National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 181 - 200 of 1691 Results for subject:"Education -- China."
Sort by:
 
 
Yong yuan jian chi Mao zhu xi de jiao yu fang zhen
永远坚持毛主席的敎育方针
Henan : Henan ren min, 1976
河南 : 河南人民, 1976
 
 
Shao shu min zu chuan tong jiao yu xue = Shaoshuminzu chuantongjiaoyuxue / Qumutiexi zhu
少数民族传统教育学 = Shaoshuminzu chuantongjiaoyuxue / 曲木铁西著
by Qumutiexi
曲木铁西
Bei jing shi : Min zu chu ban she, 2007
北京市 : 民族出版社, 2007
 
 
Zhongguo gu dai jiao yu si chao / Wang Yihong zhu
中國古代教育思潮 / 王一鴻著
by Wang, Yihong
王一鴻
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 20 [1931]
上海 : 商務印書館, 民國20 [1931]
 
 
Zhongguo fu nü jiao yu = Zhongguo funü jiaoyu / zhu bian Wei Yu
中国妇女教育 = Zhongguo funü jiaoyu / 主编韦钰
Hangzhou : Zhejiang jiao yu chu ban she, 1995
杭州 : 浙江教育出版社, 1995
 
 
Jiao yu yi wen lu
教育益聞錄
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心, 2006
 
 
Ji chu jiao yu zai ba mai / 21 shi ji jiao yu lun tan zu wei hui bian
基础教育再把脉 / 21世纪教育论坛组委会编
Suzhou Shi : Suzhou da xue chu ban she, 2002
苏州市 : 苏州大学出版社, 2002
 
 
Xizang jiao yu wu shi nian / Zhou Runnian zhu
西藏敎育五十年 / 周润年著
by Zhou, Runnian
周润年
Lanzhou Shi : Gansu jiao yu chu ban she, 2002
兰州市 : 甘肃敎育出版社, 2002
 
 
Zhi gong si you jiao yu du ben / Cai Qi zhu bian ; [fu zhu bian Chen Fenghui, Huang Yifan ; zhuan gao Zhang Xiancai]
职工四有教育读本 / 才起主编 ; [副主编陈凤翚, 黄伊凡 ; 撰稿张显才 ... [et al.]]
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she, 1985
北京 : 中国展望出版社, 1985
 
 
Wen jiao lun ping cun gao / Wu Junsheng zhu
文教論評存稿 / 吴俊升著
by Wu, Junsheng, 1901-
吴俊升, 1901-
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 72 [1983]
台北 : 正中書局, 民國72 [1983]
 
 
Quan qiu hua yu Zhongguo jiao yu = Quanqiuhua yu Zhongguojiaoyu / Wang Xiao zhu
全球化与中囯敎育 = Quanqiuhua yu Zhongguojiaoyu / 王啸著
by Wang, Xiao, 1970-
王啸, 1970-
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2002
成都 : 四川人民出版社, 2002
 
 
Zhongguo feng jian she hui jiao yu shi / Yang Rongchun zhu
中國封建社會教育史 / 杨荣春著
by Yang, Rongchun
杨荣春
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[Canton] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店发行, 1985
 
 
Zhonghua jiao yu jie
中華教育界
Shanghai, Zhonghua jiao yu jie za zhi she, 1912-1950
上海 : 中華教育界杂志社, 1912-1950
 
 
Qin gong jian xue xue xi zi liao
勤工俭学学习資料
[Hangzhou] Zhejiang ren min chu ban she [bian ji chu ban, 1958]
[杭州] 浙江人民出版社[編輯出版, 1958]
 
 
Bian jiang jiao yu xin lun / Cao Shuxun bian zhu
邊疆教育新論 / 曹樹勛編著
by Cao, Shuxun
曹樹勛
Chongqin : Zheng zhong shu ju, Minguo 36 [1945]
重慶 : 正中書局, 民國36 [1945]
 
 
Jin bai nian lai zhi Zhongguo jiao yu / zhu zhe Du Zuozhou ... [et al.]
近百年來之中國教育 / 著者杜佐周 ... [et al.]
Xianggang : Long men shu dian, 1969
香港 : 龍門書店, 1969
 
 
Xianggang jiao yu pou xi : Xianggang jiao yu lun wen xuan / Xianggang jiao yu gong zuo zhe lian hui, Xianggang jiao yu zi liao zhong xin bian ; bian ji xiao zu He Jing'an...
香港教育剖析 : 香港教育論文選 / 香港教育工作者聯會, 香港教育資料中心編 ; 編輯小組何景安 ... [et al.]
Xianggang : Guang jiao jing chu ban she : Fa xing Hua feng shu ju, 1991
香港 : 廣角鏡出版社 : 發行華風書局, 1991
 
 
Quan guo jiao yu xing zheng hui yi ge sheng qu bao gao hui lu : Quan guo jiao yu xing zheng hui yi ji lu
全國教育行政會議各省區報告彙錄 : 全國教育行政會議記錄
by Quan guo jiao yu xing zheng hui yi (1916 : Beijing, China)
全國教育行政會議 (1916 : Beijing, China)
Taibei Xian Yonghe Shi : Wen hai chu ban she, Minguo 75 [1986]
臺北縣永和市 : 文海出版社, 民國75 [1986]
 
 
Jiao yu bu gong bao [microform]
教育部公報 [microform]
by China. Jiao yu bu
China. 教育部
Nanjing : Jiao yu bu, Minguo 18-37 [1929-1948]
南京: 教育部, 民國18-37 [1929-1948]
MicroformMicroform, JournalJournal
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.