National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 48 Results for subject:"Education -- China -- Philosophy."
Sort by:
 
 
Zhongguo jiao yu si xiang shi / Guo Qijia zhu
中国教育思想史 / 郭齐家著
by Guo, Qijia, 1938-
郭齐家, 1938-
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 教育科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Xi xue dong jian yu Ming Qing zhi ji jiao yu si chao / Bai Limin zhu
西学东渐与明清之际教育思潮 / 白莉民著
by Bai, Limin
白莉民
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 教育科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Zhongguo jiao yu si xiang / Guo li Taiwan shi fan da xue jiao yu yan jiu suo bian zhu
中國教育思想 / 國立台灣師範大學教育硏究所編著
Taibei Shi : Wei wen tu shu chu ban she, Minguo 68 [1979]
臺北市 : 偉文圖書出版社, 民國68 [1979]
 
 
Ru jia jiao yu si xiang yan jiu / ben juan zhu bian Li Zhaoxiang
儒家教育思想研究 / 本卷主编李兆祥
[Beijing] : Zhonghua shu ju, [2003]
[北京] : 中华书局, [2003]
 
 
Zhongguo gu dai jiao yu si xiang de pi pan ji cheng / Zhou Dechang zhu
中国古代教育思想的批判继承 / 周德昌著
by Zhou, Dechang
周德昌
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 教育科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Xue ji ping zhu / Gao Shiliang bian zhu
学记评注/ 高时良编著
by Gao, Shiliang
高时良
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
[Peking] : 人民教育出版社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Xian qin zhu zi jiao yu si xiang / Wu Zhenzhuo zhu
先秦諸子敎育思想 / 伍振鷟著
by Wu, Zhenzhuo
伍振鷟
Taibei : Wei wen tu shu chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺北 : 偉文圖書出版社, 民國67 [1978]
 
 
Cai Yuanpei jiao yu lun zhu xuan / Gao Pingshu bian
蔡元培敎育论著选 / 高平叔编
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1991
北京 : 人民敎育出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1991
 
 
Zhongguo zhu ming jiao yu jia jiao yu si xiang yan jiu wen ji / Lei Jinyu zhu
中国著名教育家教育思想研究文集 / 雷晋虞著
by Lei, Jinyu
雷晋虞
Beijing Shi : Beijing yi shu yu ke xue dian zi chu ban she, 2012
北京市 : 北京艺术与科学电子出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo jiao lao jie he yan jiu / zhu bian Liu Shifeng ; fu zhu bian Sun Zhendong
中国教劳结合研究 / 主编刘世峰 ; 副主编孙振东
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she, 1996
北京 : 教育科学出版社, 1996
 
 
Kongzi jiao yu si xiang chu tan / Xu Mengying zhu
孔子教育思想初探/ 許梦瀛著
by Xu, Mengying
許梦瀛
[Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[郑州市]: 河南人民出版社: 河南省新華書店发行, 1982
 
 
Da xue de yi yi. Cai Yuanpei juan / Ye Juan kao shi
大学的意义. 蔡元培卷 / 叶隽考释
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Ji'nan : Shandong wen yi chu ban she, 2006
济南 : 山東文藝出版社, 2006
 
 
Xu Teli jiao yu si xiang jiang zuo / Cao Guozhi, Meng Xiangdi zhu bian
徐特立教育思想讲座 / 曹国智, 孟湘砥主编
Changsha shi : Hunan jiao yu chu ban she : Hunan sheng Xin hua shu dian fa xing, 1983
长沙市 : 湖南教育出版社 : 湖南省新華書店发行, 1983
 
 
by Jenco, Leigh K., 1977-
New York, NY : Oxford University Press, [2015]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhu Xi jiao yu si xiang shu ping / Zhou Dechang bian zhu
朱熹教育思想述評 / / 周德昌編著
by Zhou, Dechang
周德昌
[Changchun] : Jilin jiao yu chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
[长春]: 吉林教育出版社: 吉林省新华书店发行, 1987
 
 
Zhongguo dang dai jiao yu si chao, 1949-1989 / Yuan Zhen'guo bian
中国当代教育思潮, 1949-1989 / 袁振国编
Shanghai : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Shanghai fen dian : Xin hua shudian Shanghai fa xing suo fa xing, 1991
上海 : 生活, 讀書, 新知三联书店上海分店 : 新華書店上海发行所发行, 1991
 
 
Zhongguo jiao yu si xiang tong shi = General history of Chinese educational ideology / Wang Bingzhao, Yan Guohua zhu bian
中国敎育思想通史 = General history of Chinese educational ideology / 王炳照, 阎国华主编
[Changsha] : Hunan jiao yu chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1994
[长沙] : 湖南敎育出版社 : 湖南省新华书店经销, 1994
 
 
Wei Zhongguo jiao yu xun mi shu guang : Tao Xingzhi jiao yu si xiang yan jiu / Guo Sheng zhu
为中国教育寻觅曙光 : 陶行知教育思想硏究 / 郭笙著
by Guo, Sheng
郭笙
Shenyang : Liaoning jiao yu chu ban she, 1991
沈阳 : 辽宁教育出版社, 1991
 
 
Dang dai Zhongguo jiao yu xue shu si xiang yan jiu (1949-2009) = Research on the academic thought of education in contemporary China / Zhang Binxian, Lou Shizhou zhu bian
当代中国教育学术思想研究 (1949-2009) = Research on the acedemic thought of education in contemporary China / 张斌贤, 楼世洲主编
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2011
北京 : 中国社会科学出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Nan Song shi gong xue pai ji qi jiao yu si xiang / Zhang Liuquan zhu
南宋事功学派及其教育思想 / 章柳泉著
by Zhang, Liuquan
章柳泉
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 教育科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.