National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 504 Results for subject:"Education -- China -- History."
Sort by:
 
 
Xian dai hua shi ye xia de Zhongguo jiao yu, 1862-1922 / Zhang Haiping zhu
现代化视野下的中国教育,1862-1922 / 张平海著
by Zhang, Pinghai
张平海
Kunmin Shi : Yunnan da xue chu ban she, 2006
昆明市 : 云南大学出版社, 2006
 
 
Zhongguo jiao yu / Mo Zengrong zhu
中国敎育 / 莫增荣著
by Mo, Zengrong
莫增荣
Hefei Shi : Anhui jiao yu chu ban she, 2003
合肥市 : 安徽敎育出版社, 2003
 
 
Nan Song jiao yu lun zhu xuan / Qiu Hansheng, Xiong Chengdi zhu bian
南宋教育論著選 / 邱漢生, 熊承滌主編
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1992
[Peking] : 人民教育出版社 : 新華書店總店科技發行所經銷, 1992
 
 
Zhongguo zhi ye jiao yu shi = Zhongguo zhiye jiaoyushi / Wu Yuqi zhu
中国职业教育史 = Zhongguo zhiye jiaoyushi / 吴玉琦著
by Wu, Yuqi
吴玉琦
[Changjun shi?] : Jilin jiao yu chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
[春市?] : 吉林教育出版社 : 吉林省新华书店发行, 1991
 
 
Zhonghua renmin gongheguo jiao yu da shi ji : 1949-1982 / Zhong yang jiao yu ke xue yan jiu suo bian
中华人民共和国敎育大事记 : 1949-1982 / 中央敎育科學研究所编
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she, 1984
北京 : 敎育科學出版社, 1984
 
 
Jin dai Zhongguo jiao yu shi liao / Shu Xincheng ji
近代中國教育史料 / 舒新城輯
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1979]
[台北縣永和鎮]: 文海出版社, [1979]
 
 
Lei Peihong jiao yu lun zhu xuan / zhu bian Chen Yousong ; fu zhu bian Ma Qinghe ; bian wei Huang Xulang, Lei Jian
雷沛鸿教育论著选 / 主编陈友松 ; 副主编马清和 ; 编委黄旭朗, 雷坚
by Lei, Peihong, 1888-1967
雷沛鸿, 1888-1967
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she, 1992
[Peking] : 人民教育出版社, 1992
 
 
Zhongguo jin dai xue xiao jiao yu / Bai Guangyao bian zhu
中国近代学校教育 / 白光耀编著
by Bai, Guangyao
白光耀
Beijing : Beijing ke xue ji shu chu ban she, 1995
北京 : 北京科学技術出版社, 1995
 
 
Zhongguo li dai jiao yu zhi du / Gu Shusen
中囯历代敎育制度 / 頋树森
by Gu, Shusen
頋树森
[Nanjing] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[南京] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店發行, 1981
 
 
"Zhongguo ji chu jiao yu lun wen da dian" / zhu bian Xiong Jingmin, Lü Feng ; Fu zhu bian Liu Dekeng, Zhou Wei, Bai Xin
《中国基础敎育论文大典》 / 主编熊靜敏, 緑风 ; 副主编刘德铿, 周玮, 白心
Beijing : Beijing ke xue ji shu chu ban she, 1997
北京 : 北京科学技术出版社, 1997
 
 
Zhongguo jiao yu chuan tong yu jiao yu xian dai hua ji ben wen ti yan jiu / Huang Ji, Guo Qijia zhu bian
中国敎育传统与敎育现代化基本问题硏究 / 黃济, 郭齐家主编
Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2003
北京 : 北京师范大学出版社, 2003
 
 
Jin dai Zhongguo jiao yu shi liao / Shu Xincheng bian
近代中國教育史料 / 舒新城編
Shanghai : Shanghai shu dian, 1990
上海: 上海書店, 1990
 
 
 
 
Zhongguo cheng ren jiao yu shi gang / Dong Chunpu bian zhu
中国成人教育史纲 / 董纯朴编著
by Dong, Chunpu
董纯朴
Beijing Shi : Zhongguo lao dong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1990
北京市 : 中国劳动出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1990
 
 
Zhongguo jiao yu shi / Yu Shulin zhu
中國敎育史 / 余書麟著
by Yu, Shulin, er shi shi ji
余書麟, 二十世紀
Taibei : Taiwan sheng li shi fan da xue chu ban zu, Min guo 54-55 [1965-1966]
臺北 : 臺灣省立師範大學出版組, 民國54-55 [1965-1966]
 
 
Qin Han jiao yu lun zhu xuan / Xiong Chengdi zhu bian
秦漢教育論著選 / 熊承滌主编
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 人民教育出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1986
 
 
Zhi ye jiao yu shi / Wen Youxin, Yang Jinmei zhu
职业教育史 / 闻友信, 杨金梅著
by Wen, Youxin
闻友信
Haikou Sshi : Hainan chu ban she, 2000
海口市 : 海南出版社, 2000
 
 
Zhong gong jiao yu ping xi / Wang Xuewen zhu
中共教育評析 / 汪學文著
by Wang, Xuewen
汪學文
[Taipei] : Jiao yu bu jiao yu yan jiu wei yuan hui, Minguo [1987]
[Taipei] : 教育部教育研究委員會, 民國76 [1987]
 
 
Zhongguo "xi wang gong cheng" ji shi : Tuo qi ming tian de tai yang / Huang Chuanhui zhu
中國"希望工程"紀實 : 托起明天的太陽 / 黄傳會著
by Huang, Chuanhui, 1949-
黄傳會, 1949-
Xianggang : Xianggang wen hui chu ban she, 1994
香港 : 香港文匯出版社, 1994
 
 
Zhongguo ji chu jiao yu de jiao xue gai ge / Deng Liyan, Dai Ruqian zhu
中国基础教育的教学改革 / 邓立言, 戴汝濳著
Chengdu : Sichuan jiao yu chu ban she, 1994
成都 : 四川教育出版社, 1994
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.