nian hui lun wen ji / He Guoqing...
教育史研究 [electronic resource] : 观念, 视野与方法 : 中国教育学会教育史分会第十一届学术年会论文集 / 贺国庆主编 ; 中国教育学会教育史分会, 河北大学教育学院编
BookBook, OnlineOnline
 
 
(Minguo) Jiao yu bu wen du zheng ling hui bian / Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin
(民國)教育部文牘政令匯編 / 全國圖書館文獻縮微複製中心
by China. Jiao yu bu
China. 教育部
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2004
北京 : 全國圖書館文獻縮微複製中心, 2004
 
 
Zhongguo jiao yu shi jian bian / Mao Lirui zhu bian
中国教育史简編 / 毛礼锐主編
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 教育科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Zhongguo jiao yu shi / Li Guilin zhu bian
中国教育史 / 李桂林主编
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1989
上海 : 上海教育出版社, 1989
 
 
Mao Zedong Yan'an shi qi jiao yu shi jian yu jiao yu si xiang gai lun / zhu bian Peng Yueying ... [et al.]
毛泽东延安时期教育实践与教育思想概论 / 主编彭月英 ... [et al.]
Hunan Sheng Xiangtan Shi : Xiangtan da xue chu ban she, 2012
湖南省湘潭市 : 湘潭大学出版社, 2012
 
 
Lao jie fang qu jiao yu jian shi / Chen Yuanhui zhu bian ; Qu Xingui, Zou Guangwei bian xie
老解放區敎育简史 / 陈元晖主编 ; 璩鑫圭, 邹光威编写
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 敎育科學出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Yu Jiaju juan [electronic resource] / Yu Zixia, Zheng Gang bian
中国近代思想家文库. 余家菊卷 [electronic resource] / 余子侠, 郑刚编
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2013
北京 : 中国人民大学出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Cai Yuanpei / Cai Shangsi zhu
蔡元培 / 蔡尚思著
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
[Nanjing shi] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[南京市] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店发行, 1982
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.