National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 101 - 120 of 1691 Results for subject:"Education -- China."
Sort by:
 
 
Zhong wai jiao yu jiao liu shi = Sino-foreign educational exchange history / zhu bian Tian Zhengping ; fu zhu bian Xiao Lang, Zhou Guping
中外教育交流史 = Sino-foreign educational exchange history / 主编田正平 ; 副主编肖朗, 周谷平
Guangzhou Shi : Guangdong jiao yu chu ban she, 2004
广州市 : 廣東教育出版社, 2004
 
 
Xian dai hua shi ye xia de Zhongguo jiao yu, 1862-1922 / Zhang Haiping zhu
现代化视野下的中国教育,1862-1922 / 张平海著
by Zhang, Pinghai
张平海
Kunmin Shi : Yunnan da xue chu ban she, 2006
昆明市 : 云南大学出版社, 2006
 
 
Huang Yanpei jiao yu wen xuan / Zhonghua zhi ye jiao yu she bian
黄炎培教育文选/ 中华职业教育社编
by Huang, Yanpei, 1878-1965
黄炎培, 1878-1965
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海教育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Zhongguo xian dai yuan cheng jiao yu fa zhan zhan lüe yan jiu / Xiong Chengyu zhu bian
中国现代远程教育发展战略硏究 / 熊澄宇主编
Beijing Shi : Gao deng jiao yu chu ban she, 2004
北京市 : 高等教育出版社, 2004
 
 
Zhongguo jiao yu si xiang tong shi = General history of Chinese educational ideology / Wang Bingzhao, Yan Guohua zhu bian
中国敎育思想通史 = General history of Chinese educational ideology / 王炳照, 阎国华主编
[Changsha] : Hunan jiao yu chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1994
[长沙] : 湖南敎育出版社 : 湖南省新华书店经销, 1994
 
 
Xian dai Zhongguo zhong shen jiao yu lun : Zhongguo zhong shen jiao yu si xiang ji qi zheng ce de xing cheng he zhan kai / Wu Zunmin zhu
现代中国终身敎育论 : 中国终身敎育思想及其政策的形成和展开 / 吴遵民著
by Wu, Zunmin
吴遵民
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2003
上海 : 上海敎育出版社, 2003
 
 
Zhongguo te shu jiao yu xue ji chu = Zhongguo teshu jiaoyuxue jichu / Chen Yunying deng zhu
中国特殊教育学基础 = Zhongguo teshu jiaoyuxue jichu / 陈云英等著
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she, 2004
北京 : 教育科学出版社, 2004
 
 
Taipei, Taiwan : Kwang Hwa Publishing, 1992
 
 
Qing mo xi yi jiao yu si chao / Qu Lihe zhu
淸末西藝敎育思潮 / 瞿立鶴著
by Qu, Lihe, 1924-
瞿立鶴, 1924-
[Taibei : Zhongguo xue shu zhu zuo jiang zhu wei yuan hui : Shang wu yin shu guan cong jing xiao, Minguo 60 [1971]
[臺北 : 中國學術著作獎助委員會 : 商務印書館總經銷, 民國60 [1971]
 
 
Su zhi jiao yu da can kao = Suzhi jiaoyu dacankao
素貭教育大参考 = Suzhi jiaoyu dacankao
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2003-
上海 : 上海教育出版社, 2003-
 
 
Xi bu ji chu jiao yu : xian zhuang yu fa zhan yan jiu = Xi bu ji chu jiao yu : xian zhuang yu fa zhan yan jiu / zhu bian Wang Xiuyun, Cong Chunxia
西部基础敎育 : 现状与发展硏究 = Xi bu ji chu jiao yu : xian zhuang yu fa zhan yan jiu / 主编王秀云, 从春侠
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2001
北京市 : 民族出版社, 2001
 
 
Yu Jiaju Jingtao xian sheng lun zhu zhuan ji
余家菊景陶先生論著專輯
by Yu, Jiaju, 1898-1976
余家菊, 1898-1976
Taibei shi : Hui ju chu ban she, Minguo 73- [1984-
台北市 : 慧炬出版社, 民國73- [1984-
 
 
Jin dai Su nan jiao yu jia gai lan [electronic resource] / Yin Yanqiu zhu
近代苏南教育家概览 [electronic resource] / 尹艳秋著
by Yin, Yanqiu
尹艳秋
Suzhou : Suzhou da xue chu ban she, 2013
苏州 : 苏州大学出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Tao Xingzhi juan / Yu Zixia bian
中國近代思想家文庫. 陶行知卷 / 余子俠编
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2015
北京 : 中國人民大學出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da lu da xue cheng ren jiao yu zhi yan jiu / Piao Fuxian zhu
中國大陸大學成人教育之研究 / 朴福仙著
by Piao, Fuxian
朴福仙
Gaoxiong Shi : Gaoxiong fu wen tu shu, 1995
高雄市 : 高雄復文圖書, 1995
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.