National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 1656 Results for subject:"Education -- China."
Sort by:
 
 
Jiangsu jiao yu gai lan : Minguo er shi yi nian / [Jiangsu Sheng jiao yu ting bian shen shi, Wu Xiangxiang, Liu Shaotang zhu bian]
江蘇敎育槪覽 : 民國二十一年 / [江蘇省敎育廳編審室編, 吳相湘, 劉紹唐主編]
Taibei : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 60 [1971]
台北 : 傳記文學出版社, 民國60 [1971]
 
 
Nanjing jiao yu shi = Nanjing jiaoyushi / Xu Chuande zhu bian
南京教育史 = Nanjing jiaoyushi / 徐传德主编
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2006
北京 : 商務印書館, 2006
 
 
Hunan jiao yu da shi ji : yuan gu-2000 nian / Hunan Sheng jiao yu ke xue yan jiu yuan bian ; zhu bian, Zhang Xuejun
湖南教育大事记 : 远古-2000年 / 湖南省教育科学研究院编 ; 主编, 张学军
Changsha Shi : Yuelu shu she, 2002
长沙市 : 岳麓书社, 2002
 
 
Bai nian yi xue Tong ji ren [electronic resource] : bai nian lai wo guo yi xue shi ye fa zhan zhong de Tong ji he Tong ji ren / Wu Mengchao, Wu Zaide
百年医学同济人 [electronic resource] : 百年来我国医学事业发展中的同济和同济人 / 吴孟超, 吴在德
Shanghai : Tong ji da xue chu ban she, 2009
上海 : 同济大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Chuan zheng xue tang = Fuzhou Naval College / Shen Yan zhu
船政學堂 = Fuzhou Naval College / 沈岩著
by Shen, Yan, 1947-
沈岩, 1947-
Taibei Shi : Shu lin chu ban you xian gong si, 2012
台北市 : 書林出版有限公司, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wen hua rong he yu dao de jiao hua : Cai Yuanpei wen xuan / Zhang Rulun bian xuan
文化融合与道德教化 : 蔡元培文选 / 张汝伦编选
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Shanghai : Shanghai yuan dong chu ban she, 1994
上海 : 上海远东出版社, 1994
 
 
Zhongguo fo jiao jiao yu : Ru Fo Dao jiao yu bi jiao yan jiu / Ding Gang
中国佛教教育 : 儒佛道教育比较研究 / 丁钢
by Ding, Gang
丁钢
Chengdu : Sichuan jiao yu chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
成都 : 四川教育出版社 : 四川省新华书店发行, 1988
 
 
Guangzhou Shi jiao yu tong ji tu biao [Microform] / Guangzhou Shi jiao yu ju bian
廣州市教育統計圖表 [Microform] / 廣州市教育局編
[Guangzhou] : Yi yun lou yin wu ju, Minguo 10 [1921]
[廣州] : 亦云樓印務局, 民國10 [1921]
MicroformMicroform, BookBook [Microform]
 
 
Fujian jiao yu shi / Liu Haifeng, Zhuang Mingshui
福建敎育史 / 刘海峰,庄明水
by Liu, Haifeng, 1959-
刘海峰, 1959-
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 1996
福州 : 福建敎育出版社, 1996
 
 
Zhongguo jiao yu jing fei tong ji nian jian / Guo jia jiao yu wei yuan hui cai wu si, guo jia tong ji ju she hui yu ke ji tong ji si bian
中国教育经费统计年鉴 / 国家教育委员会财务司, 国家统计局社会与科技统计司编
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she
北京 : 中国统计出版社
 
 
She hui jing ji bian qian yu kejia ren de jiao yu / Wang Dong
社會經濟變遷與客家人的敎育 / 王東
by Wang, Dong
王東
Xianggang : Ling nan da xue zu qun yu hai wai Hua ren jing ji yan jiu bu, 2000
香港 : 嶺南大學族群與海外華人經濟硏究部, 2000
 
 
Wuhan : Hubei jiao yu bao kan she, 1949-
武漢 : 湖北敎育報刊社
 
 
Nanning Shi jiao yu tong ji zi liao shou ce / Nanning Shi jiao yu ju bian
南宁市敎育统计资料手册 / 南宁市敎育局编
[Nanning Shi : Nanning Shi jiao yu ju]
[南宁市 : 南宁市敎育局]
 
 
Shu Xincheng jiao yu cong gao. Di 1 ji
舒新城教育叢稿. 第1集
by Shu, Xincheng, 1893-1960
舒新城, 1893-1960
[Xianggang : s.n., 1978?]
[香港 : s.n., 1978?]
 
 
Yue Hua xiao bao
粤华校报
[Aomen : Yue Hua zhong xue]
[澳门 : 粤华中学]
 
 
Sydney : Ian Novak Publishing Co., [1973?]
 
 
Zhongguo xi wang gong cheng : Pin kun er tong shi xue wei zhuang ji qi jiu zhu ji shi / Chen Huifang zhu
中国希望工程 : 贫困儿童失学危状及其救助纪实 / 陈惠方著
by Chen, Huifang, 1943-
陈惠方, 1943-
[Peking] : Guo ji wen hua chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
[Peking] : 国际文化出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Zhongguo xian dai jiao yu
中國現代敎育
by Lu, Shaoji, 1899-
廬紹稷, 1899-
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 22 [1933]
上海 : 商務印書館, 民國22 [1933]
 
 
Zhong gong jiao yu zhi li lun yu shi ji / Wang Xuewen zhu
中共教育之理論與實際 / 汪學文著
by Wang, Xuewen
汪學文
Taibei Shi : Zheng zhong shu ju, Minguo 68 [1979]
臺北市 : 正中書局, 民國 68 [1979]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.