National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 77 Results for subject:"Education -- China -- History -- To 1912."
Sort by:
 
 
Nan Song jiao yu lun zhu xuan / Qiu Hansheng, Xiong Chengdi zhu bian
南宋教育論著選 / 邱漢生, 熊承滌主編
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1992
[Peking] : 人民教育出版社 : 新華書店總店科技發行所經銷, 1992
 
 
Qin Han jiao yu lun zhu xuan / Xiong Chengdi zhu bian
秦漢教育論著選 / 熊承滌主编
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 人民教育出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1986
 
 
Qing dai di fang xue guan zhi du / Liu Demei zhuan
清代地方學官制度 / 劉德美撰
by Liu, Demei
劉德美
[Taibei : s.n.], Minguo 64 [1975]
[Taibei : s.n.], 民國64 [1975]
 
 
Zhongguo jin dai jiao yu shi / Zheng Dengyun bian zhu
中国近代教育史 / 郑登云编著
by Zheng, Dengyun
郑登云
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1994
上海: 华东师范大学出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1994
 
 
Zhongguo jiao yu shi yan jiu. Ming Qing fen juan / fen juan zhu bian Zhou Dechang ; zhu bian Chen Xuexun
中国教育史研究. 明清分卷 / 分卷主编周德昌 ; 主编陈学恂
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 1995
上海 : 华东师范大学出版社, 1995
 
 
Zhongguo jiao yu shi gang. Jin dai zhi bu / Dong Baoliang zhu
中国教育史纲. 近代之部 / 董宝良著
by Dong, Baoliang
董宝良
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1990
北京 : 人民教育出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1990
 
 
Zhongguo jiao yu shi bi jiao yan jiu. Gu dai bu fen / Tao Yuchuan zhu
中国教育史比较硏究. 古代部份 / 陶愚川著
by Tao, Yuchuan
陶愚川
Jinan : Shandong jiao yu chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
济南 : 山东教育出版社 : 山东省新华书店发行, 1985
 
 
Ming Qing duo yuan wen hua jiao yu yan jiu / Zang Xueqiang zhu bian
明清多元文化教育研究 / 张学强主编
Beijing : Min zu chu ban she, 2006
北京 : 民族出版社, 2006
 
 
Qing mo xin shi jiao yu de li xiang yu xian shi : yi xin shi xiao xue tang xing ban wei zhong xin de tan tao / Qiu Xiuxiang zhu
清末新式教育的理想與現實 : 以新式小學堂興辦為中心的探討 / 邱秀香著
by Qiu, Xiuxiang
邱秀香
Taibei Shi : Guo li zheng zhi da xue li shi xue xi, Minguo 89 [2000]
臺北市 : 國立政治大學歷史學系, 民國89 [2000]
 
 
Song dai jiao yu : Zhongguo gu dai jiao yu de li shi xing zhuan zhe = Education of the Sung dynasty : a pivotal turn in traditional Chinese education / Yuan Zheng zhu
宋代教育 : 中国古代教育的历史性转折 = Education of the Sung dynasty : a pivotal turn in traditional Chinese education / 袁征著
by Yuan, Zheng
袁征
[Canton] : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
[Canton] : 广东高等教育出版社 : 广东省新华书店经销, 1991
 
 
Song dai jiao yu / Miao Chunde zhu bian
宋代教育 / 苗春德主编
Kaifeng Shi : Henan da xue chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1992
开封市 : 河南大学出版社 : 河南省新华书店发行, 1992
 
 
Zhongguo gu dai jiao yu shi zi liao / Meng Xiancheng ... [et al.] bian
中国古代教育史资料 / 孟宪承 ... [et al.] 编
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1961
北京 : 人民教育出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1961
 
 
Wei Jin Nan Bei chao jiao yu lun zhu xuan / Ma Qiufan zhu bian
魏晉南北朝教育論著選 / 馬秋帆主编
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
[Peking] : 人民教育出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1988
 
 
Zhongguo jin dai jiao yu shi / Wang Yue, Zhou Dechang zhu
中国近代教育史 / 王越, 周德昌著
by Wang, Yue
王越
Changsha Shi : Hunan jiao yu chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙市 : 湖南教育出版社 : 湖南省新華書店发行, 1986
 
 
Zhongguo gu dai jiao yu shi / Mao Lirui, Qu Junong, Shao Heting bian
中国古代教育史 / 毛礼锐, 瞿菊农, 邵鹤亭编
by Mao, Lirui
毛礼锐
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
[Peking] : 人民教育出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979
 
 
Zhongguo gu dai de xue xiao he shu yuan / Guo Qijia bian zhu
中国古代的学校和书院 / 郭齐家编著
by Guo, Qijia, 1938-
郭齐家, 1938-
Beijing : Beijing ke xue ji shu chu ban she, 1995
北京 : 北京科学技術出版社, 1995
 
 
Zhongguo feng jian she hui jiao yu shi / Yang Rongchun zhu
中國封建社會教育史 / 杨荣春著
by Yang, Rongchun
杨荣春
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[Canton] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店发行, 1985
 
 
Zhongguo jin dai jiao yu shi liao hui bian. Wan Qing juan / Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin
中国近代教育史料汇编. 晚清卷 / 全国图书馆文献缩微复制中心
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, [2006]
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心 [2006]
 
 
Liao Jin Yuan jiao yu lun zhu xuan / Zhang Mingqi zhu bian
遼金元教育論著選/ 張鳴岐主编
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1991
[Peking] : 人民教育出版社 : 新華書店總店科技發行所經銷, 1991
 
 
Li dai jiao yu bi ji zi liao / zhu bian Yin Dexin ; bian zhe Zhu Mingrui, Su Zhipi
历代教育笔记资料 / 主编尹德新 ; 编者朱明瑞, 宿志丕
Beijing : Zhongguo lao dong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990-1993
北京 : 中國劳動出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990-1993
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.