National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 201 - 220 of 1691 Results for subject:"Education -- China."
Sort by:
 
 
Zhongguo jiao yu shi yan jiu. Ming Qing fen juan / fen juan zhu bian Zhou Dechang ; zhu bian Chen Xuexun
中国教育史研究. 明清分卷 / 分卷主编周德昌 ; 主编陈学恂
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 1995
上海 : 华东师范大学出版社, 1995
 
 
Zhongguo jiao yu bao = Zhongguo jiaoyu bao
中囯敎育报 = Zhongguo jiaoyu bao
Beijing : Zhongguo jiao yu bao she
北京 : 中囯敎育报社
 
 
Zhongguo jiao yu shi gang. Jin dai zhi bu / Dong Baoliang zhu
中国教育史纲. 近代之部 / 董宝良著
by Dong, Baoliang
董宝良
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1990
北京 : 人民教育出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1990
 
 
Yunnan jiao yu zhou kan
雲南教育週刊
Kunming : Yunnan jiao yu ting di 1 ke, 1931-1932
昆明 : 雲南敎育廳第1科, 1931-1932
 
 
Zhongguo jiao yu shi bi jiao yan jiu. Gu dai bu fen / Tao Yuchuan zhu
中国教育史比较硏究. 古代部份 / 陶愚川著
by Tao, Yuchuan
陶愚川
Jinan : Shandong jiao yu chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
济南 : 山东教育出版社 : 山东省新华书店发行, 1985
 
 
Nü zhong [microform]
女鍾 [microform]
Anqing : Anhui Sheng li di yi nü zi zhong xue xiao
安慶 : 安徽省立第一女子中學校
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Zhongguo jin xian dai jiao yu jia zhuan / Chen Jingpan zhu bian
中国近现代教育家传 / 陈景磐主编
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 北京师范大学出版社: 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Yunnan jiao yu jian bao / Jiao yu ting mi shu shi bian yin
雲南敎育簡報 / 敎育廳祕書室編印
by Yunnan Sheng (China). Jiao yu ting. Mi shu shi
Yunnan Sheng (China). 敎育廳. 祕書室
Kunming : Jiao yu ting mi shu shi
昆明 : 敎育廳祕書室
 
 
Zhongguo xian dai jiao yu shi / Li Guilin zhu
中国现代教育史 / 李桂林著
by Li, Guilin, 1924-
李桂林, 1924-
Changchun Shi : Jilin jiaoyu chu ban she : Fa xing Jilin sheng xin hua shu dian, 1990
长春市 : 吉林教育出版社 : 发行吉林省新华书店, 1990
 
 
Shanghai jiao yu = Shanghai jiaoyu
上海教育 = Shanghai jiaoyu
Uniform title: Shanghai jiao yu (1964)
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, -1984
上海 : 上海教育出版社, -1984
 
 
She hui bian qian zhong de jia ting jiao yu [electronic resource] / Xiong Shaoyan, Dai Shuangxiang
社会变迁中的家庭教育 [electronic resource] / 熊少严, 戴双翔
by Xiong, Shaoyan
熊少严
Guangzhou : Guangdong ke ji chu ban she, 2009
广州 : 广东科技出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Qing ji hai jun jiao yu shi / Bao Zunpeng zhu
清季海軍敎育史 / 包遵彭著
by Bao, Zunpeng
包遵彭
[Yangming shan] : Guo fang yan jiu yuan : Hua gang shu ju jing xiao, Minguo 58 [1969]
[陽明山] : 國防研究院 : 華崗書局經銷, 民國58 [1969]
 
 
Duo yuan hua ban xue mo shi tan suo / Wang Zongmin, Zhang Xiuyan zhu
多元化办学模式探索 / 王宗敏, 张秀岩著
Chengdu : Sichuan jiao yu chu ban she, 1994
成都 : 四川教育出版社, 1994
 
 
[White Plains, N.Y., M. E. Sharpe]
 
 
Lun you hong you zhuan, Zhongguo qing nian chu ban she bian ji
論又紅又專, 中國青年出版社編輯
Beijing, Zhongguo qing nian chu ban she, 1958
北京, 中國青年出版社, 1958
 
 
Tou shi Xianggang jiao yu wen ti / He Guoqiang zhu
透視香港教育問題 / 賀國强著
by He, Guoqiang
賀國强
Xianggang : Yi mei tu shu gong si, 1989
香港 : 藝美圖書公司, 1989
 
 
Guangdong jiao yu / Guangdong sheng zheng fu mi shu chu bian yi shi bian
廣東教育 / 廣東省政府秘書處編譯室編
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, [1976?]
 
 
San guo liang Jin xue xiao jiao yu yu xuan shi zhi du / Yang Jiren bian zhu
三國兩晉學校教育與選士制度 / 楊吉仁編著
by Yang, Jiren
楊吉仁
Taipei : Zheng zhong shu ju, Minguo 59 [1970]
臺北 : 正中書局, 民国59 [1970]
 
 
Zhongguo jiao yu di tu ji = Educational Atlas of China / "Zhongguo jiao yu di tu ji" bian cuan wei yuan hui
中国教育地图集 = Educational Atlas of China / 《中国教育地图集》编篡委员会
Shanghai Shi : Shanghai ke xue ji shu chu ban she, 1995
上海市 : 上海科学技术出版社, 1995
 
 
San shi nian lai zhi Xikang jiao yu / Zhang Jingxi zhu
三十年來之西康教育/ 張敬熙著
by Zhang, Jingxi
張敬熙
[Hong Kong? : s.n., 1985?- ]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.