National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 41 - 60 of 1691 Results for subject:"Education -- China."
Sort by:
 
 
Zai gai ge de dao lu shang : jiao yu ke ji wei sheng jie de tan suo / Ren min ri bao ke jiao bu bian
在改革的道路上 : 敎育科技卫生界的探索 / 人民日报科敎部编
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 1985
北京 : 人民日报出版社, 1985
 
 
Jiao yu yu ai / Dai Jie zhu
教育与爱 / 戴杰著
by Dai, Jie, 1937-
戴杰, 1937-
Beijing Shi : Da zhong wen yi chu ban she, 2007
北京市 : 大众文艺出版社, 2007
 
 
Gai zao Zhongguo jiao yu zhi lu / zhu zhe Zhuang Zexuan
改造中國敎育之路 / 著者莊澤宣
by Zhuang, Zexuan, 1895-
莊澤宣, 1895-
[Shanghai : Zhonghua shu ju gu fen you xian gong si, Minguo 38 [1949]]
[上海 : 中華書局股份有限公司代表李虞杰, 民國38 [1948]]
 
 
 
 
Jiang zong tong jiao yu yan lun lei bian / [Jiang Jieshi zhu] ; Yuan Chunhui bian ji
蔣總統教育言論類編 / [蔣介石著] ; 原春輝編輯
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
Taibei : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 47 [1958]
台北 : 中央文物供應社, 民國47 [1958]
 
 
Singapore : Springer, [2015] , ©2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo jiao yu gai ge zhi tu jing / Chen Guofu zhu
中國教育改革之途徑 / 陳果夫著
by Chen, Guofu, 1892-1951
陳果夫, 1892-1951
[Shanghai] : Zheng zhong shu ju, Minguo 34 [1945]
[上海] : 正中書局, 民國34 [1945]
 
 
Yan Yuanzhang wen ji / "Yan Yuanzhang wen ji" bian wei hui
嚴元章文集 / "嚴元章文集"编委会
by Yan, Yuanzhang, 1909-1996
嚴元章, 1909-1996
Kuala Lumpur : Malaixiya Hua xiao jiao shi hui zong hui, 2002
Kuala Lumpur : 馬來西亞華校敎師會總會, 2002
 
 
Cai Yuanpei jiao yu lun ji / Gao Pingshu
蔡元培敎育论集 / 高平叔
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Zhangsha : Hunan jiao yu chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987
長沙 : 湖南敎育出版社 : 湖南省新华书店经销, 1987
 
 
Zhongguo jiao yu xian kuang : Minguo si shi liu nian du jiao yu nian bao / Shi Jiansheng deng zhu
中國敎育現況 : 民國四十六年度敎育年報 / 施建生等著
Taibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 47 [1958]
臺北 : 中華文化出版事業委員會, 民國47 [1958]
 
 
Ru shi bei jing xia Zhongguo jiao yu qian yan wen ti yan jiu / Li Wuyi, Xing Yongfu
入世背景下中国教育前沿问题硏究 / 李五一, 邢永富
by Li, Wuyi
李五一
Taiyuan Shi : Shanxi jiao yu chu ban she, 2004
太原市 : 山西教育出版社, 2004
 
 
Zhongguo jiao yu zhan lüe zhong dian wen ti / Zhang Shiya, Zhou Yi zhu
中国教育战略重点问题 / 张诗亚, 周谊著
by Zhang, Shiya
张诗亚
[Changsha shi] : Hunan jiao yu chu ban she, 1995
[长沙市] : 湖南教育出版社, 1995
 
 
Liu Jiping wen ji / Liu Jiping zhu
刘季平文集/ 刘季平著
Uniform title: Works
by Liu, Jiping, 1908-1987
刘季平, 1908-1987
Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 2002
北京 : 北京圖書館出版社, 2002
 
 
Qin gong jian xue bian di hua kai : Shanghai Shi zhong xue qin gong jian xue jing yan xuan ji zhi er / Shanghai Shi jiao yu yu sheng chan lao dong xiang jie he zhan lan hui bian
勤工儉学遍地花开 : 上海市中学勤工儉学經驗选輯之二 / 上海市教育与生产劳动相結合展覽会編
by Shanghai Shi jiao yu yu sheng chan lao dong xiang jie he zhan lan hui
上海市教育与生产劳动相結合展覽会
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1958
上海 : 上海教育出版社, 1958
 
 
Tao Xingzhi wen ji / Jiangsu sheng Tao Xingzhi jiao yu si xiang yan jiu hui, Nanjing Xiaozhuang shi fan Tao Xingzhi yan jiu shi bian
陶行知文集 / 江苏省陶行知敎育思想研究会, 南京晓庄师范陶行知研究室编
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
[Nanjing] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[南京] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店发行, 1981
 
 
Xu Teli jiao yu wen ji / Zhong yang jiao yu ke xue yan jiu suo bian
徐特立教育文集 / 中央教育科学研究所编
by Xu, Teli, 1877-1968
徐特立, 1877-1968
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 人民教育出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Ren ren xue zheng zhi, ren ren xue ji shu, ren ren xue wen hua / Jiao yu yu sheng chan lao dong xiang jie he zhan lan hui Heilongjiang guan bian
人人学政治, 人人学技朮, 人人学文化 / 教育与生产劳动相結合展覽会黑龙江館編
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1958
上海 : 上海教育出版社, 1958
 
 
Guo ji lian meng jiao yu kao cha tuan bao gao shu / Guo ji lian meng jiao yu kao cha tuan bian
國際聯盟教育考察團報告書 / 國際聯盟教育考察團編
by League of Nations. Chiao yü kʻao chʻa tʻuan
國際聯盟. 教育考察團
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1986?]
[台北縣永和市] : 文海出版社, [1986?]
 
 
Jiao yu xue / Suzhou da xue jiao yu xue jiao yan shi [deng] he bian
教育学 / 苏州大学敎育学敎研室[等]合编
[Nanjing] : Jiangsu jiao yu chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[南京] : 江苏敎育出版社 : 江苏省新華書店发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.