National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 67 Results for subject:"Education -- China -- Periodicals."
Sort by:
 
 
Su zhi jiao yu da can kao = Suzhi jiaoyu dacankao
素貭教育大参考 = Suzhi jiaoyu dacankao
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2003-
上海 : 上海教育出版社, 2003-
 
 
Xin jiao yu
新教育
[Guangzhou, Guangdong ren min chu ban she]
[廣州, 廣州人民出版社]
 
 
Ren min jiao yu / Ren min jiao yu she bian
人民敎育 / 人民敎育社編
Beijing : Xin hua shu dian, 1950-
北京 : 新華書店, 1950-
 
 
Jiao xue yu yan jiu
教學與研究
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she
北京 : 中国人民大学出版社
 
 
Zhongguo jiao yu xue kan = Zhongguo jiaoyu xuekan / Zhongguo jiao yu xue hui, "Zhongguo jiao yu xue kan" bian ji bu
中国教育学刊 = Zhongguo jiaoyu xuekan / 中国教育学会, "中国教育学刊" 编辑部
Beijing : Gai kan bian ji bu
北京 : 该刊编辑部
 
 
Xue bu guan bao
學部官報
[Taipei] : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 69 [1980]
[Taipei] : 國立故宮博物院, 民國69 [1980]
 
 
Jiao yu yi wen lu
教育益聞錄
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心, 2006
 
 
Zhonghua jiao yu jie
中華教育界
Shanghai, Zhonghua jiao yu jie za zhi she, 1912-1950
上海 : 中華教育界杂志社, 1912-1950
 
 
Jiao yu bu gong bao [microform]
教育部公報 [microform]
by China. Jiao yu bu
China. 教育部
Nanjing : Jiao yu bu, Minguo 18-37 [1929-1948]
南京: 教育部, 民國18-37 [1929-1948]
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Nü zhong [microform]
女鍾 [microform]
Anqing : Anhui Sheng li di yi nü zi zhong xue xiao
安慶 : 安徽省立第一女子中學校
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
[White Plains, N.Y., M. E. Sharpe]
 
 
Cheng ren gao deng jiao yu yan jiu
成人高等教育研究
Shanghai : Hua dong shi fan da xue, "Cheng ren gao deng jiao yu yan jiu" bian ji bu, -2001
上海 : 华东师范大学, "成人高等教育研究" 编辑部 -2001
 
 
Jiao yu ge ming can kao zi liao
敎育革命参考资料
[Guangzhou, Guangdong ren min chu ban she]
[广州, 广東人民出版社]
 
 
Jiao yu shi jian = Jiao yu shi jian
教育实践 = Jiao yu shi jian
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1975-
上海 : 上海人民出版社, 1975-
 
 
Jiao yu ping lun = Jiaoyu pinglun
教育评論= Jiaoyu pinglun
Fuzhou shi : "Jiaoyu ping lun" bian ji bu
福州市 : 《教育评論》编辑部
 
 
Zhongguo jiao yu fa zhan bao gao = The development report of China's education / 21 shi ji jiao yu fa zhan yan jiu yuan bian ; zhu bian Yang Dongping
中国教育发展报告 = The development report of China's education / 21世纪教育发展研究院编 ; 主编杨东平
Uniform title: Zhongguo jiao yu fa zhan bao gao (She hui ke xue wen xian chu ban she)
中国教育发展报告 (She hui ke xue wen xian chu ban she)
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2005
北京 : 社会科学文献出版社, 2005
 
 
Zhong yi jiao yu / "Zhong yi jiao yu" bian ji bu
中醫教育 / 编辑《中醫教育》编辑部
Beijing Shi : Beijing Zhong yi xue yuan Zhong yi jiao yu yan jiu zhong xin
北京市 : 北京中医学院中医教育研究中心
 
 
Zhonghua jiao yu jie [microform]
中華敎育界 [microform]
Shanghai : Zhonghua jiao yu jie she, 1912-1950
上海 : 中華敎育界社, 1912-1950
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Jiao yu gong bao [microform]
教育公報 [microform]
by China. Jiao yu bu
China. 教育部
Beijing : Jiao yu bu Jing shi xue wu ju jiao yu gong bao jing li chu, Minguo 5-14 [1916-1925]
北京: 教育部京師學務局教育公報經理部, 民國5-14 [1916-1925]
MicroformMicroform, JournalJournal
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.