National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 11 of 11 Results for subject:"Education -- China -- Jiangsu Sheng."
Sort by:
 
 
Jiangsu jiao yu gai lan : Minguo er shi yi nian / [Jiangsu Sheng jiao yu ting bian shen shi, Wu Xiangxiang, Liu Shaotang zhu bian]
江蘇敎育槪覽 : 民國二十一年 / [江蘇省敎育廳編審室編, 吳相湘, 劉紹唐主編]
Taibei : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 60 [1971]
台北 : 傳記文學出版社, 民國60 [1971]
 
 
Du fu yu shi shen : Jiangsu jiao yu jin dai hua yan jiu / Liu Zhengwei zhu
督抚与士绅 : 江苏敎育近代化硏究 / 刘正伟著
by Liu, Zhengwei
刘正伟
Shijiazhuang Shi : Hebei jiao yu chu ban she, 2001
石家庄市 : 河北敎育出版社, 2001
 
 
Jiangsu jiao yu [microform]
江蘇教育 [microform]
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she
南京 : 江蘇人民出版社
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Jiangsu jiao yu [mocrofolm]
江蘇教育 [mocrofolm]
Zhenjiang : Jiangsu Sheng jiao yu ting bian shen shi, 1930-1936
镇江 : 江蘇省教育厅编审室, 1930-1936
JournalJournal [mocrofolm]
 
 
Jie fang zhan zheng chu qi Su Wan bian qu jiao yu / Dai Botao bian
解放战争初期苏皖边区教育 / 戴伯韬编
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
[Peking] : 人民教育出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Jiangsu Sheng zhi. Jiao yu zhi / Jiangsu Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui
江苏省志. 敎育志 / 江苏省地方志编纂委员会
Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she, 2000
南京市 : 江苏古籍出版社, 2000
 
 
Jiangsu jiao yu xing zheng gai kuang
江蘇教育行政槪况
by Jiang, Weiqiao, 1874-
蔣維喬, 1874-
Washington D.C. : Center for Chinese Research Materials, Association for Research Libraries, [1978?]
 
 
Rong Desheng yu xing xue yu cai / [zheng li yan jiu xiao zu xuan bian]
榮德生與興學育才 / [整理硏究小組選編]
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2003
上海 : 上海古籍出版社, 2003
 
 
by Zhao, Ruheng, 1909-
趙如珩, 1909-
Shanghai : Xin Zhongguo jian she xue hui, Minguo 24 [1935]
上海: 新中國建設學會, 民國24 [1935]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Jun shi xue yuan zai Nanjing : 1951-1969 / zong bian Zhong Dedong
軍事學院在南京 : 1951-1969 / 总编钟德东
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2012
北京 : 中央文献出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.