National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 61 - 80 of 1691 Results for subject:"Education -- China."
Sort by:
 
 
Tao xingzhi jiao yu si xiang lun shu / Ye Liangjun ; Shanghai shi Tao Xingzhi ji nian guan bian
陶行知教育思想论述 / 叶良骏;上海陶行知纪念馆编
by Ye, Liangjun
叶良骏
Shanghai : Xue lin chu ban she, 1991
上海 : 学林出版社, 1991
 
 
"Ren min ri bao" "guan yu gong ban xiao xue xia fang dao da dui lai ban di tao lun" xuan bian / He bei sheng ge ming wei yuan hui zheng zhi bu bian yin
《人民日报》"关於公办小学下放到大队来办的讨论"选编 / 河北省革命委员会政治部编印
[Shijiazhuang] : Hebei sheng ge ming wei yuan hui zheng zhi bu, 1969
[石家庄] : 河北省革命委员会政治部, 1969
 
 
Kang zhan si zhou nian zhi Zhongguo jiao yu / Guo Youshou deng bian zhu
抗戰四周年之中國敎育 / 郭有守等編著
Xianggang : Long men shu dian, 1966
香港 : 龍門書店, 1966
 
 
Su zhi jiao yu zai Zhongguo = Suzhijiaoyuzaizhongguo / Ye Yunsheng, Yao Siyuan bian zhu
素质敎育在中囯 = Suzhijiaoyuzaizhongguo / 叶运生, 姚思源编著
by Ye, Yunsheng
叶运生
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2001
成都 : 四川人民出版社, 2001
 
 
Zhong gong [zhong xiao xue xia fang gong chang, da dui ban] zi liao hui bian : 1969 nian xia nian du / Jiao Yifu bian
中共[中小學下放工廠.大隊辦]資料匯編 : 1969年下年度 / 焦毅夫編
Xianggang : Da lu chu ban she, 1970
香港 : 大陸出版社, 1970
 
 
Kang Nanhai jiao yu wen xuan / Zhou Dechang bian
康南海教育文选 / 周德昌编
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
[Canton] : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
[Canton] : 广东高等教育出版社 :b广东省新华书店经销, 1989
 
 
Ren zhen jin xing lu xian jiao yu
认真进行路线敎育
[Xianggang] Xianggang san lian shu dian [1971]
[香港] 香港三联书店 [1971]
 
 
Gong fei zhong deng jiao yu zhi yan jiu / [Li Younong bian zhu]
共匪中等教育之硏究 / [李由農編著]
by Li, Younong, 1903-
李由農, 1903-
[Taibei : Yangming shan zhuang, Minguo 46 i.e. 1957]
[臺北 : 陽明山莊, 民國46 i.e. 1957]
 
 
Tao Xingzhi quan ji
陶行知全集
Uniform title: Works. 1991
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Chengdu : Sichuan jiao yu chu ban she, 1991
成都 : 四川教育出版社, 1991
 
 
Yang Xiufeng jiao yu wen ji
杨秀峰教育文集
by Yang, Xiufeng, 1897-1983
杨秀峰, 1897-1983
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 北京师范大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Xu Teli wen cun / zhu bian Wu Heng, Tan Tianmin, Dai Yongzeng
徐特立文存 / 主编武衡, 谈天民, 戴永增
Uniform title: Works. Selections. 1996
by Xu, Teli, 1877-1968
徐特立, 1877-1968
[Canton] : Guangdong jiao yu chu ban she, 1995 [i.e. 1996]
[广州] : 广东教育出版社, 1995 [i.e. 1996]
 
 
Uniform title: Education in communist China
by Price, R. F. (Ronald Francis)
London ; Boston : Routledge & K. Paul, 1979
 
 
Zhongguo jin qi shi nian lai jiao yu ji shi / Ding Zhipin bian
中國近七十年來教育記事 / 丁致聘編
Shanghai : Shanghai shu dian, 1990
上海 : 上海書店, 1990
 
 
Zhong gong jiao yu lun ping ji; 1970-1971, Yang Hu bian
中共敎育論評集; 1970-1971, 陽湖編
by Yang, Hu
陽湖
Xianggang, Zhongguo zheng jing yan jiu suo, Minguo 60 [1971]
香港, 中國政經研究所, 民國60 [1971]
 
 
Jiao yu yan jiu = Jiaoyuyanjiu
教育研究 = Jiaoyuyanjiu
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she
北京 : 人民教育出版社
 
 
New York : Teachers College Press, c1969
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.