National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 141 - 160 of 1691 Results for subject:"Education -- China."
Sort by:
 
 
Zhongguo jiao yu xue kan = Zhongguo jiaoyu xuekan / Zhongguo jiao yu xue hui, "Zhongguo jiao yu xue kan" bian ji bu
中国教育学刊 = Zhongguo jiaoyu xuekan / 中国教育学会, "中国教育学刊" 编辑部
Beijing : Gai kan bian ji bu
北京 : 该刊编辑部
 
 
Te shu jiao yu gai lun / Piao Yongxin zhu bian
特殊教育概论 / 朴永馨主编
Beijing : Hua xia chu ban she, 1991
北京 : 华夏出版社, 1991
 
 
Xue bu guan bao
學部官報
[Taipei] : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 69 [1980]
[Taipei] : 國立故宮博物院, 民國69 [1980]
 
 
Cai Yuanpei jiao yu wen xuan / Gao Pingshu bian
蔡元培敎育文选 / 高平叔编
Uniform title: Works. Selections. 1980
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 人民敎育出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
Jin dai Zhongguo jiao yu shi liao / Shu Xincheng bian
近代中國教育史料 / 舒新城編
Shanghai : Shanghai shu dian, 1990
上海: 上海書店, 1990
 
 
Zhongguo gu jin jiao yu jia / Fan Zhe, Yi Fen
中国古今教育家/ 凡喆,一芬
by Fan, Zhe
凡喆
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海: 上海教育出版社: 新華書店上海发行所发行, 1982
 
 
 
 
Xi nan min zu jiao yu wen hua su yuan / Zhang Shiya zhu
西南民族教育文化溯源 / 张诗亚著
by Zhang, Shiya
张诗亚
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1994
上海 : 上海教育出版社, 1994
 
 
Zhongguo cheng ren jiao yu shi gang / Dong Chunpu bian zhu
中国成人教育史纲 / 董纯朴编著
by Dong, Chunpu
董纯朴
Beijing Shi : Zhongguo lao dong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1990
北京市 : 中国劳动出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1990
 
 
Zhongguo jin dai jiao yu da shi ji / Chen Xuexun zhu bian
中国近代教育大事记 / 陈学恂主编
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海教育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Hangzhou jiao yu zhi, 1028-1949 / Hangzhou shi jiao yu wei yuan hui bian zuan
杭州教育志, 一〇二八--一九四九 / 杭州市教育委員會編纂
Hangzhou : Zhejiang jiao yu chu ban she, 1994
杭州 : 浙江教育出版社, 1994
 
 
Zhongguo jiao yu shi / Yu Shulin zhu
中國敎育史 / 余書麟著
by Yu, Shulin, er shi shi ji
余書麟, 二十世紀
Taibei : Taiwan sheng li shi fan da xue chu ban zu, Min guo 54-55 [1965-1966]
臺北 : 臺灣省立師範大學出版組, 民國54-55 [1965-1966]
 
 
Zhongguo jiao yu shi shang de jie chu ren wu / Nan Shan, Xiao Gong, Cui Yan bian
中国教育史上的杰出人物 / 南山, 小工, 崔琰编
Taiyuan : Shanxi jiao yu chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
太原 : 山西教育出版社 : 山西省新华书店发行, 1990
 
 
Jiao yu xue jiang yi / Beijing shi fan da xue jiao yu xi jiao yu xue jiao yan zu bian
教育学讲义 / 北京师范大学教育系教育学教硏组编
Pei-jing : Beijing chu ban she, 1957
北京 : 北京出版社, 1957
 
 
Quan guo jia ting jiao yu yan tao hui you xiu lun wen xuan / Quan guo fu lian er tong gong zuo bu, Guo jia jiao wei chu deng jiao yu si bian
全国家庭教育硏讨会优秀论文选 / 全国妇联儿童工作部, 国家教委初等教育司编
by Quan guo jia ting jiao yu yan tao hui (1988 : Beijing, China)
全国家庭教育硏讨会 (1988 : Beijing, China)
Beijing Shi : Xin shi dai chu ban she, 1988
北京市 : 新时代出版社, 1988
 
 
Jin sa nian Zhongguo jiao yu shu ping / Zhang Zhengfan zhu
近卅年中國敎育述評 / 張正藩著
by Zhang, Zhengfan
張正藩
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 68 [1979]
臺北 : 正中書局, 民國68 [1979]
 
 
Bu ke ti dai de you shi : guan yu cheng ren jiao yu de si kao / Guo Bonong zhu
不可替代的优势 : 关于成人敎育的思考 / 郭伯农著
by Guo, Bonong
郭伯农
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 1994
上海 : 上海社会科学院出版社, 1994
 
 
Hebei jiao yu zhuan kan / Hebei sheng zheng fu jiao yu ting bian
河北教育專刊 / 河北省政府教育廳編
by Hebei Sheng (China). Jiao yu ting
Hebei Sheng (China). 教育廳
[Baoding] : Hebei sheng zheng fu jiao yu ting, Minguo 30 [1941]
[保定] : 河北省政府教育廳, 民國30 [1941]
 
 
Min zu jie fang da xue / Tao Xingzhi zhu
民族解放大學 / 陶行知著
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Shanghai : Wen jian chu ban she, Minguo 36 [1947]
上海 : 文建出版社, 民國36 [1947]
 
 
Qin Han jiao yu lun zhu xuan / Xiong Chengdi zhu bian
秦漢教育論著選 / 熊承滌主编
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 人民教育出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.