National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 41 - 57 of 57 Results for subject:"Education -- China -- History -- 1912-1949."
Sort by:
 
 
Tao Xingzhi / Xu Dawen, Liu Dakang zhu
陶行知 / 徐大文, 刘大康著
by Xu, Dawen
徐大文
[Nanjing Shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu Sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[南京市] : 江苏古籍出版社 : 江苏省新華書店发行, 1985
 
 
Xue yu huo de min zu kang zheng : Riben qin Hua shi qi lun xian qu nu hua jiao yu shi gang / Wu Hongcheng, Zhang Hua zhu
血与火的民族抗争 : 日本侵华时期沦陷区奴化教育史纲 / 吴洪成, 张华著
by Wu, Hongcheng, 1963-
吴洪成, 1963-
Huhehaote : Neimenggu da xue chu ban she, 2007
呼和浩特市 : 内蒙古大学出版社, 2007
 
 
Dong fang jiao yu de jue qi : Mao Zedong jiao yu si xiang yu Zhongguo jiao yu 70 nian / zhu bian Cui Xianglu
东方教育的崛起 : 毛泽东教育思想与中国教育 70年 / 主编崔相录
Zhengzhou : Henan jiao yu chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1993
郑州 : 河南教育出版社: 河南省新华书店发行, 1993
 
 
Zhongguo xian dai jiao yu jia zhuan / "Zhongguo xian dai jiao yu jia zhuan" bian wei hui bian
中国现代教育家传/ 《中国现代教育家传》编委会编
Changsha zhi : Hunan jiao yu chu ban she, 1986-1987
长沙市: 湖南教育出版社, 1986-1987
 
 
Nihon no shokuminchi kyōiku, Chūgoku kara no shiten = Zhongguo xue zhe kan Riben qin Hua nu hua jiao yu shi / Wang Zhixin hencho
日本の植民地教育・中国からの視点 = 中国学者看日本侵华奴化教育史 / 王智新編著
Tōkyō : Shakai Hyōronsha, 2000
東京 : 社会評論社, 2000
 
 
Jin wu shi nian lai zhi Zhongguo jiao yu : wei zhu he Zheng Xigu xian sheng cong shi jiao yu gong zuo wu shi nian ji nian er bian ji / [zhu bian zhe Zhongguo jiao yu xue hui]
近五十年來之中國教育 : 為祝賀鄭西谷先生從事教育工作五十年紀念而編輯 / [主編者中國敎育學會]
Taibei : Fu xing shu ju, Minguo 66 [1977]
臺北 : 復興書局, 民國66 [1977]
 
 
Jiao yu hui she yu Zhongguo jiao yu jin dai hua = Jiaoyu huishe yu Zhongguo jiao yu jindaihua / Zhang Weiping zhu
教育会社与中国教育近代化 = Jiaoyu huishe yu Zhongguo jiao yu jindaihua / 张伟平著
by Zhang, Weiping, 1957-
张伟平, 1957-
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2002
杭州 : 浙江大学出版社, 2002
 
 
Kang zhan shi qi Zhongguo gao deng jiao yu zhi yan jiu / Zhuang Kunming zhuan
抗戰時期中國高等敎育之硏究/ 莊焜明撰
by Zhuang, Kunming
莊焜明
[Taipei? : s.n.], Minguo 68 [1979]
[Taipei? : s.n.], 民國68 [1979]
 
 
Zhan shi jiao yu fang zhen
戰時教育方針
Taibei Shi : Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui, Minguo 65 [1976]
臺北市 : 中國國民黨中央委員會黨史委員會, 民 國65 [1976]
 
 
Cheng zhen qin ren, guang yu Jinling : Jinling da xue xiao zhang Chen Yuguang / Wang Yunlai zhu
诚真勤仁光裕金陵 : 金陵大学校长陈裕光 / 王运来著
by Wang, Yunlai
王运来
Ji'nan Shi : Shandong jiao yu chu ban she, 2004
济南市 : 山东教育出版社, 2004
 
 
Mao Zedong jiao yu huo dong ji shi / zhu bian Teng Chun ; fu zhu bian Xuanyuan Ke, Jiang Weijie
毛泽东教育活动纪事 / 主编滕纯 ; 副主编轩辕轲, 蒋伟杰
[Changsha shi] : Hunan jiao yu chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1993
[长沙市] : 湖南教育出版社: 湖南省新华书店经销, 1993
 
 
Kang zhan shi qi qu yu jiao yu yan jiu : yi Shanxi wei ge an = A study on regional education during the period of anti-Japanese war : a case study of Shanxi / Shen Guochang zhu
抗战时期区域教育研究 : 以山西为个案 = A study on regional education during the period of anti-Japanese war : a case study of Shanxi / 申国昌著
by Shen, Guochang, 1967-
申国昌, 1967-
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2014
北京市 : 社会科学文献出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Riben dui Hua jiao yu qin lue : dui Riben qin Hua jiao yu de yan jiu yu pi pan / Qi Hongshen zhu bian ; Jiang Dong ... [et al.] fu zhu bian
日本对华教育侵略 : 对日本侵华教育的研究与批判 / 齐红深主编 ; 姜东 ... [et al.]副主编
Beijing Shi : Kunlun chu ban she, 2005
北京市 : 昆仑出版社 2005
 
 
Minguo Yue ren fu Ao liu xue dang an hui bian. Zhongshan juan / Su Mingxian bian zhu
民国粤人赴澳留学档案汇编. 中山卷 / 粟明鲜编著
by Su, Mingxian
粟明鲜
Guangzhou Shi : Guangdong ren min chu ban she, 2016
广州市 : 广东人民出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
by Keenan, Barry C., 1940-
Cambridge, Mass. : Council on East Asian Studies, Harvard University : distributed by Harvard University Press, 1977
 
 
Zhong Ri jin dai jiao yu guan xi shi = Zhongri jindai jiaoyuguanxishi / Yang Xiao zhu
中日近代教育关系史 = Zhongri jindai jiaoyuguanxishi / 杨晓著
by Yang, Xiao
杨晓
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she, 2004
北京 : 人民教育出版社 2004
 
 
by Duiker, William J., 1932-
University Park : Pennsylvania State University Press, c1977
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.