National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 81 - 100 of 1655 Results for subject:"Education -- China."
Sort by:
 
 
 
 
by Wang, Sing-tai
[Taipei] : Asian Peoples Anti-Communist League, Republic of China, 1972
 
 
Jiao yu yan jiu = Jiaoyuyanjiu
教育研究 = Jiaoyuyanjiu
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she
北京 : 人民教育出版社
 
 
Xu Teli jiao yu wen ji / Zhong yang jiao yu ke xue yan jiu suo bian
徐特立敎育文集 / 中央敎育科学研究所编
by Xu, Teli, 1877-1968
徐特立, 1877-1968
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 人民敎育出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979
 
 
Chūgoku shakaishugi kyoiku no hatten / Kobayashi Fumio hen
中国社会主義教育の発展 / 小林文男編
Tōkyō : Ajia Keizai Kenkyūjo, 1975
東京 : アジア経済研究所, 1975
 
 
Zhongguo jiao yu shi hua / Chu Bosi zhu
中國敎育史話 / 褚柏思著
by Chu, Bosi
褚柏思
Taibei shi : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 69 [1980]
台北市 : 黎明文化事業公司, 民國69 [1980]
 
 
Cai Yuanpei jiao yu lun zhu xuan / Gao Pingshu bian
蔡元培敎育论著选 / 高平叔编
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1991
北京 : 人民敎育出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1991
 
 
Zhongguo zhu ming jiao yu jia jiao yu si xiang yan jiu wen ji / Lei Jinyu zhu
中国著名教育家教育思想研究文集 / 雷晋虞著
by Lei, Jinyu
雷晋虞
Beijing Shi : Beijing yi shu yu ke xue dian zi chu ban she, 2012
北京市 : 北京艺术与科学电子出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Kai zhan da gui mo de qun zhong wen jiao yun dong / Mao Zedong deng zhu
開展大規模的群衆文教運動 / 毛澤東等著
Washinton, D.C. : Center for Chinese Materials, Association of Research Libraries, [1975]
 
 
Zhongguo jiao lao jie he yan jiu / zhu bian Liu Shifeng ; fu zhu bian Sun Zhendong
中国教劳结合研究 / 主编刘世峰 ; 副主编孙振东
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she, 1996
北京 : 教育科学出版社, 1996
 
 
 
 
 
Zhonghua da dian. Jiao yu dian. Jiao yu si xiang fen dian / [bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui] ;...
中华大典. 教育典. 教育思想分典 / [編纂巜中华大典》工作委员会, 巜中华大典》编纂委员会] ; 主編吴宜德
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2012
上海 : 上海古籍出版社, 2012
 
 
Min zu jiao yu yan jiu [electronic resource] / Bao Yuzhu
民族教育研究 [electronic resource] / 宝玉柱
by Bao, Yuzhu, 1954-
宝玉柱, 1954-
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2009
北京 : 中央民族大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Melbourne : La Trobe University, School of Education, Centre for Comparative and International Studies in Education, 1973
 
 
by Ding, Anning
Los Angeles, CA : ERIC Clearinghouse for Community Colleges, [2002]
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.