National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 21 - 40 of 1691 Results for subject:"Education -- China."
Sort by:
 
 
Zhong gong jiao yu zhi du / Wang Zhangling zhu
中共教育制度 / 王章陵著
by Wang, Zhangling
王章陵
Taibei Shi : Zheng zhong shu ju, Minguo 69 [1980]
台北市 : 正中書局 , 民國 69 [1980]
 
 
Gong fei "xue zhi gai ge" hou de gao deng jiao yu / Ruan Junzhao zhu
共匪「學制改革」後的高等敎育 / 阮雋釗著
by Ruan, Junzhao
阮雋釗
Taibei : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 46 [1957]
臺北 : 中央文物供應社, 民國46 [1957]
 
 
Xin Zhongguo de wen hua jiao yu / Qin Mu zhu
新中國的文化教育 / 秦牧著
by Qin, Mu
秦牧
Guangzhou : Zheng da shu dian, 1950
廣州 : 正大書店, 1950
 
 
Zhongguo xue zhi wen ti / Sun Bangzheng zhu
中國學制問題 / 孫邦正著
by Sun, Bangzheng
孫邦正
[Taibei] : Shang wu yin shu guan, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北] : 商務印書館, 民國62 i.e. 1973]
 
 
Fan si Zhongguo jiao yu / Mo Jihua
反思中国教育 / 莫忌华
by Mo, Jihua
莫忌华
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2006
上海市 : 上海三联书店, 2006
 
 
Zhongguo xin jiao yu gai kuang / Shu Xincheng bian
中國新教育槪况 / 舒新城編
by Shu, Xincheng, 1893-1960
舒新城, 1893-1960
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 20 [1931]
上海 : 中華書局, 民國20 [1931]
 
 
Zhong gong de nu yi jiao yu, Gao Jianxing
中共的奴役敎育, 高健行
by Gao, Jianxing
高健行
Jiulong, Zi you chu ban she [1953]
九龍, 自由出版社 [1953]
 
 
Zhan shi jiao yu fang zhen / Chen Lifu jiang shou
戰時敎育方針 / 陳立夫講授
by Chen, Lifu, 1900-
陳立夫, 1900-
[China] : Zhong yang xun lian tuan jun shi zheng zhi jiao guan yan jiu ban, 1939
[China] : 中央訓練團軍事政治敎官硏究班, 1939
 
 
Wan qing san shi wu nian lai zhi Zhongguo jiao yu : 1897-1931
晚清三十五年來之中國教育 : 1897-1931
Xianggang : Long men shu dian, 1969
香港 : 龍門書店, 1969
 
 
Lu Xun lun jiao yu / Zhong yang jiao yu ke xue yan jiu suo bian
鲁迅论教育 / 中央教育科学研究所编
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 教育科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Dang de jiao yu fang zhen di guang hui sheng li : gao xiao zhong zhuan kai zhan qin gong jian xue de jing yan / Jiao yu yu sheng chan lao dong xiang jie he zhan lan hui Shandong...
党的教育方針的光輝胜利 : 高校中专开展勤工儉学的經驗 / 教育与生产劳动相結合展覽会山東館編
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1958
上海 : 上海教育出版社, 1958
 
 
Di yi ge wu nian ji hua zhong de wen jiao gong zuo / Gao Yunping
第一个五年計划中的文敎工作 / 高云屛
by Gao, Yunping
高云屛
Beijing : Zhonghua quan guo ke xue ji shu pu ji xie hui : Fa xing zhe Xin hua shu dian, 1956
北京 : 中華全國科学技術普及协会 : 發行者新華書店, 1956
 
 
Wen jiao zheng ce xue xi zi liao / Chaha'er wen jiao she bian ji
文敎政策學習資料 / 察哈爾文敎社編輯
[Zhangjiakou] Xin hua shu dian [1950]
[張家口] 新華書店 [1950]
 
 
Xin Zhongguo de xin jiao yu / Dong Weichuan zhu
新中國的新教育 / 董渭川著
by Dong, Weichuan
董渭川
Shanghai : Zhonghua shu ju, 1951
上海 : 中華書局, 1951
 
 
Zhong xiao xue he shi fan xue xiao qin gong jian xue de jing yan / Jiao yu yu sheng chan lao dong xiang jie he zhan lan hui Shandong guan bian
中小学和师范学校勤工儉学的經驗 / 敎育与生产劳动相結合展覽会山東館編
by Jiao yu yu sheng chan lao dong xiang jie he zhan lan hui. Shandong guan
教育与生产劳动相結合展覽会. 山東館
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1958
上海 : 上海敎育出版社, 1958
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.