National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 35 Results for subject:"Education -- China -- History -- 1949-1976."
Sort by:
 
 
Zhong gong jiao yu pi pan / Bai Zhizhong zhu = Education in Red China / by Bei Jizun
中共敎育批判 / 白志忠著 = Education in Red China / by Pei Chi-tsun
by Bai, Zhizhong
白志忠
Jiulong : Zi you chu ban she, Minguo 44 [1955]
九龍 : 自由出版社, 民國44 [1955]
 
 
Lun Zhong gong di jiao yu gai ge / Wang Xuewen zhu
論中共的教育改革 / 汪學文著
by Wang, Xuewen
汪學文
Taibei : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 67 [1978]
台北 : 黎明文化事業公司, 民國67 [1978]
 
 
1949-1957 : gong he guo jiao tan feng yun / Zhao Deqiang zhu
1949-1957 : 共和国教坛风云 / 赵德强著
by Zhao, Deqiang
赵德强
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2005
福州 : 福建教育出版社, 2005
 
 
Lun zhong gong de jiao yu gai ge / Wang Xuewen zhuan
論中共的教育改革 / 汪學文撰
by Wang, Xuewen
汪學文
Taibei Shi : Li ming wen hua, 1978
臺北市 : 黎明文化, 1978
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
by Tsang, Chiu-sam, 1901-
Oxford, New York, Pergamon Press [1968]
 
 
Nan yan "Tai xue sheng" : "Gong nong bing xue yuan" suan tian ku la shi lu / zhu bian Lao Jiu, Fengzi
难言《太学生》 : 《工农兵学员》酸甜苦辣实录 / 主编老久, 锋子
Beijing : Hong qi chu ban she, 1994
北京 : 红旗出版社, 1994
 
 
Li Lanqing jiao yu fang tan lu = Lilanqing jiaoyu fangtanlu
李岚清敎育访谈录 = Lilanqing jiaoyu fangtanlu
by Li, Lanqing
李岚清
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she, 2003
北京 : 人民敎育出版社, 2003
 
 
Ye Shengtao jiao yu gai ge si xiang yan jiu / Ren Sumin zhu
叶圣陶敎育改革思想硏究 / 任苏民著
by Ren, Sumin
任苏民
Suzhou Shi : Suzhou da xue chu ban she, 2004
苏州市 : 苏州大学出版社, 2004
 
 
Lei Peihong wen ji / zhu bian Wei Shanmei ; fu zhu bian Ma Qinghe ; bian wei Ma Chaofa, Lei Pu, Lei Jian
雷沛鸿文集 / 主编韦善美 ; 副主编马清和 ; 编委马朝发, 雷普, 雷坚
Uniform title: Works. Selections. 1989
by Lei, Peihong, 1888-1967
雷沛鸿, 1888-1967
Nanning Shi : Guangxi jiao yu chu ban she, 1989-1990
南宁市 : 广西教育出版社, 1989-1990
 
 
She hui ke xue zheng ming da xi, 1949-1989 . jiao yu xue juan = A Contending series of social science, 1949-1989 / zhu bian Qu Baokui ; Shanghai shi she hui ke xue xue hui lian...
社会科学爭鸣大系, 1949-1989. 教育学卷 = A Contending series of social science, 1949-1989 / 主编瞿葆奎 ; 上海市社会科学学会联合会编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1992
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1992
 
 
Wu Yuzhang jiao yu wen ji
吴玉章教育文集
by Wu, Yuzhang, 1878-1966
吴玉章, 1878-1966
Chengdu : Sichuan jiao yu chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
成都 : 四川教育出版社 : 四川省新华书店经销, 1989
 
 
Ge ming jiao yu. Di 1 ji / Zhang Qiyun zhu
革命教育. 第1輯 / 張其昀著
by Zhang, Qiyun, 1901-1985
張其昀, 1901-1985
Taibei : Zhongguo xin wen chu ban gong si, Minguo 44 [1955]
台北 : 中國新聞出版公司, 民國44 [1955]
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu shi gang / Fang Xiaodong ... [et al.] zhu
中华人民共和国敎育史纲 / 方晓东 ... [et al.] 著
Haikou Shi : Hainan chu ban she, 2002
海口市 : 海南出版社, 2002
 
 
Hang Wei jiao yu wen ji / ben she bian
杭苇教育文集 / 本社编
by Hang, Wei
杭苇
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海教育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.