National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 121 - 140 of 1691 Results for subject:"Education -- China."
Sort by:
 
 
Jiao zi you fang gu shi ji / Yang Erfeng bian xie
教子有方故事集 / 杨二凤编写
by Yang, Erfeng
杨二凤
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1984
上海 : 上海教育出版社, 1984
 
 
Yunnan jiao yu gong bao. [Microform]
云南敎育公报. [Microform]
by Yunnan Sheng (China). Jiao yu ju
云南省(China). 敎育局
Kunming : Yunnan Sheng zheng fu jiao yu ting
昆明 : 云南省政府敎育廳
MicroformMicroform, JournalJournal [Microform]
 
 
Zhongguo jiao yu / Mo Zengrong zhu
中国敎育 / 莫增荣著
by Mo, Zengrong
莫增荣
Hefei Shi : Anhui jiao yu chu ban she, 2003
合肥市 : 安徽敎育出版社, 2003
 
 
Nan Song jiao yu lun zhu xuan / Qiu Hansheng, Xiong Chengdi zhu bian
南宋教育論著選 / 邱漢生, 熊承滌主編
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1992
[Peking] : 人民教育出版社 : 新華書店總店科技發行所經銷, 1992
 
 
Xin jiao yu
新教育
[Guangzhou, Guangdong ren min chu ban she]
[廣州, 廣州人民出版社]
 
 
Zhongguo zhi ye jiao yu shi = Zhongguo zhiye jiaoyushi / Wu Yuqi zhu
中国职业教育史 = Zhongguo zhiye jiaoyushi / 吴玉琦著
by Wu, Yuqi
吴玉琦
[Changjun shi?] : Jilin jiao yu chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
[春市?] : 吉林教育出版社 : 吉林省新华书店发行, 1991
 
 
Zhonghua renmin gongheguo jiao yu da shi ji : 1949-1982 / Zhong yang jiao yu ke xue yan jiu suo bian
中华人民共和国敎育大事记 : 1949-1982 / 中央敎育科學研究所编
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she, 1984
北京 : 敎育科學出版社, 1984
 
 
Jin dai Zhongguo jiao yu shi liao / Shu Xincheng ji
近代中國教育史料 / 舒新城輯
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1979]
[台北縣永和鎮]: 文海出版社, [1979]
 
 
Beijing shi pu tong jiao yu nian jian / Beijing shi jiao yu zhi bian zuan wei yuan hui
北京市普通教育年鉴 / 北京市教育志编纂委员会
Beijing : Beijing chu ban she, 1992-1996
北京 : 北京出版社, 1992-1996
 
 
Ren min jiao yu / Ren min jiao yu she bian
人民敎育 / 人民敎育社編
Beijing : Xin hua shu dian, 1950-
北京 : 新華書店, 1950-
 
 
Li dai jiao yu ming ren zhi / ["Zhongguo jiao yu da xi" bian zuan chu ban wei yuan hui]
历代教育名人志/ [《中国教育大系》编纂出版委员会]
Wuhan shi : Hubei jiao yu chu ban she, 1994
武汉市 : 湖北教育出版社, 1994
 
 
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Jiao xue yu yan jiu
教學與研究
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she
北京 : 中国人民大学出版社
 
 
Lei Peihong jiao yu lun zhu xuan / zhu bian Chen Yousong ; fu zhu bian Ma Qinghe ; bian wei Huang Xulang, Lei Jian
雷沛鸿教育论著选 / 主编陈友松 ; 副主编马清和 ; 编委黄旭朗, 雷坚
by Lei, Peihong, 1888-1967
雷沛鸿, 1888-1967
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she, 1992
[Peking] : 人民教育出版社, 1992
 
 
Zhongguo jin dai xue xiao jiao yu / Bai Guangyao bian zhu
中国近代学校教育 / 白光耀编著
by Bai, Guangyao
白光耀
Beijing : Beijing ke xue ji shu chu ban she, 1995
北京 : 北京科学技術出版社, 1995
 
 
Guangxu san shi san nian fen di yi ci jiao yu tong ji tu biao / Xue bu zong wu si bian
光緖三十三年分第一次教育統計圖表 / 學部總務司編
Taibei : Zhongguo chu ban she, Minguo 62 [1973]
臺北 : 中國出版社, 民國62 [1973]
 
 
Zhongguo li dai jiao yu zhi du / Gu Shusen
中囯历代敎育制度 / 頋树森
by Gu, Shusen
頋树森
[Nanjing] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[南京] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店發行, 1981
 
 
"Zhongguo ji chu jiao yu lun wen da dian" / zhu bian Xiong Jingmin, Lü Feng ; Fu zhu bian Liu Dekeng, Zhou Wei, Bai Xin
《中国基础敎育论文大典》 / 主编熊靜敏, 緑风 ; 副主编刘德铿, 周玮, 白心
Beijing : Beijing ke xue ji shu chu ban she, 1997
北京 : 北京科学技术出版社, 1997
 
 
Zhongguo jiao yu chuan tong yu jiao yu xian dai hua ji ben wen ti yan jiu / Huang Ji, Guo Qijia zhu bian
中国敎育传统与敎育现代化基本问题硏究 / 黃济, 郭齐家主编
Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2003
北京 : 北京师范大学出版社, 2003
 
 
Jiao yu lun cong / Wu Junsheng zhu
教育論叢 / 吳俊升著
by Wu, Junsheng, 1901-
吳俊升, 1901-
[Hong Kong? : s.n., 1982?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.